Voorstellen van Vanessa Matz (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010

67 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-365 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 24 december 2002, wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft 26/10/2010
S. 5-370 Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden 21/10/2010
S. 5-371 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder het geval van Sakineh Mohammadi-Ashtiani 21/10/2010
S. 5-455 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel 10/11/2010
S. 5-456 Voorstel van resolutie betreffende een krachtdadiger optreden van BelgiŽ met het oog op de universele afschaffing van de doodstraf 10/11/2010
S. 5-457 Voorstel van resolutie betreffende de totstandbrenging van een klimaat van vertrouwen tussen China en Taiwan en de betekenisvolle participatie van Taiwan in bepaalde internationale organisaties 10/11/2010
S. 5-458 Voorstel van resolutie over de oprichting van een Europees korps voor civiele hulpverlening 10/11/2010
S. 5-461 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en tot verzwaring van de straf gesteld op misdrijven gepleegd met automatische wapens 10/11/2010
S. 5-462 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten, teneinde een onverenigbaarheid in te stellen tussen een management- of een staffunctie en de uitoefening van een politiek mandaat 10/11/2010
S. 5-463 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende Kamers 10/11/2010
S. 5-464 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1999 houdende het tarief van de consulaire rechten en de kanselarijrechten 10/11/2010
S. 5-507 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde een gestandaardiseerde informatiefiche betreffende de bekendmaking van de tarieven voor mobiele telefonie in te voeren 27/10/2010
S. 5-529 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, teneinde de bepalingen ter bescherming van de jonge consument te verbeteren 24/11/2010
S. 5-530 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 79 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, teneinde een verplichte bevestiging vanwege de abonnee in te voeren bij elke verlenging op afstand van een overeenkomst inzake telefonie 24/11/2010
S. 5-531 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen 29/11/2010
S. 5-533 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde het gebruik van een aangepast beveiligingssysteem voor het vervoer van kinderen op tweewielige motorrijtuigen in te voeren 25/11/2010
S. 5-534 Wetsvoorstel houdende verplichting om alle bromfietsen die op de openbare weg rijden met een nummerplaat uit te rusten 25/11/2010
S. 5-535 Wetsvoorstel tot afschaffing van het onderscheid in klassen van bromfietsen en tot invoering van een rijbewijs voor het besturen van een bromfiets 25/11/2010
S. 5-536 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, om reclame waarin gebruik is gemaakt van foto's of beelden van het lichaam die gewijzigd werden met een beeldbewerkingsprogramma, te reglementeren 25/11/2010
S. 5-583 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde overmatige schuldenlast als gevolg van schulden door gsm-gebruik te bestrijden 8/12/2010
S. 5-584 Voorstel van resolutie strekkende tot de invoering van een code of conduct voor de mobieletelefoonoperatoren 8/12/2010
S. 5-585 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, teneinde de vrijwillige brandweerlieden vrij te stellen van sociale bijdragen 8/12/2010
S. 5-586 Wetsvoorstel betreffende de toekenning van een korting op factuur bij de aankoop van een volledige uitrusting voor motorrijders ter bevordering van hun veiligheid 9/12/2010
S. 5-602 Voorstel van resolutie over de verbetering van de werking van de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) 14/12/2010
S. 5-603 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 14/12/2010
S. 5-639 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek, om de verjaringstermijn in geval van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk tot tien jaar te verlengen 23/12/2010
S. 5-722 Wetsvoorstel betreffende de uitoefening van de vrijheid van gaan en staan op de openbare weg 27/1/2011
S. 5-733 Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 28/1/2011
S. 5-858 Voorstel van resolutie met het oog op de ratificatie van het Optioneel Protocol bij het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT) 8/3/2011
S. 5-867 Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarriŤres van de FOD Buitenlandse Zaken 18/3/2011
S. 5-868 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht 18/3/2011
S. 5-874 Wetsvoorstel tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met het oog op een wettelijke omkadering van het uitoefenen van het stakingsrecht door de personeelsleden van de strafinrichtingen 18/3/2011
S. 5-896 Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking 24/3/2011
S. 5-950 Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden 8/4/2011
S. 5-994 Voorstel van resolutie over de politieke toestand in Ivoorkust 4/5/2011
S. 5-1011 Voorstel van resolutie betreffende de Copernicuspremie voor de politiediensten 5/5/2011
S. 5-1012 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde een verbod in te stellen op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra 5/5/2011
S. 5-1020 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Birma 10/5/2011
S. 5-1029 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de afschaffing van de afwijkingsmogelijkheid voor levensverzekeringen 16/5/2011
S. 5-1062 Voorstel van resolutie betreffende de politieke en de veiligheidssituatie ten gevolge van de blokkering van het verkiezingsproces in Burundi 1/6/2011
S. 5-1069 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde de overeenkomsten inzake mobiele telefonie te reglementeren en de naleving van de consumentenrechten te waarborgen 7/6/2011
S. 5-1105 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 198 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 teneinde het overmatig gebruik van variabele bezoldigingen te ontmoedigen 14/6/2011
S. 5-1207 Wetsvoorstel met het oog op het instellen van een verplichting om bij de verkoop van motorfietsen informatie te verstrekken aan de consument over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot 7/9/2011
S. 5-1232 Wetsvoorstel om rechtspersonen te verbieden een openbaar mandaat uit te oefenen 27/9/2011
S. 5-1233 Voorstel van resolutie tot verhoging van de status van de Palestijnse vertegenwoordiging in BelgiŽ 27/9/2011
S. 5-1257 Voorstel van resolutie ter bestrijding van holebi-discriminatie in Uganda 11/10/2011
S. 5-1282 Voorstel van resolutie betreffende de aardolie in LibiŽ 25/10/2011
S. 5-1701 Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel 12/7/2012
S. 5-1882 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, teneinde tijdens het moederschapsverlof de uitoefening van bepaalde activiteiten toe te staan 11/12/2012
S. 5-1945 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering betreffende de bescherming van de anonimiteit van bepaalde leden van de politiediensten 24/1/2013
S. 5-1971 Voorstel van resolutie betreffende de beslissingen van Infrabel in verband met de toekomst van de spoorlijnen in landelijke gebieden 20/2/2013
S. 5-1972 Wetsvoorstel betreffende het discreet bevallen 20/2/2013
S. 5-1984 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat de goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan betreft 26/2/2013
S. 5-1986 Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden 26/2/2013
S. 5-2009 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde giften van voedingsmiddelen te bevorderen 14/3/2013
S. 5-2032 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ter bevordering van de giften in natura 15/4/2013
S. 5-2079 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met betrekking tot het markeren van munitie die specifiek ontworpen is voor wapens bestemd voor uitsluitend militair gebruik en hun verpakking 7/5/2013
S. 5-2098 Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda 22/5/2013
S. 5-2119 Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp 29/5/2013
S. 5-2240 Ontwerp tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen 25/7/2013
S. 5-2337 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie 8/11/2013
S. 5-2378 Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het Europa van de Defensie voor de Europese Top van 19 en 20 december 2013 3/12/2013
S. 5-2431 Voorstel van resolutie betreffende het op btw-vlak aanmoedigen van giften in natura 8/1/2014
S. 5-2437 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van de begeleide behandeling met diacetylmorfine 15/1/2014
S. 5-2476 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden 6/2/2014
S. 5-2826 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden, teneinde de nationaliteitsvereiste te schrappen wanneer iemand burgerlijk slachtoffer wordt van een naoorlogse incidentele ontploffing van munitie en oorlogstuig 2/4/2014
S. 5-2887 Voorstel van resolutie betreffende de nationaliteitsvereiste voor slachtoffers van de ontploffing van munitie en oorlogstuig 23/4/2014

Legislatuur 2007-2010