5-292COM

5-292COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 25 MARS 2014 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles et secrétaire d'État à la Régie des bátiments et au Développement durable sur «le contrôle technique effectué par la Régie des bátiments» (no 5-4950)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Op een vergadering van het comité voor preventie en bescherming heb ik vernomen dat de Senaat een externe firma moet aanstellen om de vereiste controles van de liften uit te voeren. Vroeger werd die controle viermaal per jaar uitgevoerd door de Regie der gebouwen.

Is het een bewuste keuze van de Regie der gebouwen om deze activiteit af te stoten? Zo ja, waarom? Zo neen, zijn er plannen om deze controle opnieuw in het takenpakket op te nemen?

Is hierdoor het werkvolume van de Regie verminderd? Over hoeveel gebouwen gaat het en wat is de invloed op het personeelsbestand?

Zijn er nog andere controles die niet langer door de Regie der gebouwen worden verricht, zoals het nazicht van verwarmingsketels? Zo ja, was ook dat een bewuste keuze?

Hoe en aan wie is die wijziging van het takenpakket meegedeeld?

De heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der gebouwen. - Tijdens de vorige legislatuur is al beslist om de directie Wettelijk Toezicht niet te behouden omdat dit toezicht niet echt tot de corebusiness van de Regie behoort, maar eerder een aanverwante dienst is. De dienst Wettelijk Toezicht heeft de activiteiten gestaakt op 1 januari 2014.

Wat de hefinrichtingen betreft, werden de activiteiten van de dienst voor een duur van vier jaar overgedragen aan de firma BTV, die aangewezen werd in het kader van een Europese overheidsopdracht van diensten. Deze opdracht heeft betrekking op de gebouwen waarin heftoestellen zijn geïnstalleerd die beheerd worden door de dienst Elektromechanica van de Regie der gebouwen.

In de andere gevallen, waaronder de Senaat, werd een brief gestuurd waarin werd medegedeeld dat de dienst Wettelijk Toezicht van de Regie zijn activiteiten stopzet begin 2014 en dat derhalve een overeenkomst moest worden gesloten met een privéorganisme.

In het kader van de opdracht die werd toevertrouwd aan de firma BTV, behoudt de Regie der gebouwen evenwel de technische expertise, meer bepaald wat de opvolging van de verslagen van de technische keuring betreft alsmede de controle van de prestaties en de kwaliteit van het geleverde werk. De Regie staat verder in voor de opvolging van de risicoanalyses uitgevoerd in het kader van het wettelijk toezicht in toepassing van het koninklijk besluit van 10 december 2012 betreffende de beveiliging van liften.

De Regie der gebouwen is niet van plan haar accreditatie bij de FOD Economie te verlengen om haar opdrachten van periodieke controle te herbeginnen.

Deze beslissing heeft betrekking op 192 gebouwen in Wallonië met 900 installaties, 211 gebouwen in Vlaanderen met 1706 installaties en 114 gebouwen in Brussel met 1317 installaties.

De controles ter plaatse werden toevertrouwd aan het organisme BTV, maar de Regie blijft bevoegd voor de opvolging van de opmerkingen, de controle van de prestaties en de behandeling van de risicoanalyses voor de liften. Ik denk dat ongeveer 25 personeelsleden instonden voor die controles, maar ik ken niet het exacte cijfer.

Van de personeelsleden die nog tewerkgesteld waren bij de dienst Wettelijk Toezicht van de Regie, werden er drie overgedragen naar de dienst Elektromechanica, twee naar de dienst Elektriciteit en de overige naar de buitendiensten om te helpen bij de controleopdrachten op de werven.

De Regie der gebouwen heeft ook beslist de controle van de elektrische hoog- en laagspanningsinstallaties en de installaties voor branddetectie uit te besteden. Daartoe werd een Europese overheidsopdracht uitgeschreven en op 12 december 2013 toegewezen aan het organisme Vinçotte voor een duur van vier jaar.

Die beslissingen zijn hoofdzakelijk ingegeven door het argument dat dit toezicht niet tot de corebusiness van de Regie behoort, maar eerder een aanverwante dienst is. De accreditatie bij de FOD Economie werd niet hernieuwd en de prestaties inzake wettelijke controle werd aan privéorganismen toevertrouwd.

De nieuwe schikkingen inzake wettelijk toezicht werden in de loop van het derde kwartaal 2013 schriftelijk medegedeeld aan onze klanten, die daarvan vermoedelijk reeds informeel op de hoogte waren, en aan alle in de gebouwen gevestigde diensten. Tevens werd in het tussenoverlegcomité overlegd met de vakbonden. De betrokken ambtenaren werden tijdig op de hoogte gebracht en gereaffecteerd binnen de Regie de gebouwen.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik dank de staatssecretaris voor zijn zeer uitvoerig antwoord.

Bestonden er plannen om de Senaat mee te delen dat de Regie nu samenwerkt met BTV of werd dat nooit overwogen?

De heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der gebouwen. - Ik moet het antwoord daarop schuldig blijven. Het zou mij verbazen dat hierover geen overleg zou zijn gepleegd. Ik zal het laten nakijken en mevrouw Maes per mail daarover inlichten. Die operatie was immers reeds aan de gang toen ik eind 2011 staatssecretaris werd.

Ik ga ervan uit dat alle klanten, en dus ook de Senaat, daarover minstens informeel op de hoogte werden gebracht. Mocht dat niet zo zijn, dan betreur ik dat. De grotere klanten zoals Justitie, Binnenlandse Zaken en Financiën moeten ongetwijfeld op de hoogte zijn geweest. Mocht de Senaat niet op de hoogte gebracht zijn, dan is de Regie in gebreke gebleven.