5-2885/2

5-2885/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

24 APRIL 2014


Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet


Evocatieprocedure


Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIňN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN SIQUET EN SCHOUPPE


I. INLEIDING

Het wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, dat in dit verslag wordt besproken en onder de optioneel bicamerale procedure valt, werd oorspronkelijk als een wetsontwerp in de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend (stuk Kamer, nr. 53-3553/1).

Het werd op 23 april 2014 in de Kamer van volksvertegenwoordigers aangenomen.

Het wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (stuk Kamer, nr. 53-3552/1), dat onder de verplicht bicamerale procedure valt, werd diezelfde dag aangenomen.

Beide wetsontwerpen werden op 23 april 2014 naar de Senaat overgezonden, en wetsontwerp nr. 53-3885, dat onder de optioneel bicamerale procedure valt, werd diezelfde dag geŽvoceerd.

Overeenkomstig artikel 27.1, tweede lid, van het Reglement van de Senaat, heeft de commissie voor de FinanciŽn en Economische Aangelegenheden de bespreking van de wetsontwerpen aangevat vůůr de eindstemming in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De commissie heeft de wetsontwerpen besproken tijdens haar vergaderingen van 23 en 24 april 2014.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE HEER MELCHIOR WATHELET, STAATSSECRETARIS VOOR LEEFMILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN, EN STAATSSECRETARIS VOOR STAATSHERVORMING, TOEGEVOEGD AAN DE EERSTE MINISTER

De voorliggende wetsontwerpen voorzien in de omzetting van richtlijn 96/75/EG van de Raad van 19 november 1996 houdende voorschriften inzake bevrachting en prijsvorming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren in de Gemeenschap.

De wetsontwerpen voorzien ook in de uitwerking van punt 2 van het Protocolakkoord van 24 april 2013, gesloten tussen de vertegenwoordigers van de binnenvaartsector en de ministers bevoegd voor mobiliteit, zowel op federaal als op regionaal vlak.

III. ALGEMENE BESPREKING

Mevrouw Maes vindt het belangrijk om de binnenvaart concurrentieel te houden met andere transportwijzen en in die zin kan een verbod op oneerlijke concurrentie helpen. Het verandert echter niets aan het probleem ten gronde. Het zorgt wel voor symptoombestrijding op korte termijn maar de kern van het probleem, de overcapaciteit, raakt hierdoor niet opgelost. Volgens de spreekster is hiervoor een Europese verankering nodig en ze herinnert in dit kader aan een belofte van de staatssecretaris uit april 2013 om de procedure structurele marktverstoring op te starten bij de Europese Commissie. Wat is hiervan de stand van zaken ? Hoeveel vergaderingen van het binnenvaartcomitť hebben al plaats gevonden en waartoe hebben die geleid ?

Spreekster stelt vervolgens dat prijsafspraken zijn verboden en dat het uitwerken van indicatoren voor eerlijke prijzen daarbij wel dicht in de buurt komt. Wat is de mening van de staatssecretaris hierover ?

Mevrouw Talhaoui is verheugd over het feit dat de binnenvaart eindelijk op de politieke agenda wordt geplaatst, dat er overleg met de sector heeft plaatsgevonden en dat er een regeling wordt getroffen. Ook de oprichting van een commissie waar in de toekomst nog overleg zal plaatsvinden tussen de verschillende actoren kan haar goedkeuring wegdragen. Wat nu de overcapaciteit betreft, wijst de spreekster op het gegeven dat deze zich niet in BelgiŽ bevindt maar wel in Nederland. Concurrentie, onder ongelijke voorwaarden, komt dan ook vanuit die hoek.

De tweede problematiek waarmee de binnenvaart te maken heeft, komt vanuit de sector van de bevrachters. Zij doen zich niet altijd als eerlijke speler op de markt voor en gaan soms akkoord met dumpingprijzen die niet haalbaar blijven op de langere termijn. Spreekster is daarom verheugd dat daarvoor sancties zijn voorzien voor de tussenpersonen. Het zal de eerlijke prijsvorming ten goede komen.

Tot slot stelt het lid dat de binnenvaart moet blijven gepromoot worden. Ze hoopt dan ook dat de nodige aandacht zal worden gegeven aan de verdere uitwerking van voorliggende bepalingen.

De heer Schouppe verklaart dat het probleem van de binnenvaart zich zo scherp stelt vanwege de specifieke Nederlandse politiek wat betreft de vernieuwing van de vloot. Er werd daardoor in Nederland overcapaciteit gecreŽerd die ze eigenlijk ook naar BelgiŽ hebben geŽxporteerd. Spreker zegt in deze niet in een Europese oplossing te geloven. De benadering vanuit een specifiek Belgisch oogpunt is een absolute prioriteit. Voorliggende bepalingen gaan zeker in de goede richting. Ze zullen het probleem echter niet ten gronde oplossen, want de overcapaciteit blijft bestaan. De nodige aandacht voor dit gegeven blijft zeker geboden.

De staatssecretaris stelt dat voorliggende bepalingen elementen van de puzzel zijn. Het zijn teksten in de goede richting maar er werden ook andere initiatieven genomen. Er werd bijvoorbeeld ook een procedure ingediend bij de Europese Commissie en deze wordt ook gesteund door de Nederlanders en Frankrijk. Momenteel is dit dossier reeds onderzocht door de Europese Commissie volgens de geijkte procedure. Het is de bedoeling dat de landen worden toegelaten om nieuwe gereguleerde maatregelen te nemen omdat er een structureel probleem is in de sector.

Ook naar de bevrachters toe werden er initiatieven genomen. In de toekomst kunnen bevrachters die aan dumpingprijzen werken, gesanctioneerd worden. Spreker stelt daarbij dat ook de bevrachters begrepen hebben dat een leefbare binnenvaart op lange termijn ook voor hen belangrijk is.

Wat nu de verschillende vergaderingen betreft, stelt de staatssecretaris dat er twee ę gemengde Ľ vergaderingen hebben plaatsgevonden. Er hebben ook twaalf vergaderingen met de sector plaatsgevonden, sinds het protocolakkoord.

IV. STEMMINGEN

a) Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet

Het wetsontwerp in zijn geheel wordt eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden.

b) Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet

Artikel 1 tot 4, alsmede het wetsontwerp in zijn geheel, worden eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteurs voor het uitbrengen van een mondeling verslag in de plenaire vergadering.

De rapporteurs, De voorzitster,
Louis SIQUET. Etienne SCHOUPPE. Fauzaya TALHAOUI.

De door de commissie aangenomen teksten zijn dezelfde als de teksten van de door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerpen (zie stukken Kamer, nr. 53-3552/3 en nr. 53-3553/3).