5-297COM

5-297COM

Commissie voor de Sociale Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 1 APRIL 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęhet gebruik van betalende telefoonnummers voor oproepen naar de wachtdiensten van eerstelijnszorgverstrekkersĽ (nr. 5-4974)

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - De wachtdiensten van de eerstelijnszorgverstrekkers - huisartsen, apothekers en tandartsen - maken gebruik van betalende nummers van het type 0900 en zelfs van het dure type 0903. Dat zijn betalende nummers met een toeslag van 0,50 of 1,50 euro per minuut, die onder meer worden gebruikt door sommige dubieuze dienstverleners.

Uit het antwoord op een parlementaire vraag aan de minister in 2010 blijkt dat de wetgeving de eerstelijnszorgverstrekkers de verplichting oplegt een wachtdienst te organiseren die de continuÔteit van de zorg garandeert. De minister zegde echter niets over maatregelen om te voorkomen dat bepaalde zwakke categorieŽn van patiŽnten worden uitgesloten van die dienstverlening.

In een krant van 10 februari 2012 las ik dat uit onderzoek bleek dat de spoedafdelingen aanzienlijk meer mensen over de vloer kregen die recht hebben op een verhoogde terugbetaling van medische kosten: 24,7% tegenover 17% bij de huisarts. Het is overduidelijk dat mensen met een laag inkomen niet de wachtdienst bellen, maar de spoedafdeling van het ziekenhuis opzoeken. Deze conclusie geldt overigens ook voor de wachtdienst van apothekers. Bij navraag blijkt dat deze mensen proberen medicijnen voor het weekend mee te krijgen van de spoedafdeling.

De conclusie van het onderzoek door de armoedeverenigingen is dat de mensen met een laag inkomen de facto zijn uitgesloten van het gebruik van de wachtdienst van de eerstelijnszorg, omdat het telefoongesprek onbetaalbaar is.

Is de minister bereid om in overleg met de bevoegde instanties en de betrokken beroepsorganisaties een gratis nummer ter beschikking te stellen of een andere oplossing te vinden opdat patiŽnten met een laag inkomen bij een spoedgeval niet langer worden uitgesloten van de toegang tot de wachtdienst van de eerstelijnszorgverstrekkers.

De minister bevestigde het voornemen van de regering om een eenvormig oproepsysteem voor huisartsen in te voeren, namelijk het project 1733.

De minister bevestigde ook dat huisartsenkringen subsidies kunnen ontvangen voor oproepsystemen, maar niet dat ze gratis moeten zijn. De minister bevestigde eveneens dat een oproep voor hulpverlening aan huisartsen of andere niet meer zou mogen kosten dan een zonaal gesprek. Zo zou de kost van 1733-oproepen inderdaad beperkt zijn tot de prijs van een zonaal telefoongesprek. De minister waarschuwde dat een eventuele kosteloosheid op korte termijn niet tot de mogelijkheden behoort, gelet op de heel moeilijke budgettaire context.

Ik had een wetsvoorstel over deze aangelegenheid voorbereid, maar aangezien de legislatuur bijna ten einde loopt, zou ik graag vernemen hoever het project 1733 inmiddels gevorderd is.

Worden artsen- en apothekerskringen, zoals die in Antwerpen, gesubsidieerd voor de organisatie van een wachtdienst met oproepsystemen die gebruik maken van een betalend nummer van het type 0900, 0901, 0902 of 0903?

Waarom werden geen maatregelen genomen tegen kringen die betalende nummers van het type 0900, 0901, 0902 of 0903 gebruiken of die niet bereikbaar zijn voor de prijs van een normaal zonaal gesprek?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Kringen die voldoen aan bepaalde, door het RIZIV opgelegde voorwaarden, kunnen in aanmerking komen voor een financiŽle tussenkomst indien zij hun wacht organiseren via een eenvormig oproepnummer. Spijtig genoeg bepalen de voorwaarden tot het verkrijgen van een subsidie momenteel niet dat de organisatie van het eenvormig oproepnummer niet via de speciale betalende oproepnummers mag verlopen. De gestelde vraag is zeer interessant en ik heb aan het RIZIV gevraagd om hierover op korte termijn een voorstel te formuleren.

Het is mijn betrachting om de toegankelijkheid van zorg te waarborgen voor alle burgers van dit land. Het project 1733 is het geschikte vehikel om tot een oplossing te komen. Een oproep naar het nummer 1733 kost evenveel als een zonaal gesprek. Ik heb een bedrag van 3 miljoen euro kunnen vrijmaken voor de veralgemening van het oproepnummer 1733 in BelgiŽ. In het kader van dit project werden de eerste gesprekken gevoerd met het Kringloket, de overkoepelende organisatie voor Vlaanderen.

Met het project 1733 stellen we een aantal tools ter beschikking van de wachtkringen, maar we kunnen hen niet verplichten deze tools te gebruiken. Wettelijk gezien zijn het de kringen zelf die bevoegd zijn voor de organisatie van hun wacht. We hopen echter op een snelle aansluiting van een groot deel van de wachtkringen op het nummer 1733. In een eerste fase zal dat een louter technische telefonische doorschakeling van de oproep zijn, zonder triage. Maar in deze eerste fase kan wel al een oplossing geboden worden voor het probleem van de betalende nummers. Zodra de nodige mensen gerekruteerd zijn en de nodige technische infrastructuur aanwezig is bij de hulpcentra 112, kunnen we de triage veralgemenen en ook deze tool aan alle wachtkringen aanbieden.

Op langere termijn zal het Europese oproepnummer 116/117 worden ingevoerd ter vervanging van het nummer 1733. Dat zal een gratis nummer zijn.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Ik merk dat de minister in dit dossier al heel wat vorderingen heeft gemaakt.

De toegankelijkheid van de gezondheidszorg waarborgen is niet alleen de betrachting van de minister, maar van ieder van ons. Mensen die in armoede leven, moeten zo gemakkelijk en zo goedkoop mogelijk op de eerste hulp kunnen rekenen.

Ik hoop dat het RIZIV in dit verband het nodige zal doen.