BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
30 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4592

de Christine Defraigne (MR)

aan de minister van Buitenlandse Zaken
________
Europese Unie (EU) - Europese Raad Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen - Gemeenschappelijk Standpunt 2005/239/GBVB - Verdrag voor de niet-proliferatie van kernwapens - Actualisering - Stand van zaken - Procedure - Belgisch Standpun
________
non-proliferatie van kernwapens
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
________
30/9/2009Verzending vraag
29/10/2009Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4593
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4592 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Europese Raad Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen (RAZBB) moet het Gemeenschappelijk Standpunt 2005/329/GBVB van de Raad van 25†april 2005 met betrekking tot de in 2005 gehouden herzieningsconferentie van de partijen bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens herzien en actualiseren. Die tekst moet herzien zijn tegen de Europese Raad van december 2009 teneinde het succes van de NPV-herzieningsconferentie van 2010 te verzekeren.

Ik zou willen weten hoever het staat met die herziening, welke de exacte procedure is en welke verschillende instanties bij de herziening van die tekst betrokken zijn voor hij bij de RAZBB belandt.

Ik zou willen weten welke wijzigingen aan de door de Raad goed te keuren tekst BelgiŽ voorstaat. Heeft onze diplomatie met bepaalde lidstaten samengewerkt om de besluitvorming ter zake doeltreffender te beÔnvloeden?

Antwoord ontvangen op 29 oktober 2009 :

De voorbereiding van een gemeenschappelijke positie aangaande het Non-proliferatieverdrag gebeurt in de schoot van de Raadswerkgroep Non-proliferatie (CONOP). De tekst volgt daarna de gebruikelijke weg tot het niveau van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB). Met het oog op de NPT Toetsingsconferentie van 2005 heeft de RAZEB op 25 april 2005 een Gemeenschappelijke Positie aangenomen. De voorbereiding daartoe was opgestart begin 2005 in de CONOP werkgroep.

Voor wat betreft de NPT Toetsingsconferentie in 2010 zal wellicht eenzelfde methode en timing gevolgd worden: discussies binnen de werkgroep CONOP vanaf begin 2010, gevolgd door de aanvaarding van een EU gemeenschappelijke positie. Het is op dit ogenblik niet mogelijk een precieze omschrijving te geven van de inhoud van dergelijke tekst. Waar het normaal is dat wordt voortgebouwd op bestaande teksten, merk ik toch op dat enerzijds de aanpak in 2005 niet heeft kunnen leiden tot een succesvol resultaat van de NPT Toetsingsconferentie en anderzijds dat een aantal omstandigheden en het politieke klimaat inzake non-proliferatie, ontwapening en vreedzaam gebruik van kernenergie vandaag anders liggen dan in 2005. Zo verwelkomen wij zeker de constructieve inspanningen die werken in de richting van meer doorgedreven nucleaire ontwapening. Tegelijk noteren wij met verontrusting een aantal gevallen van niet-naleving van de non-proliferatie verplichtingen.

Tijdens de eerste voorbereidende vergaderingen op de NPT Toetsingsconferentie 2010 hebben de EU-lidstaten, gezamenlijk of ook individueel, reeds een aantal documenten verspreid met suggesties voor de verdieping van het NPT proces. Ook België heeft overigens, samen met enkele andere landen van de EU, een werkdocument verspreid tijdens de laatste voorbereidende vergadering in mei 2009. Deze documenten zullen ongetwijfeld een rol spelen bij de uitwerking en finalisering van een gemeenschappelijke positie van de EU, waar tijdens de komende maanden zal aan gewerkt worden.