Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5102

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 30 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Homofobie - Belgisch voetbal - Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding - Koninklijke Belgische Voetbalbond

sportorganisatie
discriminatie op grond van seksuele geaardheid

Chronologie

30/12/2011Verzending vraag
16/7/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2942

Vraag nr. 5-5102 d.d. 30 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In zijn jaarverslag 2010 wijst het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) op de problematiek van homofobie in het voetbal. Hoe collectiever en mannelijker een sport is, des te homofober blijkt ze te zijn. Dat uit zich onder meer in de spreekkoren tijdens wedstrijden, waarin homofobe uitlatingen kunnen worden gedaan. In principe moeten scheidsrechters dergelijke wantoestanden melden aan het Sportcomité, maar in de praktijk blijkt de drempel dermate hoog te zijn dat er nog nooit een melding van homofobe spreekkoren werd gemaakt.

In zijn jaarverslag pleit het centrum er dan ook voor dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zijn richtlijnen aanpast, zodat scheidsrechters verplicht worden om dergelijke feiten onmiddellijk te melden en dus niet pas na herhaaldelijk verbaal geweld. Het zal dan aan het Sportcomité zijn om de nodige actie te ondernemen en de clubs ter verantwoording te roepen en eventueel te bestraffen.

1) Hoe staat de geachte minister ten aanzien van deze aanbeveling van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding?

2) Werd de KBVB in kennis gesteld van de bevindingen in het jaarverslag 2010 van het CGKR?

3) Zal zij de nodige actie naar de KBVB ondernemen opdat die zijn richtlijnen zal aanpassen en de scheidsrechters verplichten om dergelijke feiten van homofoob verbaal geweld onmiddellijk te melden?

4) Zal zij aandringen bij het Sportcomité om de nodige actie te ondernemen en de clubs ter verantwoording te roepen en eventueel te bestraffen?

Antwoord ontvangen op 16 juli 2012 :

In de omzendbrief OOP 40 van 14 december 2006 houdende richtlijnen aangaande kwetsende, racistische en discriminerende uitlatingen en spreekkoren naar aanleiding van voetbalwedstrijden, staat in artikel 6 d) dat scheidsrechters nota dienen te nemen van alle herkenbare racistische of discriminerende uitlatingen of kwetsende spreekkoren van toeschouwers en/of spelers in hun scheidsrechtersverslag. 

Uiteraard is het daarbij de bedoeling dat zij dat doen bij elke uitlating of spreekkoor en dat vanaf de eerste keer dat zij dit horen of dat hen dat door spelers en/of bestuur duidelijk is gemaakt.  

Als van een dergelijk feit melding wordt gemaakt in een scheidsrechtersverslag, verwacht ik van het Sportcomité van de De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dat zij de nodige actie onderneemt.  

2.     Werd de KBVB in kennis gesteld van de bevindingen in het jaarverslag 2010 van het CGKR?  

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding heeft in deze geen officieel schrijven laten vertrekken naar de KBVB.  

  1. Zal zij de nodige actie naar de KBVB ondernemen opdat die zijn richtlijnen zal aanpassen en de scheidsrechters verplichten om dergelijke feiten van homofoob verbaal geweld onmiddellijk te melden?  

Via de in het antwoord 1 aangehaalde omzendbrief roep ik de scheidsrechters op om nota te nemen van alle herkenbare racistische of discriminerende uitlatingen of kwetsende spreekkoren van toeschouwers en/of spelers en dit te rapporteren in hun scheidsrechtersverslag. 

Dit gebeurt evenwel niet altijd en dat om verschillende redenen (bijvoorbeeld, de scheidsrechter heeft de uitlatingen niet gehoord of niemand bij hem is komen klagen aangaande die uitlatingen).  

Het ligt niet in mijn bevoegdheid om de KBVB te verplichten hun richtlijnen aan te passen. Evenwel werd in het verleden al verschillende malen de vraag gesteld die verslagen meer performant en consequent te laten opmaken. Ook kregen de scheidsrechters in het verleden al een opleiding van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) waarin dit item aan bod kwam.  

Heden wordt ook gewerkt aan de evaluatie en actualisering van de boven genoemde omzendbrief. Daartoe zal met alle partijen daarin opgenomen, samen gezeten worden. Met de scheidsrechters zal zeker gepraat worden over betere inhoudelijke scheidsrechtersverslagen.  

  1. Zal zij aandringen bij het Sportcomité om de nodige actie te ondernemen en de clubs ter verantwoording te roepen en eventueel te bestraffen?  

Indien dergelijke uitlatingen/spreekkoren door politiemensen waargenomen zijn en in een proces-verbaal opgenomen, beschikken mijn diensten via de voetbalwet over de mogelijkheid om individuele daders effectief te sanctioneren.  

Dit gebeurt evenwel relatief weinig, ook al omdat ik voorstander ben van zo weinig mogelijk politie in het stadion. Bovendien ben ik er ook van overtuigd dat clubs en de overkoepelende bonden hun werk moeten doen, net zoals Union of European Football Associations (UEFA) en Fédération Internationale de Football Association (FIFA) dit doen.  

Ik zal dan ook niet nalaten de KBVB verder op haar verantwoordelijkheid te wijzen inzake kwetsende, racistische en discriminerende uitlatingen en spreekkoren.