5-151

5-151

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 APRIL 2014 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde (Stuk 5-2785) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep (Stuk 5-2813)
Wetsontwerp houdende wijziging en coŲrdinatie van diverse wetten inzake Justitie (I) (Stuk 5-2847)
Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (II) (Stuk 5-2851)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake financiŽn met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 5-2843)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 36/45 in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ (Stuk 5-2845)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Stuk 5-2857) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen (Stuk 5-2858) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de Tax Shelter-regeling ten gunste van audiovisueel werk (Stuk 5-2859) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (Stuk 5-2860) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance (Stuk 5-2865) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers wat het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen betreft (Stuk 5-2866) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen teneinde de daad van discriminatie te bestraffen (Stuk 5-2830) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de uitbreiding ervan naar genderidentiteit en genderexpressie (Stuk 5-2831) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen, andere aanvullingen van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid en de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank (Stuk 5-2873)
Wetsontwerp betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector (Stuk 5-2861) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot (Stuk 5-2862) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 5-2863) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de dienstboden en het huispersoneel betreft (Stuk 5-2864) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (Stuk 5-2867) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (Stuk 5-2869) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de taalkaders voor sommige buitenlandse wetenschappelijke medewerkers bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale wetenschappelijke instellingen (Stuk 5-2870) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, wat de omzetting in het interne recht betreft van richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (Stuk 5-2868) (Evocatieprocedure)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van genitale verminking in BelgiŽ (van mevrouw Nele Lijnen en de heer Jean-Jacques De Gucht; Stuk 5-2453)

In memoriam, de heer Jos Chabert, minister van Staat

Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 5-2884)

Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Stuk 5-2885) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 5-2884)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Stuk 5-2885) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (Stuk 5-2883) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende uitvoering van verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004 (Stuk 5-2877) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake het milieu (Stuk 5-2889) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht wat de maximumleeftijd van bepaalde aanvullingsonderofficieren voor deelname aan cursussen betreft (Stuk 5-2881) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen in het kader van de invoering van de deelstand "in militaire bijstand" (Stuk 5-2880) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten wat de vrijwillige militaire inzet betreft (Stuk 5-2882) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de toelage toegekend aan sommige militairen belast met informaticataken (Stuk 5-2879) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende bepalingen betreffende de mobiliteit (Stuk 5-2878) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers (Stuk 5-2871) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen ter voorkoming van internationale kinderontvoeringen door een ouder (Stuk 5-2872) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat de financiering van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreft (Stuk 5-2888) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Stuk 5-2856)

Bespreking
Wetsontwerp betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers (Stuk 5-2871) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen ter voorkoming van internationale kinderontvoeringen door een ouder (Stuk 5-2872) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat de financiering van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreft (Stuk 5-2888) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 5-2884)
Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Stuk 5-2885)
Wetsontwerp houdende bepalingen betreffende de mobiliteit (Stuk 5-2878) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende uitvoering van verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004 (Stuk 5-2877) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (Stuk 5-2883) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake het milieu (Stuk 5-2889) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht wat de maximumleeftijd van bepaalde aanvullingsonderofficieren voor deelname aan cursussen betreft (Stuk 5-2881) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten wat de vrijwillige militaire inzet betreft (Stuk 5-2882) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de toelage toegekend aan sommige militairen belast met informaticataken (Stuk 5-2879) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen in het kader van de invoering van de deelstand "in militaire bijstand" (Stuk 5-2880) (Evocatieprocedure)

Wensen

Stemmingen

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Intrekking van wetsvoorstellen

Evocaties

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Informele mededeling van een verdrag

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - PrejudiciŽle vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Arbeidshof

Parketten

Arbeidsauditoraat

Rechtbanken van eerste aanleg

Algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken

Hoge Raad voor de Justitie

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad

Bureau voor Normalisatie

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Europese Unie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Evaluatiecel palliatieve zorg