AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 1 februari 2011
vergadering om 12.30 uur (1) - Zaal E

 1. Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan (van mevrouw Nele Lijnen en de heer Bart Tommelein);
  nr. 5-135/1 en 2.-
  Rapporteurs : de dames Olga Zrihen en Sabine deáBethune.
  Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies aan de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
  Stemmingen


  1. Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (van mevrouw Sabine deáBethune c.s.);
   nr. 5-186/1.-
   Rapporteur : de heer Hassan Bousetta.-
  2. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŰ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (van mevrouw Sabine deáBethune c.s.);
   nr. 5-187/1.-
   Rapporteur : de heer Hassan Bousetta.-
  3. Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (van mevrouw Olga Zrihen en mevrouw Fabienne Winckel);
   nr. 5-234/1.-
   Rapporteur : de heer Hassan Bousetta.-
  4. Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen voor een grotere participatie van vrouwen aan de besluitvorming, met name bij de overheidsdiensten, de economische overheidsbedrijven, de rechterlijke macht en de sociale partners (van mevrouw Dominique Tilmans);
   nr. 5-380/1.-
   Aanwijzing van de rapporteur.- Inleidende uiteenzetting.-
  5. Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de leden van het Grondwettelijk Hof (van mevrouw Dominique Tilmans);
   nr. 5-381/1.-
   Aanwijzing van de rapporteur.- Inleidende uiteenzetting.-
  6. Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (van de heer AndrÚ du Bus de Warnaffe en mevrouw Vanessa Matz);
   nr. 5-603/1.-
   Aanwijzing van de rapporteur.- Inleidende uiteenzetting.-

  Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies aan de commissie voor de FinanciŰn en voor de Economische Aangelegenheden
  Regeling van de werkzaamheden


  1. Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (van mevrouw Sabine deáBethune c.s.);
   nr. 5-665/1.-
  2. Voorstel van resolutie om aan de federale regering te vragen de deelname van vrouwen aan formele processen van conflictbemiddeling en vredeshandhaving te steunen op grond van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (van mevrouw Dominique Tilmans);
   nr. 5-699/1.-

  Aanwijzing van de rapporteur
  Inleidende uiteenzetting
  Bespreking met het oog op het formuleren van aanbevelingen(1). Er wordt voor broodjes gezorgd.