Voorstellen van Martine Taelman (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 1999-2003

82 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-125 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot levensonderhoud aan ascendenten 25/7/2007
S. 4-126 Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter 31/7/2007
S. 4-127 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank en tot wijziging van artikel 9 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt 31/7/2007
S. 4-128 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de fiscale behandeling van bilocatie 31/7/2007
S. 4-129 Wetsvoorstel betreffende het statuut van pleegouders 31/7/2007
S. 4-130 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de erfrechtelijke reserve van de descendenten te berekenen per staak 31/7/2007
S. 4-131 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten 31/7/2007
S. 4-132 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de gedaagde te waarschuwen voor de gevolgen van het niet-verschijnen 31/7/2007
S. 4-138 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde 10/8/2007
S. 4-139 Wetsontwerp tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek 10/8/2007
S. 4-140 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoŲrdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit inzake de verjaring 10/8/2007
S. 4-141 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de geestesgestoorde onder voorlopig bewind met machtiging van de vrederechter te laten testeren 25/7/2007
S. 4-170 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde het stiefkind als erfgenaam te kunnen benoemen 28/8/2007
S. 4-171 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 29/8/2007
S. 4-194 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen 12/10/2007
S. 4-286 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte 18/10/2007
S. 4-320 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 130bis in het Wetboek van strafvordering teneinde de procedure voor regeling van rechtsgebied te vereenvoudigen 23/10/2007
S. 4-418 Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de kansspelwetgeving 22/11/2007
S. 4-435 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 37 van het Veldwetboek 3/12/2007
S. 4-556 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de regels betreffende de handelshuur 12/2/2008
S. 4-581 Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind
----------
Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
26/2/2008
S. 4-589 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de termijnen voor hoger beroep en voorziening in cassatie 28/2/2008
S. 4-590 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek inzake het bewijs tot machtiging van een andere kiezer bij tijdelijk verblijf in het buitenland 28/2/2008
S. 4-591 Voorstel van resolutie teneinde delen van het Burgerlijk Wetboek te hercodificeren 28/2/2008
S. 4-592 Wetsvoorstel tot aanvulling van de Hypotheekwet wat betreft de toekenning aan de vereniging van mede-eigenaars van een voorrecht op onroerende goederen 28/2/2008
S. 4-593 Wetsvoorstel tot instelling van een adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen 28/2/2008
S. 4-594 Wetsontwerp tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in BelgiŽ van sommige vreemde publicaties te verbieden 28/2/2008
S. 4-605 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 353ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de uitoefening van politieke mandaten door personeelsleden van griffies en parketsecretariaten 4/3/2008
S. 4-613 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, met het oog op de invoering van het elektronisch toezicht 5/3/2008
S. 4-614 Voorstel van resolutie betreffende de omvorming van het hypotheekregister tot een grondboekregister 5/3/2008
S. 4-639 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het versneld afhandelen van sommige cassatieberoepen 13/3/2008
S. 4-687 Voorstel van resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van holebi's 10/4/2008
S. 4-727 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving tot nietigverklaring van het huwelijk in het kader van een strafrechtelijke beteugeling van een gedwongen huwelijk of een schijnhuwelijk 5/5/2008
S. 4-764 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 22/5/2008
S. 4-774 Voorstel van resolutie voor een doeltreffende samenwerking tussen de gemeenschappen en de federale overheid betreffende de aanpak van kindermishandeling 22/5/2008
S. 4-775 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de buitengewone kosten in het kader van een onderhoudsuitkering 22/5/2008
S. 4-806 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de territoriale bevoegdheid van de politierechtbanken in verkeerszaken betreft 12/6/2008
S. 4-823 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 587, 589 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek 10/8/2007
S. 4-854 Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen 3/7/2008
S. 4-917 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende invoering van een tax-shelterregeling ten behoeve van de podium- en theaterkunsten, inclusief musicals 12/9/2008
S. 4-919 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie 16/9/2008
S. 4-920 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen 16/9/2008
S. 4-921 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 14 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts 16/9/2008
S. 4-922 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking 16/9/2008
S. 4-923 Voorstel van resolutie betreffende palliatieve zorg 16/9/2008
S. 4-964 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, met betrekking tot de verdeling van de pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden 15/10/2008
S. 4-966 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek 15/10/2008
S. 4-967 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de kennisgeving van de eenzijdige beŽindiging van de wettelijke samenwoning 15/10/2008
S. 4-968 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de rechtstreekse vordering van een onderaannemer tegen zijn opdrachtgever 15/10/2008
S. 4-974 Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wettelijke bepalingen met het oog op de invoering van de algemene term "geestesziekte" ter vervanging van de begrippen "krankzinnigheid", "onnozelheid", "abnormalen" en "achterlijkheid" 20/10/2008
S. 4-977 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1034sexies van het Gerechtelijk Wetboek wat het verzoekschrift op tegenspraak betreft 22/10/2008
S. 4-1026 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het discreet bevallen 26/11/2008
S. 4-1034 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning en de poging tot verzoening bij echtscheiding betreft 27/11/2008
S. 4-1063 Voorstel van resolutie betreffende de activering van werklozen en de loonlastenverlaging 15/12/2008
S. 4-1076 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 inzake het verplicht opnemen van moederschapsrust 16/12/2008
S. 4-1120 Wetsvoorstel tot invoering van het medebeslissingsrecht voor stiefouders 15/1/2009
S. 4-1124 Wetsvoorstel tot invoering in het Burgerlijk Wetboek van een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen 19/1/2009
S. 4-1125 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur 19/1/2009
S. 4-1126 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 153 en 190 van het Wetboek van strafvordering wat betreft de voorlezing van de processen-verbaal ter terechtzitting 19/1/2009
S. 4-1127 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 478 van het Gerechtelijk Wetboek 19/1/2009
S. 4-1128 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de rechtspositie van de bureauleden van de Hoge Raad voor de Justitie 19/1/2009
S. 4-1129 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering inzake de kennisgeving van het cassatieberoep 19/1/2009
S. 4-1130 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het vonnis als op tegenspraak 19/1/2009
S. 4-1131 Wetsvoorstel tot wijziging van de besluitwet van 14 novembre 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap 19/1/2009
S. 4-1171 Voorstel van resolutie betreffende het voeren van een bewustmakingscampagne voor jonge vrouwen 9/2/2009
S. 4-1173 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de namen en de voornamen teneinde de naamswijziging te vergemakkelijken 11/2/2009
S. 4-1174 Wetsvoorstel betreffende de toekenning van dienstencheques door werkgevers 11/2/2009
S. 4-1189 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de betekening in strafzaken betreft 18/2/2009
S. 4-1200 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1255 van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning en de poging tot verzoening bij echtscheiding betreft 5/3/2009
S. 4-1201 Wetsvoorstel tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek aan de afschaffing van de doodstraf 5/3/2009
S. 4-1202 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 274 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft het positief injunctierecht 5/3/2009
S. 4-1231 Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij aan de afschaffing van de doodstraf 17/3/2009
S. 4-1232 Wetsvoorstel betreffende de administratieve afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer 17/3/2009
S. 4-1319 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 17/1 in de Hypotheekwet, betreffende een crisisvoorrecht 7/5/2009
S. 4-1356 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake de aangifte van het doodgeboren kind 11/6/2009
S. 4-1376 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 1/7/2009
S. 4-1377 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 1/7/2009
S. 4-1541 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, ter verbetering van de embargoprocedure bij terreuralarm 10/12/2009
S. 4-1569 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten 13/1/2010
S. 4-1579 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 49, ß 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 17/12/2009
S. 4-1647 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1204bis van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de bescherming van goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestelijke toestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren 8/2/2010
S. 4-1720 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering 24/3/2010

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 1999-2003