Auteurs- en sprekersregister betreffende "Persoons Caroline" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De erkenning van het Frans als omgangstaal tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (naast het Engels) (4-1058)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Persoons aan de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-110
p. 30-31 4-110 p. 30-31 (PDF)
De hervorming van de Orde van geneesheren (Splitsing in Franstalige, Duitstalige en Vlaamse Orde - Taalrechten) (4-1105)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Caroline Persoons aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 48-49 4-92 p. 48-49 (PDF)
De vervolgingen bij het niet respecteren van de schoolplicht (4-1105)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Persoons aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-113
p. 36-37 4-113 p. 36-37 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen Parlement van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2007)      
  mevrouw Caroline Persoons, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-82
p. 8-9 4-82 p. 8-9 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Directie Personen met een Handicap - Beheer van de dossiers - Rappelbrieven aan de burgers voor de vervollediging van het dossier - Vergissing - Aantal - Corrigerende brief - Kostprijs van de vergissing (4-6565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6565
Jeugdrechters - Ambulante structuren ten voordele van jongeren met familiale en adolescentieproblemen - Beroep - Kennis van de structuren - Maatregelen (4-7496)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7496
Minderjarige delinquenten - Overbrenging naar het justitiepaleis - Taxi's - Kostprijs - Vermindering - Maatregelen (4-7203)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7203
Opvang van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd - Organisatie en of financiering - Algemeen samenwerkingsakkoord – Conclusie - Besprekingen - Agenda - Stand van zaken (4-7516)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7516
Stocletpaleis - UNESCO - Werelderfgoed van de mensheid - Erkenning - Gevolgen - Wetenschappelijk onderzoek - Internationale verplichtingen van de Belgische Staat - Maatregelen (4-6787)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6787
Voorstel van resolutie betreffende het affectieve en het seksuele leven van gehandicapten (4-1668)      
  Voorstel van de heren Franco Seminara en Jean-Paul Procureur en de dames Nahima Lanjri, Caroline Persoons en Christiane Vienne
4-1668/1
p. 1-4 4-1668/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de begeleiding en de controle van werkzoekenden (Samenwerking federale staat en gemeenschappen en gewesten) (4-1785)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Caroline Persoons en de heer Richard Fournaux
4-1785/1
p. 1-5 4-1785/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven (Inkomensgarantie voor ouderen) (4-1639)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Dirk Claes en Franco Seminara en de dames Nahima Lanjri, Dominique Tilmans, Nele Lijnen, Christiane Vienne, Vanessa Matz en Caroline Persoons
4-1639/1
p. 1-4 4-1639/1 p. 1-4 (PDF)
Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht (4-6552)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6552
Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht (4-6553)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6553
Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht (4-6554)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6554
Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht (4-6555)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-6555
Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht (4-6556)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6556
Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht (4-6557)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-6557
Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht (4-6558)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6558
Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht (4-6559)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6559
Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht (4-6560)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6560
Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht (4-6561)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6561
Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (4-1665)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Nahima Lanjri, Caroline Persoons, Olga Zrihen en Vanessa Matz en de heer Bart Tommelein
4-1665/1
p. 1-5 4-1665/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 (Mogelijkheid voor werkneemsters die bevallen van een levenloos kind om de verplichte periode van bevallingsrust in te korten tot twee weken) (4-1684)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Nahima Lanjri, Caroline Persoons en Vanessa Matz en de heer Bart Tommelein
4-1684/1
p. 1-3 4-1684/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening, om in elk oproepteam een beherende huisarts en spoedarts op te nemen (4-1530)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marie-Hélène Crombé-Berton en Caroline Persoons en de heren Berni Collas, Alain Destexhe en Philippe Fontaine
4-1530/1
p. 1-4 4-1530/1 p. 1-4 (PDF)
Ziekte van Lyme - Stand van zaken - Cijfers - Betrouwbare diagnose - Follow-up van de patiënten (4-6768)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6768
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999