Voorstellen van Vanessa Matz (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014

32 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-876 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de transparantie in verband met de werkingskosten van de socialeverzekeringskassen voor zelfstandigen te verhogen 15/7/2008
S. 4-877 Wetsvoorstel tot aanvulling van de gecoŲrdineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer, teneinde de installatie van alcoholsloten in bepaalde voertuigen verplicht te maken 15/7/2008
S. 4-885 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 171 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een afzonderlijke belasting op sommige beroepsinkomsten van kunstenaars 17/7/2008
S. 4-900 Wetsvoorstel betreffende de invoering van automatische voorschotten op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting en de voor de gemeenten kosteloze heffing van die belasting 26/8/2008
S. 4-953 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147 van de programmawet van 27 april 2007, teneinde de regeling inzake korting op factuur naar gelang van de CO2-uitstoot toepasbaar te maken bij de aankoop van een gezinsvoertuig 8/10/2008
S. 4-1036 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering betreffende de bescherming van de anonimiteit van bepaalde leden van de politiediensten 28/11/2008
S. 4-1150 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende het statuut van levenloos geboren kinderen 29/1/2009
S. 4-1164 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, met het oog op het verbieden van elk gebruik van nazisymbolen 5/2/2009
S. 4-1167 Wetsvoorstel houdende verplichting om alle bromfietsen die op de openbare weg rijden met een nummerplaat uit te rusten 6/2/2009
S. 4-1190 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde het gebruik van een aangepast beveiligingssysteem voor het vervoer van kinderen op tweewielige motorrijtuigen in te voeren 19/2/2009
S. 4-1194 Wetsvoorstel strekkende om een onmiddellijke controle van het ontbreken van een verzekering en het ontbreken van technische controle van motorvoertuigen mogelijk te maken 3/3/2009
S. 4-1195 Wetsvoorstel tot afschaffing van het onderscheid in klassen van bromfietsen en tot invoering van een rijbewijs voor het besturen van een bromfiets 3/3/2009
S. 4-1297 Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor plegers van bepaalde strafbare feiten jegens scheidsrechters van sportwedstrijden 30/4/2009
S. 4-1298 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen goederen teneinde de categorieŽn van bijdragers aan het fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast uit te breiden 30/4/2009
S. 4-1305 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een standaardformulier voor kredietaanvragen, teneinde het risico op insolventie bij de kredietnemer tegen te gaan 30/4/2009
S. 4-1338 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 133 en 289ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde te voorzien in een verhoging van de belastingvrije som voor de kinderen die hoger onderwijs volgen en in een verhoging van het belastingkrediet 20/5/2009
S. 4-1458 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met als doel de aftrek mogelijk te maken van bepaalde kosten die gemaakt worden voor een adoptie 15/10/2009
S. 4-1509 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde een gestandaardiseerde informatiefiche betreffende de bekendmaking van de tarieven voor mobiele telefonie in te voeren 19/11/2009
S. 4-1513 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 79 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, teneinde een verplichte bevestiging vanwege de abonnee in te voeren bij elke verlenging op afstand van een overeenkomst inzake telefonie 24/11/2009
S. 4-1515 Voorstel van resolutie strekkende tot de invoering van een code of conduct voor de mobieletelefoonoperatoren 24/11/2009
S. 4-1543 Voorstel van resolutie over de verbetering van de werking van de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) 11/12/2009
S. 4-1577 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 24 december 2002, wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft 17/12/2009
S. 4-1581 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, om te verbieden dat minderjarigen deelnemen aan de spelen die de Nationale Loterij aanbiedt 18/12/2009
S. 4-1614 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan 26/1/2010
S. 4-1623 Wetsvoorstel tot wijziging van de reglementering betreffende de gezinsbijslag voor de zelfstandigen en tot gelijkschakeling van de kinderbijslag tussen de zelfstandigen en de werknemers 26/1/2010
S. 4-1624 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde voor de berekening van het pensioen de kwartalen in aanmerking te nemen waarvoor de zelfstandige vrijstelling van betaling van zijn sociale bijdragen heeft verkregen 26/1/2010
S. 4-1639 Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven 4/2/2010
S. 4-1662 Wetsvoorstel betreffende de reclame voor motorfietsen 11/2/2010
S. 4-1665 Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 18/2/2010
S. 4-1684 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 26/2/2010
S. 4-1688 Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de werking van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen te hervormen 26/1/2010
S. 4-1689 Wetsvoorstel betreffende de uitoefening van de vrijheid van gaan en staan op de openbare weg 3/3/2010

Legislatuur 2010-2014