Voorstellen van Martine Taelman (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003

135 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-21 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen 16/8/2010
S. 5-22 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 14 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts 16/8/2010
S. 5-23 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie 16/8/2010
S. 5-24 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking 16/8/2010
S. 5-27 Wetsvoorstel tot wijziging van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap 16/8/2010
S. 5-29 Voorstel van resolutie ter oprichting van een nationale publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst en antiek 16/8/2010
S. 5-38 Wetsvoorstel betreffende het statuut van pleegouders 2/9/2010
S. 5-39 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde het stiefkind als erfgenaam te kunnen benoemen 2/9/2010
S. 5-40 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37 van het Veldwetboek 2/9/2010
S. 5-41 Voorstel van resolutie teneinde delen van het Burgerlijk Wetboek te hercodificeren 2/9/2010
S. 5-42 Voorstel van resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van holebi's 2/9/2010
S. 5-43 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de kennisgeving van de eenzijdige beŽindiging van de wettelijke samenwoning 2/9/2010
S. 5-44 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de rechtstreekse vordering van een onderaannemer tegen zijn opdrachtgever 2/9/2010
S. 5-45 Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wettelijke bepalingen met het oog op de invoering van de algemene term "geestesziekte" ter vervanging van de begrippen "krankzinnigheid", "onnozelheid", "abnormalen" en "achterlijkheid" 2/9/2010
S. 5-46 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het discreet bevallen 2/9/2010
S. 5-47 Wetsvoorstel tot invoering van het medebeslissingsrecht voor stiefouders 2/9/2010
S. 5-48 Wetsvoorstel tot invoering in het Burgerlijk Wetboek van een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen 2/9/2010
S. 5-49 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur 2/9/2010
S. 5-50 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 153 en 190 van het Wetboek van strafvordering wat betreft de voorlezing van de processen-verbaal ter terechtzitting 2/9/2010
S. 5-51 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de rechtspositie van de bureauleden van de Hoge Raad voor de Justitie 2/9/2010
S. 5-52 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de namen en de voornamen teneinde de naamswijzigingen te vergemakkelijken 2/9/2010
S. 5-53 Wetsvoorstel tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek aan de afschaffing van de doodstraf 2/9/2010
S. 5-54 Wetsontwerp betreffende de invoering van het bevel tot betalen na inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer 2/9/2010
S. 5-55 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 17/1 in de Hypotheekwet, betreffende een crisisvoorrecht 2/9/2010
S. 5-56 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake de aangifte van het doodgeboren kind 2/9/2010
S. 5-57 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1204bis van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de bescherming van goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestelijke toestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren 2/9/2010
S. 5-58 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering 2/9/2010
S. 5-59 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 587, 589 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek 2/9/2010
S. 5-115 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord 22/9/2010
S. 5-130 Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap 9/9/2010
S. 5-131 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen 9/9/2010
S. 5-134 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, met het oog op de invoering van het elektronisch toezicht 9/9/2010
S. 5-344 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat de verjaringstermijn van sommige misdrijven ten aanzien van minderjarigen betreft 14/10/2010
S. 5-405 Wetsontwerp houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling 28/10/2010
S. 5-550 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling 1/12/2010
S. 5-604 Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen 15/12/2010
S. 5-653 Wetsvoorstel betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank 12/1/2011
S. 5-663 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan 16/1/2011
S. 5-717 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 27/1/2011
S. 5-724 Herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet, om de Europese rechtspraak in verband met de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor na te leven
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
27/1/2011
S. 5-859 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de bevoegdheid om authentieke akten te verlijden 8/3/2011
S. 5-891 Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers 23/3/2011
S. 5-893 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek 24/3/2011
S. 5-911 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ter versnelling van de rechtspleging 23/3/2011
S. 5-912 Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van het Europese Parlement 29/3/2011
S. 5-928 Wetsvoorstel betreffende het strafbaar stellen van ontvluchting 31/3/2011
S. 5-1007 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de dwangmaatregelen bij niet-naleving van verblijfs- en omgangsregelingen betreft 4/5/2011
S. 5-1023 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling 11/5/2011
S. 5-1126 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 796 en 797 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vereenvoudigen van de procedure betreffende de verbetering van de vonnissen 28/6/2011
S. 5-1127 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek 28/6/2011
S. 5-1139 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vertegenwoordiging van wettelijk samenwonenden 30/6/2011
S. 5-1146 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren 5/7/2011
S. 5-1274 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik 19/10/2011
S. 5-1299 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het versneld afhandelen van sommige cassatieberoepen 9/11/2011
S. 5-1300 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat betreft de inning van boetes 9/11/2011
S. 5-1301 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking op de termijnen voor hoger beroep en voorziening in cassatie 9/11/2011
S. 5-1302 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat het verzoekschrift op tegenspraak betreft 9/11/2011
S. 5-1303 Wetsvoorstel tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden teneinde de beschikbaarheid van het personeel van de gevangenissen te garanderen 9/11/2011
S. 5-1304 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 136 van het Wetboek van strafvordering wat betreft de termijn van onderzoek 9/11/2011
S. 5-1305 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen betreft 9/11/2011
S. 5-1306 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de regels betreffende de handelshuur 9/11/2011
S. 5-1307 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek 9/11/2011
S. 5-1308 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ter versnelling van de rechtspleging 9/11/2011
S. 5-1309 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 109bis van het Gerechtelijk Wetboek 9/11/2011
S. 5-1354 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders en de afscheiding van vermogens betreft 22/11/2011
S. 5-1378 Wetsvoorstel betreffende de kwaliteitsrekening van vastgoedmakelaars 5/12/2011
S. 5-1396 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de invoering van een rijverbod als hoofd- en bijkomende straf betreft 15/12/2011
S. 5-1417 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het Centraal Strafregister, de uitwissing van veroordelingen en het herstel in eer en rechten 23/12/2011
S. 5-1418 Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering en informatiseringsvooruitgang binnen justitie 23/12/2011
S. 5-1457 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft een alternatieve wijze van regeling van geschillen 9/11/2011
S. 5-1458 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 31/1/2012
S. 5-1459 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de voorlopige hechtenis met het oog op de invoering van het elektronisch toezicht 31/1/2012
S. 5-1467 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek 2/2/2012
S. 5-1468 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft kennisgeving van een eenzijdige beŽindiging van de wettelijke samenwoning 2/2/2012
S. 5-1477 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433ter en volgende van het Strafwetboek betreffende de exploitatie van bedelarij 10/2/2012
S. 5-1585 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de bevoegdheid van de kortgedingrechter in echtscheidingsprocedures 23/4/2012
S. 5-1627 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 443 en 445 van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot herziening in strafzaken 23/5/2012
S. 5-1628 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 140, 398 en 399 van het Gerechtelijk Wetboek ter uitvoering van een aanbeveling van de Fortis-commissie met het oog op het wegwerken van tegenstrijdigheden in het toezicht op de hoven en rechtbanken 23/5/2012
S. 5-1629 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering met het oog op de schijn van partijdigheid ter terechtzitting 23/5/2012
S. 5-1666 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de nietigheden betreft 13/6/2012
S. 5-1823 Wetsontwerp betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard 25/10/2012
S. 5-1824 Wetsvoorstel tot beheersing van de gerechtskosten 25/10/2012
S. 5-1873 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel FinanciŽle Informatieverwerking wat betreft het extremisme 4/12/2012
S. 5-1928 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde het slachtoffer te informeren over de tenuitvoerlegging van een werkstraf 10/1/2013
S. 5-1963 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 49, ß 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 7/2/2013
S. 5-1977 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte 21/2/2013
S. 5-1978 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de territoriale bevoegdheid van de politierechtbanken in verkeerszaken betreft 22/2/2013
S. 5-1979 Wetsvoorstel betreffende de toekenning van dienstencheques door werkgevers 22/2/2013
S. 5-1982 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet
22/2/2013
S. 5-1983 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende invoering van een tax-shelterregeling ten behoeve van de podium- en theaterkunsten, inclusief musicals 22/2/2013
S. 5-1989 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat 5/3/2013
S. 5-1990 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen 5/3/2013
S. 5-1991 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat 5/3/2013
S. 5-1993 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de anonimiteit van de getuigen 27/2/2013
S. 5-2042 Wetsvoorstel tot afschaffing van de wet van 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen beneden zestien jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd 23/4/2013
S. 5-2048 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, wat het donorschap van gameten bij lesbische koppels betreft 26/4/2013
S. 5-2058 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
13/5/2013
S. 5-2059 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude 13/5/2013
S. 5-2060 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen 13/5/2013
S. 5-2062 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten 13/5/2013
S. 5-2063 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verhuur van onroerende goederen voor handelsdoeleinden 13/5/2013
S. 5-2064 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de werknemersparticipatie 13/5/2013
S. 5-2065 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek van beroepskosten voor woon-werkverkeer 13/5/2013
S. 5-2066 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting 13/5/2013
S. 5-2067 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het geschreven onderhands biljet of de geschreven onderhandse belofte betreft 13/5/2013
S. 5-2068 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de koop van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven 13/5/2013
S. 5-2070 Wetsvoorstel tot invoering van het pensioenkrediet 13/5/2013
S. 5-2071 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale aftrekbaarheid van giften aan instellingen die patiŽnten bijstaan betreft 13/5/2013
S. 5-2072 Voorstel tot aanvulling van artikel 23.4 van het Reglement van de Senaat, wat de vervanging in commissies betreft 13/5/2013
S. 5-2073 Voorstel van resolutie betreffende het versterken van de positie van de kmo's bij de aanbesteding van overheidsopdrachten 13/5/2013
S. 5-2074 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet
13/5/2013
S. 5-2075 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wat de parkeertarieven betreft 13/5/2013
S. 5-2199 Voorstel van resolutie betreffende de mogelijk negatieve effecten die kunnen voortkomen uit de verbinding van internet en 3D-printing 9/7/2013
S. 5-2207 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het erfrecht 5/8/2013
S. 5-2232 Ontwerp van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming 25/7/2013
S. 5-2233 Wetsontwerp met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2234 Wetsontwerp met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2235 Ontwerp tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2236 Ontwerp tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2237 Ontwerp tot herziening van artikel 41 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2238 Ontwerp tot herziening van artikel 162 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2239 Ontwerp tot herziening van artikel 170, ß 3, van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2240 Ontwerp tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen 25/7/2013
S. 5-2241 Ontwerp tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2242 Ontwerp tot herziening van artikel 144 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2243 Ontwerp tot herziening van artikel 151, ß 1, van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2244 Ontwerp tot herziening van artikel 180 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2245 Wetsontwerp houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie 25/7/2013
S. 5-2338 Wetsontwerp houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 745sexies van hetzelfde Wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende 13/11/2013
S. 5-2351 Wetsvoorstel tot invoering van de netto vergoeding voor de beleggers van de opbrengsten van effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen 20/11/2013
S. 5-2438 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 15/1/2014
S. 5-2445 Wetsontwerp houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder 21/1/2014
S. 5-2753 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de levenloos geboren kinderen 18/3/2014
S. 5-2826 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden, teneinde de nationaliteitsvereiste te schrappen wanneer iemand burgerlijk slachtoffer wordt van een naoorlogse incidentele ontploffing van munitie en oorlogstuig 2/4/2014
S. 5-2887 Voorstel van resolutie betreffende de nationaliteitsvereiste voor slachtoffers van de ontploffing van munitie en oorlogstuig 23/4/2014

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003