5-292COM

5-292COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 25 MARS 2014 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles et secrétaire d'État à la Régie des bátiments et au Développement durable sur «l'hébergement de la Justice de paix du canton de Vilvorde» (no 5-4949)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - De voorbije maanden en jaren stelde ik de staatssecretaris al enkele vragen in verband met de huisvesting van het vredegerecht van het kanton Zaventem-Overijse, zetel Zaventem. Dat vredegerecht is spijtig genoeg niet het enige vredegerecht dat op een lamentabele wijze gehuisvest is.

Het vredegerecht van het kanton Vilvoorde is samen met de politierechtbank Vilvoorde-Machelen gevestigd in de Bolwerkstraat in een gebouw dat al jaren in slechte staat verkeert. In de loop van de maand februari zaten vertegenwoordigers van de Stad Vilvoorde, de FOD Justitie en een medewerker van het kabinet van de staatssecretaris rond de tafel om deze problematiek te bespreken. Er werd overeengekomen om een haalbaarheidsstudie te laten maken naar een viertal scenario's. In afwachting van deze studie én de realisatie van een nieuw gerechtsgebouw, zou de Regie der Gebouwen op zoek gaan naar een tijdelijke oplossing voor het vredegerecht en de politierechtbank.

Wat is de huidige stand van zaken in dit dossier? Hoe zit het met de haalbaarheidsstudie? Zijn er ondertussen al huurlocaties gezocht of gevonden? Tegen wanneer zou de rechtbank kunnen verhuizen naar een betere locatie?

De heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, en voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling. - De gebouwen van verschillende vredegerechten in ons land zijn vaak niet meer aangepast aan de noden van vandaag. Dat heeft onder meer ook te maken met de regelgeving ter zake. Ik heb initiatieven genomen om die aan te passen; de Senaat heeft die ook goedgekeurd. De achterstand moet nu stapsgewijs worden ingehaald.

Ik erken dat de huisvesting van het vredegerecht en de politierechtbank in Vilvoorde niet goed is. Daarom werken we aan een oplossing.

Er heeft half februari, dus zeer recent, een vergadering plaatsgehad om de problemen aan te pakken. Er werd afgesproken om samen met de stad een studie te lanceren om de mogelijkheden van een aantal pistes te onderzoeken. Het dossier voor deze studie werd op deze korte tijd al in een samenwerkingsprotocol gegoten, dat momenteel de interne administratieve procedures volgt alvorens van start te kunnen gaan.

De Regie had ondertussen wel een renovatiedossier opgesteld voor het gebouw aan de Bolwerkstraat. De vraag moet nu worden gesteld of deze investeringen nog nuttig zijn, gezien de optie van een nieuw toekomstig project. Daarom heb ik aan mijn diensten gevraagd om een prospectie te verrichten voor een tijdelijke huur.

Na de vergadering half februari werd aan Justitie gevraagd een behoefteprogramma op te maken. Op 10 maart 2014 kwam er een ontwerpversie van de FOD Justitie. Op 11 maart heeft de Regie der gebouwen de prospectie gestart. Het is nu nog wachten op alle resultaten. Eens die binnen zijn, zal een kosten-batenanalyse worden gemaakt van alle mogelijke voorstellen.

Ik denk dus dat in dit dossier zeer snel werd gewerkt en geen tijd werd verloren, maar het is op dit moment te vroeg en niet realistisch om een verder tijdspad te geven.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik had geenszins de bedoeling de staatssecretaris te verwijten dat hij niet snel genoeg zou handelen, want ik weet dat hij de dossiers volgt. Ik wilde enkel de stand van zaken kennen; nu weet ik daarover weer iets meer.