Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-263

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 25 oktober 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Schijnzelfstandigheid - Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie - Stand van zaken

arbeidsinspectie
Nationale Arbeidsraad
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
sociale bijdrage
fraude
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
zelfstandig beroep
arbeidsbetrekking
sociale zekerheid
maatschappelijke positie

Chronologie

25/10/2010Verzending vraag
25/3/2011Antwoord

Vraag nr. 5-263 d.d. 25 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens de bepalingen van titel XIII - Aard van de arbeidsrelaties, van de programmawetá(I) van 27 december 2006 zouden de specifieke criteria en de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie reeds vanaf 1 januari 2008 in werking moeten getreden zijn met als doel een effectieve strijd te voeren tegen schijnzelfstandigheid. Tot heden werd de commissie nog niet ge´nstalleerd en is er nog geen arsenaal van uitgewerkte specifieke criteria voorhanden. Dat belemmert de werking van de inspectiediensten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Waarom werd de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie nog steeds niet opgericht?

2) Hoe zal deze Commissie samengesteld zijn en welk budget zal ze ter beschikking hebben?

3) Wanneer zullen de specifieke criteria worden uitgewerkt en van kracht worden?

4) Volgens welke instructies moeten de inspectiediensten momenteel hun werk doen?

5) Zijn er dossiers die niet kunnen worden beslecht omdat de Commissie nog niet is opgericht en de specifieke criteria nog niet werden uitgewerkt?

6) Over hoeveel dossiers gaat het?

7) Hoeveel inkomsten dreigt de schatkist volgens ramingen te mislopen omdat de Commissie nog niet is opgericht en de specifieke criteria nog niet werden uitgewerkt?

Antwoord ontvangen op 25 maart 2011 :

De commissie ter regeling van de arbeidsrelatie werd opgericht door de programmawet (I) van 27 december 2006.

Twee koninklijke besluiten van 14 december 2010 – gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2010 – regelen de samenstelling en de werking van de administratieve en de normatieve afdeling.

Vermits deze commissie werd ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, – waarover mevrouw Onkelinx als minister van sociale zaken de voogdij heeft – dien ik u voor een antwoord op uw vragen doorverwijzen naar mijn collega van Sociale zaken.