BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4113

de Zakia Khattabi (Ecolo)

aan de minister van Justitie
________
Belgische Commissie voor de Mensenrechten - Oprichting - Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties - Omstandig advies - Beschikbaarheid
________
Hoge Commissaris voor de mensenrechten
rechten van de mens
rechten van het individu
Unia
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
Myria
________
28/12/2011Verzending vraag
13/11/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-568
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4113 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

In uw antwoord op mijn vraag om uitleg nr. 5-105 van 30 november jongstleden (Senaat, Handelingen nr. 5-6COM, blz.15) verklaarde u : “Onder meer op basis van een document dat in 2006 door een coalitie van ngo’s werd opgesteld, heeft België aan de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties een omstandig advies gevraagd over twee concrete opties: enerzijds het voorstel van de ngo’s dat de verschillende beleidsniveaus systematisch samenwerkingsakkoorden zouden sluiten en anderzijds de uitbreiding van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

De Hoge Commissaris heeft beide opties concreet geëvalueerd, maar heeft geen voorkeur uitgesproken.”

In mijn repliek vroeg ik u of dat rapport beschikbaar en openbaar is. Ik vroeg u ook of wij dat rapport en de twee analyses die werden verricht, kunnen krijgen.

Aangezien u mij daar niet op geantwoord hebt, stel ik u die vragen opnieuw. Is het rapport beschikbaar, openbaar en kunnen we erover beschikken, alsook over de twee analyses die werden verricht?

Antwoord ontvangen op 13 november 2012 :

De tekst van het voorstel van de coalitie van niet-gouvernementele organisaties uit 2006 alsook het advies van het Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor de Rechten van de Mens is bij de griffie van de Senaat neergelegd.