Voorstellen van Jacques D'Hooghe (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

14 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-173 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 264, tweede lid, en 265, §2, tweede en derde lid, en tot invoeging van een artikel 265bis in de nieuwe gemeentewet 23/11/1995
S. 1-284 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 19 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 7/3/1996
S. 1-308 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 2/4/1996
S. 1-388 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat door invoeging van een titel IVbis betreffende de samenwerkingsvormen 17/7/1996
S. 1-414 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2, §1, 1°, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 9/9/1996
S. 1-614 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging 28/4/1997
S. 1-680 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 24/6/1997
S. 1-786 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 20/11/1997
S. 1-956 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten 21/4/1998
S. 1-957 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen en van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen 21/4/1998
S. 1-1094 Wetsvoorstel tot oprichting van een Raadgevend Comité voor het Ouderenbeleid 3/9/1998
S. 1-1100 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 28/9/1998
S. 1-1129 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 151 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, inzake de belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten 29/10/1998
S. 1-1201 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de Wetenschappelijke Raad bij de dienst voor geneeskundige verzorging betreft 16/12/1998

Legislatuur 1999-2003