BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
21 januari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6564

de Philippe Monfils (MR)

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
________
Bob-campagne 2009 - Wedstrijd "Welke Bob krijgt de auto?" - Deelnemers - Aantal - Deelnamevoorwaarden - Winnaars
________
politiecontrole
verkeersveiligheid
kansspel
bewustmaking van de burgers
alcoholisme
________
21/1/2010Verzending vraag
12/3/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6564 d.d. 21 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik heb u vůůr de kerstvakantie een vraag gesteld over de organisatie van een tombola in het kader van de Bob-campagne 2009 (mondelinge vraag nr. 4-965, Handelingen nr. 4-103 van 17 december 2009, blz. 34). Ik heb u bij die gelegenheid uitgelegd hoe verbazingwekkend en zelfs totaal ongepast ik dat initiatief vond.

De wedstrijd liep van 27 november 2009 tot en met 11 januari 2010 en op vrijdag 15 januari 2010 om 18 uur heeft een deurwaarder de winnaars aangeduid.

Ik heb met belangstelling kennis genomen van het reglement van de wedstrijd. Ik heb daarin gelezen dat sommige mensen niet aan de wedstrijd mochten deelnemen, wat mij verheugt. Het gaat om :

- het personeel en de bestuurders van de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) en van de vennootschappen en verenigingen die er in het kader van de wedstrijd aan verbonden zijn : ikbenvoor, Assuralia, Arnoldus en Volvo ;

- elke natuurlijke persoon die werkt voor een onderneming, instelling of organisatie die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij de organisatie van de wedstrijd of ertoe bijdraagt, namelijk : bedienden en medewerkers van de naamloze vennootschap (nv) Famous, de politiediensten, de drukkerijen die het drukwerk hebben geleverd en de gezinnen van de bovenvermelde natuurlijke personen (met woonplaats op hetzelfde adres);

- elke natuurlijke persoon die weigert de alcoholtest af te leggen, bij wie een alcoholtest niet kan worden afgenomen of bij wie een bloedstaal moet worden afgenomen;

- elke deelnemer die de laatste drie jaar een bekeuring heeft gekregen wegens overtreding van de verkeerswetgeving (onmiddellijke inning, minnelijke schikking, boete of andere maatregel opgelegd door de rechter).

Gelet op de hoge bedragen van de prijzen, had ik graag zekerheid gekregen over de naleving van die regels en bepaalde informatie gekregen over de winnaars.

Ter herinnering : de grote winnaar neemt een Volvo C30 DRIVe met een waarde van 17.561 euro (zonder BTW) mee naar huis. De winnaars van de 2de tot de 4de prijs krijgen een laptop ter waarde van 800 euro (zonder BTW) en de volgende winnaars, tot rang 8, een fiets ter waarde van 450 euro (zonder BTW).

Het wedstrijdreglement garandeert de geheimhouding van sommige - er staat niet bij welke - gegevens die de deelnemers op de inschrijvingsformulieren hebben vermeld . Er staat echter ook dat de foto's van de winnaars zullen worden gepubliceerd op de internetsite www.bob.be.

Volgende vragen lijken me bijgevolg niet onredelijk of strijdig met het reglement :

1. Hoeveel personen die niet behoren tot de categorieŽn die van de wedstrijd zijn uitgesloten, werden in de vastgelegde periode gecontroleerd?

2. Hoeveel van hen hebben aan de wedstrijd deelgenomen?

3. Hoeveel van hen hebben de vragen beantwoord en bijgevolg aan de tombola deelgenomen?

4. Kunt u me de namen geven van de winnaars van de 1ste tot de 8ste prijs, alsook de namen van de leden van hun gezin?

Welk beroep oefenen al die deelnemers en de leden van hun gezin uit?

5. Hebben alle prijswinnaars hun prijzen persoonlijk in ontvangst genomen? Zo neen, wat is er met die prijzen gebeurd?

Antwoord ontvangen op 12 maart 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

In totaal 217 592 personen legden een negatieve ademtest af tijdens de Bobcampagne 2009 - 2010, waarvan 212 592 bij politiecontroles en de overige 5 000 bij controles door de “Vrijwilligers voor Veilig Verkeer” of bij de Bob-bus. Het al dan niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden voor de wedstrijd was op zich geen criterium bij het uitvoeren van de controles, zodat hierover geen aparte cijfers beschikbaar zijn. 63 481 personen hebben deelgenomen aan de Bobwedstrijd en daarbij uitdrukkelijk verklaard te voldoen aan alle deelnamevoorwaarden.

49 226 deelnemers hebben correct geantwoord op de eerste wedstrijdvraag. De rangschikking van de winnaars werd vervolgens bepaald in functie van het antwoord op de schiftingsvraag, en werd dus niet bekomen door lottrekking.

Het wedstrijdreglement voorziet uitdrukkelijk dat de persoonsgegevens van deelnemers of winnaars niet aan derden kunnen worden medegedeeld. Dergelijke mededeling is eveneens uitgesloten in het kader van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Enkel voor de bekendmaking van de hoofdwinnaar op het Autosalon 2010 werd hiervan met toestemming van de betrokken persoon afgeweken.

De overige winnaars werden in de week van 25 januari 2010 door het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) gecontacteerd om de overhandiging en/of aflevering van de prijs in onderling overleg te bepalen.

De laptopcomputers en digitale fototoestellen werden door de betrokken winnaars afgehaald bij het BIVV.

De fietsen werden overhandigd door een lokale fietsenhandelaar naar keuze van de betrokkenen. De waardebons voor stages defensief rijden, bioscooptickets en multimediabons werden per post verstuurd naar de betrokken winnaars.