5-151

5-151

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 24 AVRIL 2014 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires dans le cadre de l'introduction de la sous-position « en appui militaire » (Doc. 5-2880) (Procédure d'évocation)

Discussion générale

Mevrouw Fatma Pehlivan (sp.a), rapporteur. - Dit optioneel bicameraal wetsontwerp werd op 28 maart 2014 door de regering bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend. De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 23 april 2014 en op dezelfde dag overgezonden aan de Senaat. De Senaat heeft het wetsontwerp geëvoceerd op 23 april 2014.

In toepassing van artikel 27, eerste punt, tweede lid van het Reglement van de Senaat, heeft de commissie de bespreking van het wetsontwerp aangevat vóór de stemming in de Kamer. De commissie heeft twee vergaderingen gewijd aan het onderzoek van het ontwerp, te weten op 23 en 24 april 2014.

De inleidende uiteenzetting werd gehouden door de vertegenwoordiger van de eerste minister en de minister van Landsverdediging.

Het artikel 190 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, zoals gewijzigd door de wet van 31 juli 2013, voorziet in de deelstand "in militaire bijstand" als een van de mogelijke deelstanden waarin de militair zich kan bevinden. Dit wetsontwerp heeft als doel om die nieuwe deelstand "in militaire bijstand" te integreren in diverse wetten, met het oog op de toepassing ervan op het vlak van het militair, administratief, sociaal en geldelijk statuut. De rechten en plichten van de militairen die zich in de deelstand "in militaire bijstand" zullen bevinden, worden gelijkgesteld met die van de militairen die zich in de huidige deelstanden bevinden, met name de deelstanden "in operationele inzet" of "in hulpverlening".

Het wetsontwerp werd eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden. Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur.

-La discussion générale est close.