Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9955

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 27 september 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Afgestudeerde kinesitherapeuten - Toekenning RIZIV-nummer - Problemen - Administratieve vereenvoudiging

paramedisch beroep
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
administratieve formaliteit
toegang tot het beroepsleven

Chronologie

27/9/2013Verzending vraag
18/12/2013Rappel
30/1/2014Rappel
5/3/2014Herkwalificatie
31/3/2014Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4863

Vraag nr. 5-9955 d.d. 27 september 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verneem vanwege de sector dat er ernstige vertraging is met het toekennen van RIZIV-nummers aan afgestudeerde kinesitherapeuten. Ik schets alvast een voorbeeld uit de praktijk. Het betreft een afgestudeerde kinesitherapeut die aan de slag kon in een groepspraktijk. Deze persoon en de werkgever werden van het kastje naar de muur gestuurd. Aanvankelijk werd aangegegeven dat de gegevens van de afgestudeerden automatisch zouden worden doorgegeven aan de FOD Sociale Zekerheid en dit met het oog op hun erkenning en het toekennen van het RIZIV-nummer. De erkenning nam in sommige dossiers meer dan twee maand in beslag. Wat het toekennen van het RIZIV -nummer betreft: dit verliep nog trager. Tijdens de zomermaanden bleek de persoon die het RIZIV-nummer moest toekennen afwezig te zijn en werd er niet in vervanging voorzien. Pas in september werd het RIZIV-nummer eindelijk toegekend. De startdatum lag nog een week later. Het concrete probleem is dat de aangeworven kinesitherapeut reeds werkzaam was sinds augustus. De gegeven behandelingen kunnen door de werkgever niet worden geattesteerd wat problematisch is voor zowel de werkgever, de werknemer als de patiŽnten. Dit blijkt geenszins een alleenstaand geval te zijn. Het moet toch mogelijk zijn om zowel de erkenning als het toekennen van het RIZIV-nummer geautomatiseerd te laten verlopen zodat eenmaal de studenten zijn afgestudeerd op korte termijn en simultaan de erkenning en het RIZIV-nummer gelijktijdig worden toegekend en het RIZIV-nummer ook op die datum van start gaat?

Ik heb dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Hoe reageert u op dit relaas en bent u op de hoogte van de klachten vanwege de kinesitherapeuten van het lange aanslepen van de erkenning en de toekenning van het RIZIV-nummer eenmaal de kinesitherapeuten zijn afgestudeerd en de problemen die dit veroorzaakt bij de werkgevers, de afgestudeerde kinesitherapeuten en de patiŽnten?

2) Kan u aangeven hoe de hele procedure van erkenning en toekenning van het RIZIV-nummer kan worden geautomatiseerd en versneld? Kan u gedetailleerd toelichten of en zo ja, welke stappen u heeft gezet of gaat zetten om dit alles vlotter te laten verlopen naar de toekomst toe?

3) Kan u aangeven hoe het probleem kan worden opgevangen van de attestatie voor de periode dat de kinesitherapeut reeds werkzaam was bij de werkgever en de formele startdatum van het RIZIV-nummer gelet op de zware financiŽle impact voor elkeen? Kan u dit uitvoerig toelichten en snel deze problemen verhelpen?

Antwoord ontvangen op 31 maart 2014 :

1) Ik heb verschillende initiatieven genomen zodat kinesitherapeuten of andere zorgverleners die dat wensen en die aan alle voorwaarden voldoen, zo snel mogelijk na het behalen van hun diploma kunnen werken binnen de verplichte ziekteverzekering. Ik blijf ook open voor verdere verbetervoorstellen hiervoor. Ik vind het belangrijk die termijn zo kort mogelijk te houden om zo duidelijkheid en zekerheid te bieden aan zowel de kinesitherapeut als de patiënt.

2) De toekenning van het RIZIV-nummer, noodzakelijk voor de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering voor verstrekkingen die een kinesitherapeut attesteert, is de laatste stap in deze procedure. De diensten van het Rijksinstituut voor Zieke en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) kunnen een individueel RIZIV-nummer pas toekennen nadat de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid heeft bepaald vanaf wanneer de betrokken kinesitherapeut kinesitherapie mag uitoefenen in België. Het RIZIV-nummer wordt dan in principe retroactief toegekend vanaf de datum die de FOD Volksgezondheid heeft vastgelegd.

Om de communicatie van die datum tussen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV vlot te laten verlopen hebben beide administraties reeds afspraken gemaakt zodat de gegevensstroom gestandaardiseerd en geautomatiseerd gebeurt, zonder bijkomende administratie voor de kinesitherapeut. Een volledige geautomatiseerde toekenning zla:s bij andere beroepen is voorlopig niet mogelijk aangezien het toegekend RIZIV-nummer ook afhankelijk is van bijvoorbeeld het beschikken van een praktijkkamer waartoe een kinesitherapeut een verklaring op erewoord indient. Dit gebeurt nog handmatig.

Het is dus de datum van erkenning binnen de FOD Volksgezondheid die bepalend is. Die is afhankelijk van de datum van aanvraag en van de nodige tijd om die te behandelen. De FOD gaat na hoe die erkenning nog sneller kan worden toegekend. Bovendien gaat de FOD ook na of het mogelijk is om die erkenning in te laten gaan op de datum van de aanvraag. Eventueel zal daartoe regelgeving moeten worden aangepast; voorstellen in die zin zal ik steunen. Dit principe zou trouwens ook niet beperkt worden tot kinesitherapeuten; ik meen dat alle zorgverleners hierbij gebaat kunnen zijn.

3) In principe moet een zorgverlener nagaan dat hij aan de voorwaarden voldoet vooraleer hij zijn activiteit binnen de Belgische gezondheidszorg start. Zonder erkenning en zonder RIZIV-nummer kan die activiteit niet vergoed worden door de verplichte ziekteverzekering. Alle maatregelen werden genomen, en zonder oponthoud verbeterd zodat deze voorwaarden zo snel mogelijk vervuld zijn. In de mate van het mogelijke werden zij ook geautomatiseerd.