BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
26 maart 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11275

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
Het zich beroepen op de diplomatieke onschendbaarheid voor de verkeersovertredingen of andere strafbare feiten
________
overtreding van het verkeersreglement
officiŽle statistiek
personeel in diplomatieke dienst
diplomatieke onschendbaarheid
________
26/3/2014Verzending vraag
5/5/2014Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4859
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11275 d.d. 26 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zou de geachte minister mij de volgende cijfergegevens van de voorbije vijf jaren kunnen bezorgen?

1) Hoeveel meldingen zijn u bekend van verkeersovertredingen of andere strafbare feiten, waarbij betrokkenen zich beroepen op de diplomatieke onschendbaarheid, in 2009, 2010, 2011, 2012 en in 2013?

a) In hoeveel gevallen verzocht het parket om de diplomatieke onschendbaarheid op te heffen?

b) In hoeveel gevallen gaat het over verkeersovertredingen of andere categorieŽn van strafbare feiten?

c) In hoeveel gevallen werden sancties uitgesproken door Belgische rechtbanken of buitenlandse autoriteiten?

2) Hoeveel meldingen van verkeersovertredingen of andere strafbare feiten van diplomaten op het Belgische grondgebied heeft de dienst Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken in 2009, 2010, 2011, 2012 en in 2013 ontvangen?

a) Hoeveel ervan betreffen buitenlandse en Belgische diplomaten?

b) In hoeveel gevallen werd de diplomatieke missie van het desbetreffende land van de incidenten op de hoogte gebracht?

c) Hoeveel keer werd hieraan gevolg gegeven bijvoorbeeld met een schadeloosstelling, een vraag om terugroeping, een verklaring tot persona non grata of een verzoek aan de zendstaat om de diplomatieke immuniteit op te heffen?

Antwoord ontvangen op 5 mei 2014 :

1) Diplomaten of diplomatieke missies komen meestal in opspraak door inbreuken op het verkeersreglement, de huurwetgeving, de sociale wetgeving en in enkele uitzonderlijke gevallen zelfs voor diefstal. Het gros van de strafbare feiten is ongetwijfeld de verkeersboetes.

De directie Protocol ontving over de jaren 2010, 2011,2012 en 2013, samen 1 373 meldingen van niet betaalde verkeersboetes. (niet betaling uit hoofde van de diplomatieke onschendbaarheid).

a) Er zijn mij geen verzoeken bekend van de Parketten die om de opheffing vragen van de diplomatieke onschendbaarheid. Er zijn mij evenmin veroordelingen bekend uitgesproken door Politierechtbanken. De Parketten doen meestal een voorstel tot minnelijke schikking (of seponeren de aanklacht).

b) Het gaat bijna altijd over verkeersovertredingen.

c) Er zijn een aantal rechtszaken lopende in verband met inbreuken op de sociale wetgeving Het gebeurt dat een diplomatieke zending soms veroordeeld wordt.

2) Verkeersboetes worden door de verbaliserende overheid rechtsreeks naar de diplomatieke missie gestuurd waarbij het voertuig of de betrokken diplomaat is ingeschreven. Als de boetes betaald worden heeft mijn departement daar geen weet van. Ik kan dus geen uitspraak doen over het aantal boetes. Het is pas als de boetes niet betaald worden dat de Parketten mij, na verloop van tijd, in kennis stellen van de onbetaald gebleven boetes.

a) Het betreffen altijd buitenlandse diplomaten; Belgische diplomaten genieten immers geen onschendbaarheid in België.

b) Telkens de directie Protocol van mijn departement een incident verneemt waarbij een lid van een diplomatieke zending of consulaire post betrokken is, wordt de Ambassade daarvan schriftelijk in kennis gesteld. In een aantal gevallen wordt zelfs de Ambassadeur ontboden. Ik heb recentelijk ook opdracht gegeven aan mijn administratie om bij niet betaling van een voorstel tot minnelijke schikking, bij recidive of bij zware inbreuken op het verkeersreglement, het fiscaal voorrecht bij aankoop van taksvrije brandstof te laten schrappen.

c) In een aantal gevallen van niet betaalde verkeersovertredingen heeft dit een positief resultaat. Bij huurgeschillen tracht mijn directie Protocol eveneens te bemiddelen. Voor wat inbreuken op de sociale zekerheidswetgeving betreft wordt getracht via de “Commissie goede diensten”, (waarvan een ambtenaar van mijn departement vice-voorzitter is) aanbevelingen te formuleren teneinde gerechtelijke vervolging te vermijden.