Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10012

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 4 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

TatoeŽerders - Erkenning - ThuistatoeŽerders - HygiŽne - Overzicht

haar- en schoonheidsverzorging
officiŽle statistiek
gevaren voor de gezondheid

Chronologie

4/10/2013Verzending vraag
9/12/2013Antwoord

Vraag nr. 5-10012 d.d. 4 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse Bond van TatoeŽerders trekt aan de alarmbel. In vergelijking met drie jaar geleden is er een verdubbeling van het aantal thuistatoeŽerders. Het aantal hobbytatoeŽerders zou zelfs meer dan dubbel zo hoog zijn als het aantal officiŽle tattooshops. Volgens critici weten deze mensen meestal niet waar ze zich mee bezighouden, waardoor het gevaar voor de volksgezondheid groot is. Sinds 2006 moeten in BelgiŽ alle personen die zich professioneel bezighouden met het plaatsen van tatoeages, zich officieel laten erkennen. Hiervoor werkte de overheid een opleiding uit, waarna een examen moest worden afgelegd. Tegen 2009 moesten alle professionelen deze opleiding hebben gevolgd en met succes het examen hebben afgerond.

Ik heb hieromtrent enkele vragen.

1) Hoeveel professionele tatoeŽerders zijn er sinds 2006 erkend in BelgiŽ? Kan de geachte minister deze cijfers opdelen per jaar?

2) Heeft de geachte minister cijfers over het aantal niet-erkende tatoeŽerders in BelgiŽ? Zo ja, kan zij deze dan bekendmaken? Indien nee, kan zij een schatting maken?

3) Bestaat in BelgiŽ de problematiek van thuistatoeŽerders? Zo ja, kan de geachte minister de omvang van het probleem schetsen? Is er sprake van een gevaar voor de volksgezondheid en kan zij dit toelichten?

4) Indien er bij niet-erkende tatoeŽerders problemen zijn inzake hygiŽne, veiligheid en dergelijke, heeft de geachte minister dan een plan om deze problematiek aan te pakken? Zo ja, welke initiatieven zijn er reeds ondernomen? Moeten deze versterkt worden? Zo neen, acht zij dit nodig, gelet op de ongerustheid in Nederland?

5) Heeft zij cijfers over het aantal (gezondheids)problemen of klachten in verband met niet-erkende tatoeŽerders en kan zij deze meedelen?

Antwoord ontvangen op 9 december 2013 :

De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid staat in voor de registratie van tatoeëerders/piercers en de controle op de conformiteit van de lokalen en het gebruikte materiaal van nieuwe tattoo- en piercingshops voor aanvang van de activiteit en dit sinds 2006. 

Er werden ook punctuele controles uitgevoerd bij beroepsbeoefenaars met het oog op het verzekeren van een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de burgers. Sommige controles worden uitgevoerd op verzoek van de rechterlijke autoriteiten, naar aanleiding van klachten. 

Wij beschikken niet over gegevens van jaarlijkse inschrijvingen daar een groot aantal registraties gebeurde gedurende de eerste vijf jaar. Momenteel zijn er 768 beroepsbeoefenaars gespecialiseerd in de tatoeagetechniek geregistreerd ; 431 Nederlandstalige, 300 Franstalige en 37 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Wij beschikken over de mogelijkheden om de shops die bij onze diensten geregistreerd zijn op een efficiënte manier te controleren, maar dit geldt niet voor activiteiten uitgevoerd door niet geregistreerde tatoeëerders. 

Het gebeurt zelden dat misnoegde klanten na een tatoeage of een piercing die de oorzaak zou zijn van gezondheidsproblemen een klacht durven indienen uit schrik voor represailles. 

Wij beschikken niet over statistieken met betrekking tot de niet geregistreerde tatoeëerders. We zijn ons bewust van dit probleem daar steeds meer en meer geregistreerde beroepsbeoefenaars klagen over de praktijken van bepaalde concurrenten die geheel straffeloos en in twijfelachtige omstandigheden te werk gaan. 

In samenwerking met de Gezondheidsinspecteurs en de lokale politiediensten zien wij er op toe dat sommige tatoeëerders verplicht worden om zich aan de regels te houden. 

Het blijkt echter dat de politiediensten weinig op de hoogte te zijn van de reglementering op het vlak van tatoeages en piercings. Om die reden, werken mijn diensten aan een specifiek informatiedocument bestemd voor de politiediensten om hun aandacht te vestigen op de geldende reglementering ter zake en om een efficiënte samenwerking tot stand te brengen om niet conforme of clandestiene tatoeage- en piercingpraktijken te voorkomen. 

Mijn administratie en de verschillende diensten die verantwoordelijk zijn voor de controles analyseren regelmatig de problemen die gekoppeld zijn aan deze praktijken en dit met het oog op een betere bescherming van de burgers en vooral om op permanente basis toe te zien op hun veiligheid.