BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
27 januari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6584

de Ann Somers (Open Vld)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Crisis - Land- en tuinbouwbedrijven - Betaling van de sociale bijdragen - Moeilijkheden en toekenning van faciliteiten
________
landbouwonderneming
tuinbouw
sociale bijdrage
________
27/1/2010Verzending vraag
25/2/2010Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6583
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6584 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Door de crisis zijn heel wat land- en tuinbouwbedrijven in financiŽle problemen geraakt. Wellicht was het tijdig betalen van de sociale bijdragen aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) een zware dobber voor heel wat land- en tuinbouwers. Daarom kreeg ik voor het afgelopen jaar 2009 graag een antwoord op volgende vragen:

1. Hoeveel land- en tuinbouwers hebben hun sociale bijdragen niet tijdig kunnen betalen?

2. In welke sectoren stelden zich de grootste betalingsproblemen?

3. Hoeveel achterstallige betalingen van land- en tuinbouwers heeft de RSVZ in totaal opgelopen?

4. Hebben die land- en tuinbouwers betalingsfaciliteiten gekregen wegens de crisis in de landbouwsector?

5. Zullen de land- en tuinbouwers die betalingsmoeilijkheden hadden verwijlinteresten moeten betalen?

6. Zo ja, zal de minister rekening houden met de economisch moeilijke omstandigheden in de sector van het afgelopen jaar?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat de gevraagde cijfergegevens betreffende land- en tuinbouwers niet konden aangeleverd worden door de diensten van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ), rekening houdend met de specificiteit van de gegevens die deze instelling in het kader van haar wettelijke opdrachten beheert.

Hier kan wel gewezen worden op de – voor alle zelfstandigen in hoofdberoep (dus inclusief voor de land- en tuinbouwers in hoofdberoep) die zich het slachtoffer achten van de economische crisis – genomen maatregelen die erin bestaan de mogelijkheid te bieden aan diegenen die ingevolge de crisis liquiditeitsproblemen kennen, voor de kwartaalbijdragen van 2009 (en de eerste twee kwartaalbijdragen van 2010) onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling te verkrijgen zonder daarbij de vastgestelde verhogingen (verwijlintresten) verschuldigd te zijn.

Om te kunnen genieten van genoemde maatregel, dienen de betrokkenen (waaronder land- en tuinbouwers) een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in te dienen bij hun sociaal verzekeringsfonds.

Het RSVZ heeft mij enkel informatie kunnen verstrekken betreffende het aantal schriftelijke aanvragen tot uitstel van betaling die per 31 december 2009 door elk sociaal verzekeringsfonds op individuele basis aan het RSVZ werden voorgelegd (in totaal zijn dat er exact 2 500). Deze cijfergegevens hebben dus betrekking op iedere zelfstandige (en niet enkel op de zelfstandigen tewerkgesteld in de land- en de tuinbouwsector) die een dergelijke aanvraag ingediend heeft. Er kan met andere woorden geen onderscheid worden gemaakt naargelang de (sub)bedrijfstak van de zelfstandige.

Vragen 1, 2 en 3 kunnen aldus niet worden beantwoord. Vraag 4 kan positief worden beantwoord (cf. wat hoger werd gesteld inzake betalingsfaciliteiten) en op vraag 5 is het antwoord negatief voor diegenen wiens aanvraag voldoet aan de criteria (wie geniet van de maatregel betaalt geen verwijlintresten). Tenslotte kan in antwoord op vraag 6 worden gesteld dat de sector waarin de zelfstandige in moeilijkheden actief is, een indicatie vormt voor de beoordeling van de aanwezigheid van liquiditeitsproblemen zodat inderdaad rekening wordt gehouden met de moeilijke omstandigheden waarin een sector als die van de land- en tuinbouw zich in 2009 bevond.

Hierna vindt u tenslotte een samenvattende tabel die een overzicht geeft van het totaal aantal aanvragen per sociaal verzekeringsfonds (toestand 31 december 2009).

Nr. SVF

SOCIALE VERZEKERINGSFONDSEN

 AANTAL

 

 

AANVRAGEN

1

GROEP S

130

002

XERIUS

104

003

ZENITO

174

007

PARTENA

13

010

ACERTA

443

012

SECUREX INTEGRITY

297

013

ATTENTIA

7

015

MULTIPEN

24

016

HDP

22

017

STEUNT ELKANDER

4

019

UCM

1 236

900

NATIONALE HULPKAS

46

TOTAAL

2 500