BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
4 februari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6799

de Nele Jansegers (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Interne taakverdeling
________
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
________
4/2/2010Verzending vraag
9/3/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6799 d.d. 4 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2006 en 2007 werden grote verschillen vastgesteld tussen de geraamde en de werkelijke ontvangsten uit heffingen die betaald worden aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Vanaf 2008 vormen de gerealiseerde ontvangsten de basis voor de begrotingsramingen, zodat de ramingen beter aansluiten bij de gerealiseerde ontvangsten. Hoewel de totale ontvangsten in 2008 nauw aansloten bij de ramingen, kunnen de ontvangsten per sector in praktijk uiteenlopend evolueren. De oorzaken van die evolutie worden niet systematisch in kaart gebracht. Het strategisch plan dat de dienst Financiering in 2009 goedkeurde, bepaalt dat de verschillen tussen de begroting en de werkelijke ontvangsten periodiek zullen worden geanalyseerd. Dit kan bijdragen tot een grotere betrouwbaarheid van de begrotingsramingen. En van de problemen daarbij is een gebrekkige taakverdeling tussen de diensten Budget en Beheerscontrole enerzijds en de dienst Financiering anderzijds. De begrotingsopmaak behoort tot de taken van de dienst Budget en Beheerscontrole, maar voor de ontvangsten uit heffingen en retributies is die dienst aangewezen op informatie van de dienst Financiering. Tussen de beide diensten waren tot begin november 2009 nog steeds geen afspraken gemaakt over een taakverdeling bij de opmaak van de begroting.

Heeft de minister reeds de nodige maatregelen genomen om beide diensten beter te laten samenwerken, onder meer door een duidelijke taakverdeling vast te leggen? Wanneer worden die maatregelen van kracht?

Antwoord ontvangen op 9 maart 2010 :

1. In mei 2007 werd er binnen het bestuur Algemene Diensten een directie Financiering ontwikkeld die onafhankelijk van de directie Budget en Beheerscontrole werd belast met verschillende opdrachten voor zowel retributies als heffingen met name :

a. voorstellen van een financieringsstrategie voor het Agentschap op basis van de analyse van de resultaten van 2006;

b. uitwerking van een actieplan vanaf 2007;

c. implementatie van een structuur en werkprocedures;

d. opvolging en bijsturing van deze procedures.

2. Er bestaan sinds 2008 tweemaandelijkse afstemmingsvergaderingen tussen de directie Budget en Beheerscontrole en de directie Financiering die precies de bedoeling heeft om gemeenschappelijke projecten te coördineren. Vanaf 2008 werden de budgetten voor heffingen veel realistischer geraamd en gerealiseerd.


budget

gerealiseerd

2008

25 930 064

26 259 623,83

2009*

20 872 000

20 937 697,48

*op basis van interne rapportering, in afwachting van jaarrekening 2009

3. De budgetten voor heffingen 2010 werden in onderling overleg tussen de directies Budget en Beheerscontrole enerzijds en Financiering anderzijds reeds vastgesteld op 5, 12 en 14 mei van 2009.