BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
3 april 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11324

de Zakia Khattabi (Ecolo)

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
De rol van de NMBS in de afwerking van het richtschema voor de Zuidwijk
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
________
3/4/2014Verzending vraag
15/4/2014Antwoord
________
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-1407
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11324 d.d. 3 april 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Brusselse regering legt de laatste hand aan een nieuw richtschema voor de Zuidwijk, uitgewerkt door een internationaal consortium van studiebureaus onder het toezicht van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) van het Gewest . De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft trouwens onlangs de grote lijnen van dat plan voorgesteld op de grote vastgoedbeurs van MIPIM in Cannes.

Ik heb vernomen dat vooral door getreuzel van de NMBS en haar filialen dat schema niet af geraakt. Belangrijke vragen,die door de NMBS en haar filialen moeten worden beantwoord, blijven hangend.

Eerst en vooral rijst de vraag of de NMBS al dan niet een nieuw internationaal station in de wijk wil bouwen. Een dergelijk station is enkel opportuun als een nieuwe Noord-Zuidverbinding, voorbehouden voor het internationaal verkeer, wordt gebouwd. Die nieuwe verbinding zou echter niet voorkomen in het investeringsplan van de NMBS. Anderzijds staat het internationale station wl in de documenten die de heer Vervoort voorstelt in verband met het richtschema voor de Zuidwijk

Het feit dat een dergelijke infrastructuur al dan niet in de wijk wordt gebouwd maakt uiteraard een fundamenteel verschil uit voor de situatie en heeft belangrijke gevolgen: over dat punt moet dus absoluut worden beslist om het ontwikkelingsschema voor de Zuidwijk te kunnen afwerken.

Daarnaast zouden er in de onderhandelingen tussen het Brussels Gewest en de NMBS punten zijn die te maken hebben met engagementen van de NMBS inzake de verbetering van de verbinding binnen Brussel en de inwerkingtreding van het GEN. Ook op dat vlak zouden er vragen onbeantwoord blijven.

Tot slot voorziet het richtschema voor de Zuidwijk in projecten van verschillende aard op het terrein van de NMBS en van haar filialen. Welnu, er rijzen vragen over de fasering van de projecten: de bureaus mogen er niet eerder komen dan de andere functies, zoals de bewoning en de voorzieningen.

Ik heb de volgende vragen:

Heeft de NMBS een definitief standpunt ingenomen over de Noord-Zuidverbinding en de internationale terminal? Zo ja, in welke zin en werd die beslissing meegedeeld aan het Brussels Gewest?

Hebben de NMBS en het Gewest een akkoord bereikt over de intra-Brusselse verbindingen? Zo ja, wat is de inhoud van dat akkoord?

Tot slot, hebben de NMBS en haar filialen een duidelijke visie over de planning van hun eigen toekomstige vastgoedprojecten in de zone die binnen het richtschema voor de Zuidwijk valt? Kan u dat toelichten?

Antwoord ontvangen op 15 april 2014 :

Met betrekking tot de toekomst van de Noord-Zuidverbinding en de bouw van een nieuw internationaal station op de site Brussel-Zuid, heeft de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) zich niet uitgesproken over deze twee projecten die nauw aan elkaar verbonden zijn.

Eerst dient het toekomstige schema voor de optimalisering van de capaciteit binnen de spoorwegexploitatie in het Brussels hoofdstedelijk Gewest te worden bepaald, eventueel met een ontwerp van een nieuwe internationaal station aan gekoppeld.

In die context moet een studie geleid door de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit de strategische oriëntatie bepalen die ontwikkeld moet worden in het kader van het treinverkeer en doorstroming van de treinen in het Brussels hoofdstedelijk Gewest. Hiertoe werd er in het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 een specifiek budget opgesteld.

Deze studie zal worden geleid door de FOD Mobiliteit, in nauwe samenwerking met de NMBS en Infrabel. De resultaten van deze studie worden tegen het einde van dit jaar verwacht.

De treinbediening binnen Brussel moet in overweging worden genomen in het kader van het vervoersplan dat vandaag door de NMBS wordt voorgesteld en dat geamendeerd zal worden volgens de opmerkingen die verzameld worden na de road-shows, vooraleer ze door de regering worden goedgekeurd.