5-2338/7

5-2338/7

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

23 APRIL 2014


Wetsontwerp houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 745sexies van hetzelfde Wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende


VERSTRIJKEN VAN DE ONDERZOEKSTERMIJN (1)


(1) Artikel 81, derde lid, en artikel 79, eerste lid, van de Grondwet.