Voorstellen van Fatma Pehlivan (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003

25 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-86 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen 17/7/2003
S. 3-87 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen om van 8 maart een bijkomende feestdag te maken 17/7/2003
S. 3-88 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige arbeidsparticipatie 17/7/2003
S. 3-508 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77 van het Burgerlijk Wetboek, wat de repatriŽring van de overledene betreft 10/2/2004
S. 3-531 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen en tot wijziging van artikel 1383 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een administratieve procedure tot naamsverbetering 2/3/2004
S. 3-707 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de uitbreiding van het moederschapsverlof 18/5/2004
S. 3-756 Voorstel van resolutie inzake Noord-Cyprus 17/6/2004
S. 3-776 Wetsvoorstel ter beteugeling van het familiaal geweld en tot aanvulling van artikel 458 van het Strafwetboek 24/6/2004
S. 3-1095 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet, teneinde het openbaar ambt open te stellen voor niet-EU-burgers
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Tweede editie van 10 april 2003)
17/3/2005
S. 3-1143 Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als "Dag van de Herinnering" 25/4/2005
S. 3-1153 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, wat de museumbewaarders betreft 28/4/2005
S. 3-1179 Wetsvoorstel betreffende de werving en de selectie van werknemers 3/5/2005
S. 3-1226 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 7bis in de Huurwet betreffende de maximale jaarhuurprijs voor huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder 6/6/2005
S. 3-1268 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde uithuiszettingen maximaal te voorkomen 29/6/2005
S. 3-1308 Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds 13/10/2005
S. 3-1316 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige arbeidsparticipatie van allochtonen 19/7/2005
S. 3-1341 Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame 12/9/2005
S. 3-1439 Wetsvoorstel tot bevordering van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt 18/11/2005
S. 3-1454 Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije 29/11/2005
S. 3-1607 Voorstel van resolutie inzake het participatief selecteren van indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor BelgiŽ 9/3/2006
S. 3-2018 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de regeling van het klein verlet teneinde de discriminaties op dit vlak tussen de erkende godsdiensten weg te werken 12/1/2007
S. 3-2047 Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen 31/1/2007
S. 3-2091 Voorstel van resolutie met betrekking tot de gezondheid van moeders naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag 23/2/2007
S. 3-2133 Voorstel van resolutie betreffende de toepassing van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad 15/3/2007
S. 3-2445 Voorstel van resolutie tot invoering van een Label Gelijkheid en Diversiteit 26/4/2007

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003