5-2776/3

5-2776/3

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

3 APRIL 2014


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden tekst (zie stuk nr. 53-3273/7).

Brussel, 3 april 2014.

De voorzitster van de Senaat,
Sabine de BETHUNE.
De griffier van de Senaat,
Hugo HONDEQUIN.