5-1823/3

5-1823/3

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

12 FEBRUARI 2014


Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming


AMENDEMENTEN


Nr. 20 VAN MEVROUW FRANSSEN EN DE HEER DEPREZ

Art. 2

De woorden « een kind » vervangen door de woorden « een minderjarige » en de woorden « dat kind » vervangen door de woorden « deze minderjarige ».

Verantwoording

Dit amendement beoogt de terminologie van artikel 377ter af te stemmen op deze die gebruikt wordt in de artikelen 385 en 431 van het Strafwetboek.

Nr. 21 VAN MEVROUW FRANSSEN EN DE HEER DEPREZ

Art. 3

De woorden « De volwassene » vervangen door de woorden « De meerderjarige » en de woorden « een kind » vervangen door de woorden « een minderjarige ».

Verantwoording

Dit amendement beoogt de terminologie van artikel 377quater af te stemmen op deze die gebruikt wordt in de artikelen 385 en 431 van het Strafwetboek, voor wat de terminologie van « de minderjarige » betreft en op deze van de artikelen 380, 380ter, 417ter, 417quater van het Strafwetboek voor wat het gebruik van de term « meerderjarige » betreft.

Cindy FRANSSEN.
Gérard DEPREZ.

Nr. 22 VAN DE DAMES FRANSSEN EN VAN HOOF

Opschrift

Het opschrift vervangen door wat volgt :

« Wetsvoorstel betreffende de bescherming van kinderen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard ».

Verantwoording

Het begrip « grooming » behoort in ons land nog niet tot het dagelijks taalgebruik, mede doordat de verspreiding van dit begrip van vrij recente aard is.

Daarom wordt gekozen voor een herformulering van het opschrift die meer aansluit bij de omschrijving van de strafbare feiten zoals in de artikelen 2 en 3 van het wetsvoorstel wordt gehanteerd, en die tevens aansluit bij de omschrijving in het Verdrag van Lanzarote en in de EU-richtlijn nr. 93/2011.

Cindy FRANSSEN.
Els VAN HOOF.