BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
12 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2511

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
FOD Justitie - Statistieken - Ontbreken van geïntegreerd informaticasysteem
________
officiële statistiek
informatie en documentatie
computernetwerk
informatieverwerkend systeem
ministerie
________
12/1/2009Verzending vraag
26/1/2009Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-681
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2511 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het verleden heb ik als parlementslid ondervonden dat statistieken vanuit de FOD Justitie niet altijd even makkelijk te bekomen zijn. Vaak bleven vragen hieromtrent onbeantwoord. In een verslag van de Hoge Raad voor de Justitie getiteld “Verslag over de algemene werking van de rechterlijke orde. Jaren 2004 en 2005” dat goedgekeurd werd door de algemene vergadering op 27 juni 2007 leer ik dat de statistieken van het arbeidsauditoraat niet door de FOD Justitie worden gepubliceerd. En velen “betreuren dat een geïntegreerd informaticasysteem ontbreekt”.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Welke stappen wil de geachte minister ondernemen om een geïntegreerd informaticasysteem te ontwikkelen? Of vindt hij dit geen prioriteit?

2. Indien hij hieraan iets wil doen, welke termijnen wil hij daar op kleven om dit te realiseren?

3. Gaat hij met de FOD Justitie in op de vraag van het arbeidsauditoraat om diens cijfers te publiceren? Of verkiest hij deze niet te publiceren? Zo ja, waarom?

Antwoord ontvangen op 26 januari 2009 :

1) Het is inderdaad een hoofdprioriteit voor de stafdienst ICT van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie om de werking van de Rechterlijke Orde te moderniseren. Er wordt nu gewerkt aan een stapsgewijze aanpak waarbij inderdaad is begonnen met de applicatie “MACH” voor de vredegerechten, de politieparketten en de politierechtbanken. In de loop van dit jaar wensen we modernisering van de applicaties van de rechtbanken van eerste aanleg aan te vatten. Daarna volgen de andere jurisdicties.

Deze bieden een snellere indienstneming en geeft minder risico’s. Het einddoel omvat ook de elektronische procesvoering, doch er wordt voor gezorgd dat vooraf de eerste nieuwe toepassingen intern operationeel zullen zijn.

2) De timing omvat uiteraard meerdere jaren :

  • half 2008 : “MACH” voor de vredegerechten;

  • einde 2008 : “MACH” voor de politieparketten en politierechtbanken;

  • half 2009 : nieuwe toepassingen voor de rechtbanken van eerste aanleg ;

  • De andere jurisdicties volgen geleidelijk aan in de periode 2009-2012;

  • Deze resterende domeinen omvatten ook de afwerking van de elektronische procesvoering.

3. De bevoegdheden van de statistisch analisten bij het College van procureurs-generaal en bij de parketten-generaal werden recent uitgebreid tot alle geledingen van het openbaar ministerie. Dit impliceert dat zij, naast de huidige statistieken voor de correctionele parketten en het federaal parket, in de toekomst ook statistieken zullen creëren voor de politie- en jeugdparketten, voor de arbeidsauditoraten en auditoraten-generaal, en voor de parketten-generaal.

Voor wat de arbeidsauditoraten betreft, is er nog geen uniform registratiesysteem in voege, en blijft de opdracht van de statistisch analisten voorlopig beperkt tot de statistische exploitatie van de gegevens uit de “Laurence”-databank.

“Laurence” is een gemeenschappelijke informaticatoepassing voor de arbeidsauditoraten die vanaf 1 januari 2007 de verplichte registratie beoogt van een minimaal aantal gegevens voor statistische doeleinden, in materies die tot de vijf prioriteiten behoren die werden gedefinieerd door de kadernota “integrale veiligheid” die de Ministerraad op 30 maart 2004 heeft goedgekeurd.

In de “gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal inzake het strafrechtelijk beleid van de auditoraten” van 18 januari 2007 (COL 3/2007) wordt aan de statistisch analisten verbonden de opdracht gegeven om jaarlijks statistieken op te stellen op basis van de gegevens uit de “Laurence”-databank.

Het kwantitatieve verslag van de statistisch analisten vormt een onderdeel van het jaarverslag, dat volgens de omzendbrief jaarlijks op 15 januari door de arbeidsauditeur moet overhandigd worden aan de minister van Justitie.

In uitvoering van deze richtlijn genereerden de statistisch analisten begin 2008 de eerste “Laurence-statistieken” met betrekking tot het burgerlijk jaar 2007. Het jaar 2007 geldt dus als nuljaar en de thans beschikbare cijfers kunnen zeker niet beschouwd worden als representatief. De geïnventariseerde problemen, tekortkomingen en knelpunten bij het opmaken van deze statistieken, moeten aangegrepen worden om de “Laurence”-gegevensbank verder op punt te stellen.