BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
13 januari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6487

de Christine Defraigne (MR)

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
________
Nationale Luchthaven Brussels Airport - Veiligheid - Kostprijs - Politieagenten en private veiligheidsagenten - Aantal - Organisatie - Coördinatie - Evaluatie - Controle
________
luchthaven
veiligheid van het luchtverkeer
terrorisme
beveiliging en bewaking
________
13/1/2010Verzending vraag
8/2/2010Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6486
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6487 d.d. 13 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 25 december 2009 probeerde een jonge Nigeriaan van 23 jaar, Umar Farouk Abdulmutallab, op een vlucht van Amsterdam naar Detroit een vliegtuig van een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij op te blazen. De naam Umar Farouk Abdulmutallab kwam nochtans voor in een Amerikaanse antiterrorismedatabank.

Volgens Le Soir van 28 december 2009 heeft de luchthaven van Brussel haar veiligheidsmaatregelen verscherpt. Zo moeten de reizigers naar de Verenigde Staten drie uur voor het vertrek van hun vliegtuig op de luchthaven zijn, mogen ze slechts één stuk handbagage meenemen en worden ze aan de gate van het vliegtuig een tweede keer gefouilleerd.

1. Kunt u mij zeggen hoeveel de beveiliging van de nationale luchthaven Brussels Airport jaarlijks kost? Hoeveel politieagenten en private veiligheidsagenten worden daarvoor ingezet? Wat is hun functie?

2. Zult u meer politieagenten inzetten voor de veiligheid van onze nationale luchthaven? Zo ja, welk budget zal daarvoor worden uitgetrokken?

3. Welke andere maatregelen zult u nemen om de reizigers te beschermen?

4. Op welke private veiligheidsdiensten werd al een beroep gedaan voor de beveiliging van de luchthaven? Hoe zijn die georganiseerd? Hoe worden ze geëvalueerd en gecontroleerd?

5. In welke mate worden de activiteiten van de private veiligheidsdiensten, van de federale politie en van de luchtvaartpolitie op elkaar afgestemd?

Antwoord ontvangen op 8 februari 2010 :

1. De financiering van de beschermingstaken van de federale politie op Brussels Airport valt ten laste van het budget van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken. De analyse van het aantal politieagenten nodig voor het verzekeren van de veiligheid van de luchthaven werd uitgevoerd in samenwerking met de luchthavendiensten.

De federale politie is verantwoordelijk voor de identiteitscontroles alsmede politie-interventies ingeval van problemen in de luchthaventerminals.

Daarenboven beschikt Brussels Airport over 650 gemachtigde agenten en 150 gemachtigde luchthaveninspecteurs om de veiligheid en de beveiliging van de luchthaven te verzekeren.

De hoofdopdracht van de luchthaveninspecteurs veiligheid bestaat uit de bewaking van de luchthavenoperaties waardoor een normale en veilige uitbating van de luchthaven mogelijk is. De taken met betrekking tot luchtvaartinspectie worden uitgeoefend door de Directie Inspectie van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV).

De hoofdopdracht van de luchthaveninspecteurs beveiliging is het verzekeren van de toegangscontrole (het inzetten van middelen die toelaten de toegang te verhinderen aan daartoe niet-gemachtigde personen of voertuigen of beide) en de beveiliging (het inzetten van middelen die toelaten om te verhinderen dat verboden goederen aan boord van vliegtuigen gebracht worden) of onder zijn leiding en verantwoordelijkheid agenten van de luchthaveninspectie met de kwalificatie beveiliging deze taken te laten uitvoeren.

De opdrachten van de luchthaveninspecteurs zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 4 mei 1999 houdende regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de hulpagenten en agenten van de luchthaveninspectie.

2. De incidenten die recent plaatsvonden hebben, in overleg met de uitbater van de luchthaven, geen aanleiding gegeven tot het verhogen van het aantal agenten maar tot een versterking van de beveiligingsmaatregelen voor de vluchten met als bestemming de Verenigde Staten.

3. Behalve de bijkomende maatregelen ingesteld voor de passagiers met bestemming Verenigde Staten wordt momenteel met de Europese Commissie een harmonisatie van de beveiligingsmaatregelen besproken.

4. De screening van de passagiers en bagage wordt uitgevoerd door conform het voormelde koninklijk besluit van 4 mei 1999 door het DGLV gecertificeerde hulpagenten van de luchthaveninspectie, na het volgen van de in dit koninklijk besluit en de Europese regelgeving vervatte opleidingsprogramma’s. Hoewel dit personeelsleden zijn van private bewakingsfirma’s, oefenen zij als hulpagenten van de luchthaveninspectie hun taken uit onder het gezag van de inspecteurs van de luchthaveninspectie en onder het toezicht van de luchtvaartinspectie (DGLV).

5. De coördinatie tussen de betrokken partijen – luchthaveninspectie en federale politie – is afgesproken in een protocolakkoord. De rol van coördinator wordt waargenomen door de Directie Inspectie van het DGLV, conform aan artikel 20 van het koninklijk besluit van 23 augustus 2004 tot regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de leden van de luchtvaartinspectie.