BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
11 maart 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11222

de Wilfried Vandaele (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
de oprukkende exoten in de zee
________
Noordzee
mariene soort
ecologisch evenwicht
________
11/3/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4301
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11222 d.d. 11 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dat steeds meer exotische dier- en plantensoorten hun intrede doen, zowel aan land als in de waterlopen, vormde al vaker het voorwerp van discussie en parlementaire vragen.

Het probleem doet zich echter ook voor in de zee. Zo waarschuwde het Milieu-Effectrapport (MER) dat werd gemaakt in het kader van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) ervoor dat de betonsokkels van de offshore windturbines stapstenen zijn voor oprukkende exoten.

O.m. het Vlaams Instituut voor de Zee verzamelde gegevens en dezer dagen heeft over het thema een congres plaats.

De uitheemse soorten in ons zee- en strandwater komen vooral mee in het ballastwater van schepen en door de opwarming van de aarde -en dus van het zeewater- kunnen zij vandaag overleven op plaatsen waar ze dat vroeger niet konden.

Zoals aan land en in de binnenwateren, verstoren uitheemse soorten het biologisch evenwicht in de zee. Sommige inheemse soorten krijgen het moeilijk of verdwijnen en worden vervangen door uitheemse. Dit terwijl die inheemse soorten belangrijk kunnen zijn voor onze visserij en economie, en terwijl de uitheemse hinderlijk kunnen zijn voor de toeristen (bv. kwallen) of voor de visserij en de baggerwerken (bv. Amerikaanse zwaardschede, een soort messenheft).

Ons land wil binnenkort blijkbaar de Internationale Ballast Water Conventie ondertekenen.

Vragen:

-in welke mate denkt de minister dat het ondertekenen van die internationale conventie daadwerkelijk tot oplossingen kan leiden?

-heeft de minister nog andere, concrete maatregelen op het oog om het oprukken van exoten af te remmen?