Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6827

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 30 juli 2012

aan de minister van Landsverdediging

Rwanda - Steun aan rebellen in Congo - Schorsing Nederlandse ontwikkelingshulp - Houding BelgiŽ - Situatie op het terrein - Kindsoldaten bij M23

Rwanda
kinderbescherming
internationale sanctie
Democratische Republiek Congo

Chronologie

30/7/2012Verzending vraag
31/8/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6828

Vraag nr. 5-6827 d.d. 30 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Na de Verenigde Staten (VS) neemt heden ook de Nederlandse regering concrete maatregelen ten gevolge de steun van Rwanda aan de rebellen in Congo. De financiŽle steun vanwege Nederland voor de verbetering van de justitiŽle sector in Rwanda is voorlopig opgeschort. Het kabinet wil eerst met andere lidstaten van de Europese Unie overleggen hoe het verder moet met de hulp. Voor de justitiŽle sector was vijf miljoen euro bestemd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag wil dat Rwanda stopt met het ondersteunen van rebellen in buurland Congo.

Eerder schorste ook de Verenigde Staten hun militaire steun aan het land omwille van hun steun aan de rebellen in het oosten van buurland Congo (DRC). Aan de hand van onze informatie dat Rwanda gewapende groepen steunt in de DRC, heeft Buitenlandse Zaken aldaar beslist geen militaire financiering aan Rwanda te verstrekken voor het lopende begrotingsjaar, staat te lezen in een persbericht. De rebellenbeweging M23 strijdt tegen het Congolese leger in Noord Kivu, waar ze hun bases hebben in het grensgebied tussen Rwanda en Oeganda. Ze hebben verschillende plaatsen in de provincie veroverd. Ik verwijs tevens naar mijn eerdere mondelinge vraag 5 589 ter attentie van de minister van Buitenlandse Zaken dd. 7 juni 2012.

Gezien heden bijna iedereen op de beweging M23 en Rwanda na overtuigd zijn van de steun vanwege Rwanda aan de M23, gezien de herhaalde berichtgeving van verkrachtingen en het verplicht doen aansluiten van kinderen aan deze rebellenbeweging, en gezien de dreiging die hangt boven Goma, gezien de rebellen niet uitsluiten dat ze de stad zouden aanvallen, is het heden tijd om Rwanda niet enkel met woorden maar ook met daden aan te zetten tot het stopzetten van de steun aan de rebellen. De Verenigde Staten zijn immers de belangrijkste bondgenoot van Rwanda naast ons land en gezien de VS heden aangeeft dat Rwanda destabiliserend werkt voor de regio is dit een bijzonder belangrijke wijziging in het beleid.

Ik had dan ook volgende hoogdringende vragen voor de geachte ministers:

1) Hoe reageert u op het krachtig signaal vanuit Nederland waarbij de ontwikkelingshulp aan Rwanda deels wordt geschorst en kan u aangeven of u werd geconsulteerd hieromtrent?

2) Is BelgiŽ zinnens gelijkaardige stappen te zetten gezien na de Verenigde Staten nu ook Nederland concrete maatregelen treffen jegens Rwanda? Zo neen, waarom nemen wij een andere houding aan en kan u dit zeer uitvoerig toelichten? Zo ja, welke militaire of andere programma's betreft het?

3) De Nederlandse regering wil na overleg binnen de Europese Unie een besluit nemen over de totale hulp aan Rwanda. Kan u aangeven welke positie ons land gaat nemen wat betreft de Nederlandse vraag om ontwikkelingshulp ten aanzien van Rwanda deels of volledig te schorsen tot er witte rook komt wat betreft de vermeende steun aan de rebellen in Oost Congo?

4) Kan u een gedetailleerd overzicht geven van de situatie op het terrein en klopt de recente informatie dat kindsoldaten worden ingelijfd door de M23?

Antwoord ontvangen op 31 augustus 2012 :

Het geachte lid wordt verzocht hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1-3. Voor de vragen 1 en 3 verwijs ik het geachte lid naar het antwoord van mijn collega minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, bevoegd in de materie. Voor de tweede vraag verwijs het geachte lid naar mijn antwoord op haar schriftelijke vraag Nr. 5-6798, meer bepaald mijn antwoord op vraag 2.

4. In de verschillende rapporteringen wordt regelmatig melding gemaakt over de gedwongen inlijving van minderjarigen door de rebellenbeweging M23. Zo meldt de Missie van de Verenigde Naties in Democratische republiek Congo (MONUSCO) in haar persmededeling van 7 augustus 2012, de rekrutering van kinderen en jongeren door de gewapende groepering M23. Volgens de gegevens meegedeeld door UNICEF tijdens de vergadering “Children and Armed Conflict - Group of Friends” in Kinshasa op 27 juli, blijkt dat M23 ongeveer 200 kindsoldaten in haar rangen zou hebben.