BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
23 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6347

de Dimitri Fourny (cdH)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Erkenning van de titel van auto-expert - Oprichting van een Instituut voor de auto-experts - Uitvoering - Trage aanpak
________
automobiel
zelfstandig beroep
beroepsvereniging
toegang tot het beroepsleven
autoverzekering
advies en inspectie
beroepsdeontologie
beroepsorganisatie
________
23/12/2009Verzending vraag
20/1/2010Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1267
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6347 d.d. 23 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 22 maart 2007 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsvoorstel tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts definitief goedgekeurd. Het gaat om de wet van 15 mei 2007 die op 2 juni 2008 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd.

Artikel 38, § 1, van die wet bepaalt : “De raad van het Instituut wordt de eerste maal samengesteld na verkiezingen die binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet worden georganiseerd door toedoen van de minister van Middenstand. De nadere regels betreffende die verkiezingen worden bij koninklijk besluit bepaald.”

Tenzij ik mij vergis, is die bewuste wet op 12 juni 2008 in werking getreden. De termijn van zes maanden is dus ruim overschreden en er zou nog geen enkele overgangsmaatregel zijn genomen voor de oprichting van het Instituut van de auto-experts.

Kunt u meer uitleg geven over de duidelijke trage aanpak van dit dossier? Welke eventuele moeilijkheden doen zich voor met betrekking tot de inwerkingtreding van die wet? Is er sprake van privébelangen die de toepassing van de wet verhinderen? Wanneer wordt het Instituut van de auto-experts opgericht, zoals bepaald in de wet van 15 mei 2007?

Antwoord ontvangen op 20 januari 2010 :

De wet tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts werd op 15 mei 2007 ondertekend.

De inwerkingtreding van deze wet zorgde toen voor belangrijke moeilijkheden in de praktijk, moeilijkheden waarmee in de eerste plaats de sector te kampen zou hebben.

Ik bereid momenteel een ontwerp van wet voor dat ik aan de ministerraad wil voorleggen. Moeilijkheden blijven betreffende het overgangsstelsel en de kosten die de oprichting van een dergelijk instituut voor de auto-experten zouden kunnen meebrengen voor de auto-experten.