4-3

4-3

Belgische Senaat

4-3

Handelingen - Nederlandse versie

DONDERDAG 12 JULI 2007 - NAMIDDAGVERGADERING


Waarschuwing: de blauwe kleur geeft aan dat het gaat om uit het Frans vertaalde samenvattingen.


Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van de gecoöpteerde senatoren en onderzoek van de geloofsbrieven van de senatoren-opvolgers aan wie de Senaat uitstel heeft verleend om hun verkiesbaarheid te bewijzen

Benoeming van het Vast Bureau

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage


Voorzitter: mevrouw Anne-Marie Lizin

(De vergadering wordt geopend om 14.35 uur.)

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van de gecoöpteerde senatoren en onderzoek van de geloofsbrieven van de senatoren-opvolgers aan wie de Senaat uitstel heeft verleend om hun verkiesbaarheid te bewijzen

De voorzitter. - Aan de orde is het onderzoek van de geloofsbrieven van de gecoöpteerde senatoren en van de senatoren-opvolgers aan wie de Senaat uitstel had verleend om hun verkiesbaarheid te bewijzen.

Het woord is aan de heer Moureaux om voorlezing te doen van het verslag van de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven.

De heer Philippe Moureaux (PS). - Uw commissie diende de geloofsbrieven van de gecoöpteerde senatoren te onderzoeken.

Ze heeft kennis genomen van de lijsten die de fracties overeenkomstig artikel 220, §3, van het Kieswetboek aan de griffier van de Senaat hebben gezonden.

Overeenkomstig artikel 67, §1, 7º, van de Grondwet worden aangewezen:

Overeenkomstig artikel 67, §1, 6º, van de Grondwet worden aangewezen:

Uw commissie heeft eveneens kennis genomen van de aanwijzing, door Lijst Dedecker, van de heer Boudewijn Bouckaert.

Aangezien in de zetelverdeling, vastgesteld door de Senaat tijdens de plenaire vergadering van 5 juli jongstleden, geen zetel van gecoöpteerd senator aan deze politieke formatie werd toegekend, acht de commissie de aanwijzing door Lijst Dedecker onontvankelijk.

Wat de andere politieke formaties betreft, heeft uw commissie vastgesteld dat het aantal namen voor elke lijst overeenstemt met het aantal toegekende zetels.

Bovendien hebben de aangewezen personen bewezen dat ze voldoen aan de door de Grondwet gestelde verkiesbaarheidsvoorwaarden.

Uw commissie heeft dan ook de eer voor te stellen de voornoemde personen toe te laten als lid van de Senaat.

Ten slotte had de Senaat tijdens zijn vergadering van 28 juni jongstleden op voorstel van de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven besloten een uitstel van zeven dagen te verlenen aan de senatoren-opvolgers die op 10 juni 2007 verkozen zijn en die op die datum het bewijs van hun verkiesbaarheid nog niet geleverd hadden.

Uw commissie heeft de dossiers van deze verkozenen heden opnieuw onderzocht en heeft vastgesteld dat de dames Claudine Coolsaet, Mia Corten, Martine Decanniere, Celie Dehaene-Verbeke, Havva Duman, Julie Fernandez Fernandez, Nédia Gmati-Trabelsi, Saskia Latréche, Béatrice Thiémard-Clémentz, Els Van Hoof, Violette Vansteelandt en Madeleine Vennix en de heren Az-Dine Aouragh, Johan Bleyen, Alain Cleyman, Ludo Dierickx, Koen Dillen, Yves Miroir, Antoine Tanzilli en Mark Vanleeuw voldoen aan al de door de Grondwet gestelde verkiesbaarheidsvoorwaarden.

Uw commissie stelt dan ook voor de geloofsbrieven van deze personen als senatoren-opvolgers geldig te verklaren.

Uw commissie stelt tevens voor dat de Senaat uiterlijk op woensdag 18 juli 2007 in het bezit dient te zijn van de bewijzen van de verkiesbaarheid van de dames Camilla Decleer, Hannelien Dens, Els Empereur en Carine Lootens-Stael-Van Mol en van de heer Peter Tom Jones.

De commissie heeft het verslag eenparig goedgekeurd.

Mevrouw Lieve Vanermen (Lijst Dedecker). - Tot driemaal toe beklim ik het spreekgestoelte, tot driemaal toe kraait de haan van uw geweten en zoals Christus alleen achterbleef, zo blijf ook ik hier eenzaam achter in het halfrond.

Ik zou eerst en vooral aan de heer Vankrunkelsven willen vragen om niet al te neerbuigend om te gaan met het begrip populus. In deze zaal zou ergens `Senatus populusque Belgarum' te lezen staan. De rechtstreeks verkozen senatoren zijn, zoals u en ik, door dezelfde populus verkozen. De heer Vankrunkelsven was zo attent mij het epitheton `populistisch' toe te dichten. Hij is echter, zoals ik trouwens, een adept van de exacte wetenschappen. Ik meld u dus vandaag in mijn conclusie sereen dat de wetten waaraan in de betogen van vorige week gerefereerd werd, niet vallen onder de exacte wetenschap. De wetten van Newton, de wetten van Einstein kloppen altijd, maar de wetten waaraan men hier refereert niet. Het zij verre van mij te beweren dat de wetgever onfeilbaar is. De heilige Roomse Kerk is evenmin onfeilbaar, ook al denkt ze dat. Wetten worden gemaakt door mensen. Alsof ik daar als mens geen begrip voor heb! Ook de Raad van State, die alle gegevens en mogelijke gevolgen kende, zag bij de toetsing van de wet geen enkel probleem en oordeelde dat de wet een grondige, goede uitwerking is van het principe dat in de Grondwet staat ingeschreven. De wetgever had echter niet voorzien dat zich ooit een situatie zoals voor Lijst Dedecker zou kunnen voordoen.

De heer Philippe Monfils (MR). - Mevrouw de voorzitster, de kwestie die mevrouw Vanermen naar voren brengt, is vorige week geregeld en er is bijgevolg geen reden om daarop terug te komen.

De heer Philippe Moureaux (PS). - Mevrouw Vanermen heeft het recht haar mening te verkondigen, mijnheer Monfils, de liberale dictatuur is nog niet voor vandaag!

De heer Philippe Monfils (MR). - En bij mijn weten bent u geen voorzitter van de Senaat, mijnheer Moureaux.

De voorzitter. - Mevrouw Vanermen heeft inderdaad het recht haar mening te verkondigen. U krijgt het woord na de uiteenzetting van mevrouw Vanermen, mijnheer Monfils.

Mevrouw Lieve Vanermen (Lijst Dedecker). - De simulatie in 1993 ging ervan uit dat de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en de Senaat zouden samenvallen en dat dit zowel in 1995 als in 1999 het geval zou zijn. Wat zult u doen als er in 2009 wel een fractie Lijst Dedecker in het Vlaams Parlement zal zijn? Dan zal de hoop vervlogen zijn dat dit met boerenverstand kan worden opgelost. Daarom vind ik het bijzonder bedroevend en ontgoochelend dat de zeven oudste wijzen - ik was er bijna bij geweest want ik ben de op negen na oudste hier aanwezig - die wet niet naar de geest, maar naar de letter hebben gelezen omdat dit hen toevallig beter uitkwam. Het is niet omdat de wetgever soeverein is dat hij de Grondwet en de geest van de Grondwet naast zich neer kan leggen wanneer het hem goed uitkomt. Wanneer de Senaat als wetgever de Grondwet naast zich neerlegt, wordt naar diezelfde populus toe een bijzonder slecht signaal gegeven.

Ik kan enkel besluiten dat u zich op een hellend vlak begeeft en ik vrees dat de nieuwe meerderheid in deze vergadering, als verkozenen des volks, een bijzonder slechte start neemt.

Graag had ik professor Vandenberghe als herinnering, als geheugensteuntje, een verzameling van zijn eigen citaten uit 1999 cadeau gedaan.

De heer Philippe Monfils (MR). - Ik begrijp niet goed waarom men mevrouw Vanermen toestemming geeft om hier dezelfde uiteenzetting te geven als vorige week, terwijl de kwestie toch al geregeld is. Als de Senaat volgende week bijeenkomt om de commissies aan te wijzen, zal ze haar `circus' over de niet-toekenning van een gecoöpteerd senator aan Lijst Dedecker dan nog eens overdoen? Dergelijke uiteenzettingen verheffen de Senaat zeker niet. We hebben wel wat anders te doen dan telkens weer te luisteren naar dezelfde woorden van mevrouw Vanermen.

De voorzitter. - Mevrouw Vanermen zal volgende week en uiteraard ook daarna haar mening mogen verkondigen.

Ik breng de besluiten van dit verslag in stemming.

-De besluiten van het verslag worden aangenomen bij zitten en opstaan.

De voorzitter. - Ik verzoek de leden wier geloofsbrieven geldig zijn verklaard, de grondwettelijke eed af te leggen.

De voorzitter. - Ik geef aan deze leden akte van hun eedaflegging en verklaar hen aangesteld in hun functie van senator. (Applaus)

Benoeming van het Vast Bureau

De voorzitter. - Aan de orde is de benoeming van het Vast Bureau.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V-NVA). - Wij vragen dat de zitting voor een half uur wordt geschorst. (Instemming)

(De vergadering wordt geschorst om 14.50 uur. Ze wordt hervat om 15.30 uur.)

De voorzitter. - Overeenkomstig artikel 8 van ons Reglement gaat de Senaat, door afzonderlijke stemming, over tot de benoeming:
1. van een voorzitter;
2. van een eerste ondervoorzitter;
3. van een tweede ondervoorzitter;
4. van een derde ondervoorzitter;
5. van drie quaestoren.

De benoeming van de quaestoren geschiedt bij geheime lijststemming.

Volgens de bepalingen van artikel 9 wordt de voorzitter slechts verkozen verklaard indien hij de volstrekte meerderheid der stemmen van de aanwezige leden behaalt.

Overeenkomstig ditzelfde artikel geschieden al deze benoemingen met inachtneming van de in artikel 84 bepaalde evenredige vertegenwoordiging van de fracties, overeenkomstig artikel 82.

Er wordt eerst overgegaan tot de verkiezing van de voorzitter.

Mevrouw Christine Defraigne (MR). - Ik draag de kandidatuur voor van de heer Armand De Decker.

De voorzitter. - Aangezien hij de enige kandidaat is, verklaar ik de heer Armand De Decker gekozen tot voorzitter van de Senaat. (Applaus)

We gaan over tot de verkiezing van de eerste ondervoorzitter.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V-NVA). - Ik draag de kandidatuur voor van de heer Hugo Vandenberghe.

De voorzitter. - Aangezien hij de enige kandidaat is, verklaar ik de heer Hugo Vandenberghe gekozen tot eerste ondervoorzitter van de Senaat. (Applaus)

We gaan over tot de verkiezing van de tweede ondervoorzitter.

De heer Paul Wille (Open VLD). - Ik draag de kandidatuur voor van de heer Guy Verhofstadt.

De voorzitter. - Aangezien hij de enige kandidaat is, verklaar ik de heer Guy Verhofstadt gekozen tot tweede ondervoorzitter van de Senaat. (Applaus)

We gaan over tot de verkiezing van de derde ondervoorzitter.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Ik draag de kandidatuur voor van de heer Jurgen Ceder.

De voorzitter. - Aangezien hij de enige kandidaat is, verklaar ik de heer Jurgen Ceder gekozen tot derde ondervoorzitter van de Senaat. (Applaus)

We gaan over tot de verkiezing van de drie quaestoren.

De heer Philippe Mahoux (PS). - Ik draag de kandidatuur voor van mevrouw Anne-Marie Lizin.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V-NVA). - Ik draag de kandidatuur voor van de heer Etienne Schouppe.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT). - Ik draag de kandidatuur voor van de heer Geert Lambert.

De voorzitter. - Aangezien het aantal voorgedragen kandidaten gelijk is aan het aantal te begeven mandaten verklaar ik mevrouw Anne-Marie Lizin, de heer Etienne Schouppe en de heer Geert Lambert gekozen tot quaestoren van de Senaat. (Applaus)

Ik herinner eraan dat, naast deze pas benoemde leden, ook de voorzitters van de acht fracties die zijn vertegenwoordigd in de vaste commissies, van het Bureau deel zullen uitmaken.

Hiermee is het Vast Bureau samengesteld. Ik dank de twee jongste leden van onze Vergadering die zo welwillend geweest zijn mij bij te staan in hun hoedanigheid van leden van het voorlopige Bureau.

(Voorzitter: de heer Armand De Decker.)

De voorzitter. - Collega's, ik zal vandaag geen lange uiteenzetting geven, want conform de surrealistische tradities van België, wordt het `Vast' Bureau voorlopig geïnstalleerd tot aan de vorming van de regering.

Hoe dan ook, ik sta erop u te bedanken voor het vertrouwen dat u mij hebt geschonken door mij te verkiezen tot voorzitter van de Senaat, een functie die ik al vijf jaar heb bekleed. Ik zal de Hoge Vergadering zo efficiënt en harmonieus mogelijk doen functioneren.

De Senaat speelt een centrale rol in de uitzonderlijk ingewikkelde Belgische staat. De Senaat is belangrijk voor de democratie en voor de federale unie. Via een verlicht denken antwoordt de Senaat op de economische, sociale en milieugerelateerde Europese en internationale uitdagingen van dit tijdperk.

Ik wil mij kort richten tot mevrouw Lizin, voor wie dit ongetwijfeld een emotioneel ogenblik is. Ik bedank haar en feliciteer haar voor het beleid dat ze heeft gevoerd aan het hoofd van de Senaat, een instelling waaraan ze, zoals wij allen weten, bijzonder gehecht is. We hopen dat ze een centrale rol zal blijven spelen en dat we op haar politieke bezieling en wetgevende creativiteit kunnen blijven rekenen. Dat is immers een rol die ze graag vervult. Dank u, mevrouw Lizin, voor alles wat u voor de Senaat hebt gedaan en nog zult doen! (Applaus)

Regeling van de werkzaamheden

De voorzitter. - Ik stel voor dat het Bureau onmiddellijk vergadert om de werkzaamheden van volgende week te bepalen.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT). - We hebben nu een voorzitter, een Bureau en een voltallige Senaat. Ik stel voor om, zoals in de Kamer, onmiddellijk over te gaan tot het samenstellen van de commissies, zodat we onmiddellijk wetsvoorstellen kunnen bespreken.

De voorzitter. - Ik begrijp de vraag van mevrouw Vanlerberghe, maar alvorens een beslissing te nemen wil ik de mening van de fractievoorzitters horen.

De heer Philippe Mahoux (PS). - Wij willen echt werken, maar kunnen dat niet zolang de vaste commissies niet zijn samengesteld. Wij zijn verkozen, de Senaat is samengesteld en het Bureau is verkozen. Er werden verschillende wetsontwerpen heringediend. Ze moeten in overweging worden genomen. De socialistische fractie zou graag weten wanneer ze kan beginnen te werken.

Ik verneem dat ook het Bureau van de Kamer is samengesteld. Het is bijgevolg absoluut noodzakelijk dat de Parlementaire overlegcommissie onmiddellijk wordt opgericht.

De voorzitter. - Ik geef nu het woord aan de fractieleiders om zich uit te spreken over de opmerkingen van mevrouw Vanlerberghe en van de heer Mahoux.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V-NVA). - Ik heb met aandacht geluisterd naar de voorstellen van de collega's Vanlerberghe en Mahoux. We hebben vandaag een tijdelijk Vast Bureau geïnstalleerd om deze assemblee de komende weken naar best vermogen te besturen. Voor CD&V is de samenstelling van de commissies niet urgent. Bij de vorige legislaturen heeft men telkens verschillende weken gewacht om de commissies samen te stellen.

Mevrouw Christine Defraigne (MR). - Wat een ijver! Ik verheug me over dat enthousiasme, maar zelfs voor een discussie over onze bescheiden wetsvoorstellen is een meerderheid vereist. Er moet een consensus zijn, een regering, want anders is alles hypocriet en misleidend. We mogen het paard niet achter de wagen spannen. Ik stel dus voor dat het voorlopige Bureau bijeenkomt om de agenda te bepalen.

De heer Paul Wille (Open VLD). - Ik sluit me aan bij de twee vorige sprekers. Het lijkt me logisch dat de partijen aan het begin van de legislatuur overleg plegen over het aantal commissies en de samenstelling ervan en dat ze nadien een beslissing nemen.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - De voorzitter zei dat het Bureau dat we net hebben samengesteld, slechts voorlopig is. Ik betreur dat. Iets dergelijks heb ik nog nooit meegemaakt. Een parlement dat in alle onafhankelijkheid werkt, moet los van de regeringsvorming zijn voorzitter, ondervoorzitters en quaestoren kunnen kiezen. Inzake goed bestuur nemen we vandaag dus al een valse start.

Wat de samenstelling van de commissies betreft, sluit ik me aan bij de sprekers die ervoor pleiten daar onmiddellijk mee te beginnen. Wij moeten inderdaad aan de slag. Er zijn wetsvoorstellen ingediend en er zeer binnenkort zullen er nog meer worden ingediend, onder meer over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Al die voorstellen moeten in overweging worden genomen en besproken. De samenstelling van de commissies uitstellen komt erop neer dat we die wetsvoorstellen niet kunnen bespreken en zelfs niet in overweging kunnen nemen. Een parlement dat zich onafhankelijk opstelt, moet ook in een situatie als die van vandaag, onmiddellijk aan de slag kunnen gaan. De samenstelling van de commissies uitstellen is ook weer geen daad van goed bestuur.

Mevrouw Isabelle Durant (ECOLO). - Het verheugt mij vast te stellen dat velen graag onmiddellijk aan het werk zouden gaan. Ook ik heb zin om er zo vlug mogelijk in te vliegen. Ik ben vragende partij voor snel en degelijk werk.

De leden van de afvaardiging van de Senaat in de Parlementaire overlegcommissie moeten zo spoedig mogelijk worden benoemd. Aangezien de Kamer dat al gedaan heeft, moeten wij nu ons deel van het werk doen.

De voorzitter. - Voor de samenstelling van de Parlementaire overlegcommissie hebben de verschillende fracties mij de namen van hun eventuele kandidaten nog niet meegedeeld.

De heer Francis Delpérée (CDH). - Wij willen in de Senaat snel en goed werken, maar we zijn van oordeel dat het werk in de parlementaire commissie pas zinvol is als de Senaat een valabele gesprekspartner heeft, namelijk een regering die over al haar bevoegdheden beschikt. Dat is thans niet het geval. Daarom achten wij de samenstelling van de parlementaire commissies op dit ogenblik niet dringend.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT). - Wat hier gebeurt, verbaast mij ten zeerste. De fracties die wel konden overleggen en overeenkomen om u als voorzitter te kiezen en een reeks andere posten te verdelen, waarmee de SP.A-SPIRIT-fractie geen enkel probleem heeft, zijn blijkbaar niet in staat om de commissies samen te stellen. De Kamer heeft dat zopas wel gedaan. Het is toch niet de schuld van de Senaat dat er nog steeds geen regering is gevormd. Het verbaast mij overigens dat sommigen hier al in termen van meerderheid en oppositie spreken.

Als de Senaat straks uiteengaat en geen nieuwe plenaire vergadering plant, dan komen we pas de tweede week van oktober opnieuw bijeen. Dat is veel te laat. Intussen zouden wij immers heel wat nuttig werk kunnen verrichten.

De heer Philippe Mahoux (PS). - Ik neem aan dat dit niet dringend is, maar inmiddels blijft de gasprijs stijgen. Er werden nochtans al voorstellen ingediend om dat probleem te behandelen.

Wat de valabele gesprekspartners en meerderheid betreft, wens ik te onderstrepen dat wij vrije parlementsleden zijn die deel uitmaken van vrije fracties.

Er werden verschillende wetsvoorstellen ingediend. Als de voorzitter de commissies niet wil samenstellen, kunnen we tenminste de voorstellen in overweging nemen en ze rechtstreeks naar de plenaire vergadering verwijzen. Dat geeft ons de gelegenheid erover te discussiëren en te werken!

De heer Johan Vande Lanotte (SP.A-SPIRIT). - Er was haast bij, voor de fracties van CD&V en MR, om de post van voorzitter vast te leggen. Er is geen haast om werk te verrichten. Dat is de conclusie van vandaag.

Mevrouw Freya Piryns (GROEN). - Ik ben compleet nieuw in de Senaat. Ik ben naar hier gekomen met de vaste intentie om nuttig werk te verrichten. Wij hebben daarvoor mijns inziens geen regering nodig. Ik hoop dat we zo snel mogelijk van start kunnen gaan en vraag dan ook dat we de commissies die we daarvoor nodig hebben, zo snel mogelijk oprichten. Ik zie echt niet in waarom we dat niet zouden doen.

De voorzitter. - De Senaat is blijkbaar verdeeld. Ik stel daarom voor dat wij bij zitten en opstaan stemmen over de volgende formule: het Bureau onmiddellijk bijeenroepen om de datum van de volgende bijeenroeping van de Senaat te bepalen, zodat het overleg waarnaar u verwijst kan worden georganiseerd.

-Het voorstel is aangenomen bij zitten en opstaan.

-De Senaat gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.

(De vergadering wordt gesloten om 15.50 uur.)

Berichten van verhindering

Afwezig met bericht van verhindering: mevrouw Temmerman en de heer Verwilghen, in het buitenland.

-Voor kennisgeving aangenomen.

Bijlage

Mededeling van koninklijke besluiten

Bij brief van 15 mei 2007 heeft de vice-eersteminister en minister van Financiën aan de Senaat overgezonden, voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 3bis, §1, 2de en 3de lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, het ontwerp van koninklijk besluit voor advies voorgelegd aan de Raad van State van volgend voorontwerp van koninklijk besluit:

-Verzonden naar de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden.

Arbitragehof - Beroepen

Met toepassing van artikel 76 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft de griffier van het Arbitragehof kennis aan de voorzitter van de Senaat van:

-Voor kennisgeving aangenomen.

Hof van Cassatie

Bij brief van 7 mei 2007 heeft de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, overeenkomstig artikel 340, §3, van het Gerechtelijk wetboek aan de Senaat overgezonden, het jaarverslag 2006 van het Hof van Cassatie.

-Verzonden naar de commissie voor de Justitie.

Hoven van Beroep

Bij brief van 11 mei 2007 heeft de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Luik, overeenkomstig artikel 346 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Senaat overgezonden, het activiteitenverslag 2006 van het Hof van Beroep te Luik, goedgekeurd tijdens zijn algemene vergadering van 9 mei 2007.

Bij brief van 18 mei 2007 heeft de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Antwerpen, overeenkomstig artikel 340 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Senaat overgezonden, het activiteitenverslag 2006 van het Hof van Beroep te Antwerpen, goedgekeurd tijdens zijn algemene vergadering van 11 mei 2007.

Bij brief van 30 mei 2007 heeft de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Gent, overeenkomstig artikel 340 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Senaat overgezonden, het werkingsverslag 2007 (kalenderjaar 2006) van het Hof van Beroep te Gent, goedgekeurd tijdens zijn algemene vergadering van 29 mei 2007.

Bij brief van 13 juni 2007 heeft de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Bergen, overeenkomstig artikel 340 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Senaat overgezonden, het activiteitenverslag 2006 van het Hof van Beroep te Bergen, goedgekeurd tijdens zijn algemene vergadering van 12 juni 2007.

-Verzonden naar de commissie voor de Justitie.

Hoge Raad voor de Justitie

Bij brief van 3 juli 2007, heeft de voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, overeenkomstig artikelen 259bis-14 en 259bis-18, van het Gerechtelijk Wetboek, aan de Senaat overgezonden, het jaarverslag 2006, goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie van 30 mei 2007.

-Verzonden naar de commissie voor de Justitie.

Rechtbank van eerste aanleg

Bij brief van 10 mei 2007 heeft de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen overeenkomstig artikel 340 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Senaat overgezonden, het werkingsverslag 2006 van de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, goedgekeurd tijdens zijn algemene vergadering van 29 maart 2007.

-Verzonden naar de commissie voor de Justitie.

Auditoraten-generaal

Bij brief van 30 april 2007 heeft de Procureur-generaal van het Auditoraat-generaal bij het Arbeidshof te Antwerpen overeenkomstig artikel 346 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Senaat overgezonden, het werkingsverslag 2006 van het Auditoraat-generaal bij het Arbeidshof te Antwerpen, goedgekeurd tijdens zijn korpsvergadering van 20 april 2007.

Bij brief van 29 mei 2007 heeft de Procureur-generaal van het Auditoraat-generaal bij het Arbeidshof te Bergen overeenkomstig artikel 346 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Senaat overgezonden, het werkingsverslag 2006 van het Auditoraat-generaal bij het Arbeidshof te Bergen, goedgekeurd tijdens zijn korpsvergadering van 16 mei 2007.

Bij brief van 14 juni 2007 heeft de Procureur-generaal van het Auditoraat-generaal bij het Arbeidshof te Brussel overeenkomstig artikel 346 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Senaat overgezonden, het werkingsverslag voor 2006 van het Auditoraat-generaal bij het Arbeidshof te Brussel, goedgekeurd tijdens zijn korpsvergadering van 25 mei 2007.

-Verzonden naar de commissie voor de Justitie.

Arbeidsauditoraat

Bij brief van 22 mei 2007 heeft de arbeidsauditeur te Brussel overeenkomstig artikel 346 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Senaat overgezonden, het werkingsverslag 2006 van het Arbeidsauditoraat te Brussel, goedgekeurd tijdens zijn korpsvergadering van 16 mei 2007.

-Verzonden naar de commissie voor de Justitie.

Arbeidshoven

Bij brief van 21 mei 2007 heeft de eerste voorzitter van het Arbeidshof te Brussel, overeenkomstig artikel 340 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Senaat overgezonden, het werkingsverslag 2006 van het Arbeidshof te Brussel, goedgekeurd tijdens zijn algemene vergadering van 17 april 2007.

Bij brief van 22 mei 2007 heeft de voorzitter van het Arbeidshof te Luik, overeenkomstig artikel 340 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Senaat overgezonden, het werkingsverslag 2006 van het Arbeidshof te Luik, goedgekeurd tijdens zijn algemene vergadering van 30 maart 2007.

Bij brief van 4 juni 2007 heeft de eerste voorzitter van het Arbeidshof te Antwerpen, overeenkomstig artikel 340 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Senaat overgezonden, het werkingsverslag 2006 van het Arbeidshof te Antwerpen, goedgekeurd tijdens zijn algemene vergadering van 30 mei 2007.

-Verzonden naar de commissie voor de Justitie.

Parketten-generaal

Bij brief van 14 mei 2007 heeft de Procureur-generaal te Luik overeenkomstig artikel 346 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Senaat overgezonden, het werkingsverslag 2006 van het Parket-generaal te Luik, goedgekeurd tijdens zijn korpsvergadering van 9 mei 2007.

Bij brief van 22 mei 2007 heeft de Procureur-generaal te Antwerpen overeenkomstig artikel 346 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Senaat overgezonden, het werkingsverslag 2006 van het Parket-generaal te Antwerpen, goedgekeurd tijdens zijn korpsvergadering van 14 mei 2007.

Bij brief van 8 juni 2007 heeft de Procureur-generaal te Brussel overeenkomstig artikel 346 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Senaat overgezonden, het werkingsverslag 2006 van het Parket-generaal te Brussel, goedgekeurd tijdens zijn korpsvergadering van 7 juni 2007.

Bij brief van 4 juli 2007 heeft de Procureur-generaal te Bergen overeenkomstig artikel 346 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Senaat overgezonden, het werkingsverslag 2006 van het Parket-generaal te Bergen, goedgekeurd tijdens zijn korpsvergadering van 30 mei 2007.

-Verzonden naar de commissie voor de Justitie.

Economische Overheidsbedrijven - Belgocontrol

Bij brief van 5 juli 2007 heeft de Afgevaardigd Bestuurder van Belgocontrol, overeenkomstig artikel 27 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, aan de Senaat overgezonden, het jaarverslag 2006 van Belgocontrol.

Economische Overheidsbedrijven - NMBS

Bij brief van 26 april 2007 heeft de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, overeenkomstig artikel 230, §5, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, aan de Senaat overgezonden, het jaarverslag voor 2005.

-Verzonden aan de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden.

Deposito- en consignatiekas

Bij brief van 18 juni 2007 heeft de vice-eersteminister en minister van Financiën, overeenkomstig artikel 36 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934 aan de Senaat overgezonden, het verslag over de verrichtingen van de Deposito- en consignatiekas van het jaar 2006.

-Verzonden naar de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden.

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Bij brief van 8 juni 2007 heeft de voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, overeenkomstig artikel 11, §5, van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, aan de Senaat overgezonden, het verslag over de werkzaamheden voor 2006.

-Verzonden naar de commissie voor de Sociale Aangelegenheden.

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bij brief van 10 mei 2007 heeft de minister van Buitenlandse Zaken, overeenkomstig artikel 2 van de wet van 2 december 1957 houdende de goedkeuring van het EEG-Verdrag aan de Senaat overgezonden, het jaarverslag 2006.

-Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging.

Zilverfonds

Bij brief van 24 mei 2007 heeft de Voorzitter van de raad van bestuur van het Zilverfonds, overeenkomstig artikel 41 van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds aan de Senaat overgezonden, het jaarverslag 2006 van het Zilverfonds.

-Verzonden naar de commissie voor de Sociale Aangelegenheden en naar de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden.

Vaste nationale cultuurpactcommissie

Bij brief van 25 mei 2007, heeft de voorzitter van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, overeenkomstig artikel 26 van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, aan de Senaat overgezonden, het jaarverslag van de Commissie voor het jaar 2006.

-Verzonden naar de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden.

Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

Bij brief van 13 april 2007 heeft de voorzitter van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek aan de Senaat overgezonden, het advies nr. 40 van 12 februari 2007 betreffende het toepassingsgebied van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon.

Bij brief van 25 juni 2007 heeft de voorzitter van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, overeenkomstig artikel 17 van het samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek aan de Senaat overgezonden, het activiteitenverslag van de lokale commissies voor ethiek voor de periode van 1/5/2004 tot 31/12/2004 en voor het jaar 2005.

-Verzonden naar de commissie voor de Sociale Aangelegenheden en naar de commissie voor de Justitie.

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

Bij brief van 29 mei 2007 heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, overeenkomstig artikel 52, 9º, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen aan de Senaat overgezonden, het jaarverslag 2006 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

-Verzonden naar de commissie voor de Sociale Aangelegenheden.

Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties

Bij brief van 15 juni 2007 heeft de voorzitter van de Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties, overeenkomstig artikel 11 van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties aan de Senaat overgezonden, het tweejaarlijks verslag voor de jaren 2005-2006.

-Verzonden naar de commissie voor de Justitie.

Directie-generaal internationale samenwerking - Belgische technische coöperatie

Bij brief van 29 juni 2007 heeft de Belgische technische coöperatie, overeenkomstig artikel 30, §3, vierde lid, van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht aan de Senaat overgezonden, het jaarverslag voor 2006.

-Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging.

Europees Parlement

Bij brief van 4 juni 2007 heeft de voorzitter van het Europees Parlement aan de Senaat overgezonden:

aangenomen tijdens de vergaderperiode van 23 tot en met 26 april 2007.

Bij brief van 15 juni 2007 heeft de voorzitter van het Europees Parlement aan de Senaat overgezonden:

aangenomen tijdens de vergaderperiode van 9 en 10 mei 2007.

Bij brief van 5 juli 2007 heeft de voorzitter van het Europees Parlement aan de Senaat overgezonden:

aangenomen tijdens de vergaderperiode van 6 en 7 juni 2007.

-Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging en naar het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden.