5-148

5-148

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 APRIL 2014 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de minister van Werk over ęhet uitwerken van een volwaardig en aangepast statuut voor onthaaloudersĽ (nr. 5-1394)
Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over ęhet MIRECA-projectĽ (nr. 5-1398)
Mondelinge vraag van de heer Andrť du Bus de Warnaffe aan de minister van Werk over ęde externe diensten voor preventie en bescherming op het werkĽ (nr. 5-1393)
Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de eerste minister over ęde door de Chinese ambassade uitgeoefende censuur op de publieke ruimte langs het traject van de Chinese president in BrusselĽ (nr. 5-1403)
Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de eerste minister over ęde top Europese Unie-AfrikaĽ (nr. 5-1405)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over ęde leiding van het Koninklijk LegermuseumĽ (nr. 5-1395)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęde resultaten van de enquÍte van het RIZIVĽ (nr. 5-1402)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęde transversale criteria voor erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagedienstenĽ (nr. 5-1406)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over ęde noodkreet van de vijf procureurs-generaal over het tekort aan capaciteit bij politie en parkettenĽ (nr. 5-1399)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de minister van Justitie over ęde open brief van de organisatie Met Lege HandenĽ (nr. 5-1400)
Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over ęde inzet van het leger bij de rellen met foorkramers in AntwerpenĽ (nr. 5-1396)
Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over ęde databank Euro DB van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de economische en financiŽle delinquentieĽ (nr. 5-1397)
Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over ęde druk die uitgeoefend werd op politiezones ter gelegenheid van het bezoek aan BelgiŽ van de president van de Volksrepubliek ChinaĽ (nr. 5-1408)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen met het oog op het invoeren van nieuwe regels van openbaarmaking, informatieverstrekking en transparantie voor vzw's (van de heer Jean-FranÁois Istasse; Stuk 5-2349)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een BEL (Brout-Englert-LemaÓtre)-Onderzoekscentrum (Stuk 5-2795)

Bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 5-2734)

Wetsontwerp tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie (Stuk 5-2735) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 5-2734)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie (Stuk 5-2735) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen (Stuk 5-2770)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie, tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Stuk 5-2771)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure (Stuk 5-2807) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Stuk 5-2746)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State (Stuk 5-2816)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Stuk 5-2776)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de vestiging in BelgiŽ van een Project Office van het "International Oceanographic Data and Information Exchange"-programma, gedaan te Parijs op 18 juli 2005 (Stuk 5-2754)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, ondertekend te Brussel op 12 juli 2006 (Stuk 5-2755)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika, ondertekend te Brussel op 2 maart 2007 (Stuk 5-2756)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake de vestiging in BelgiŽ van een CoŲrdinatiebureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 30 april 2004 (Stuk 5-2757)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Comitť voor militaire geneeskunde, ondertekend te Brussel op 2 juni 2008 (Stuk 5-2758)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1ļ Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982, gedaan te Parijs op 12 februari 2004;
2ļ Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 31 januari 1963 tot aanvulling van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982, gedaan te Parijs op 12 februari 2004 (Stuk 5-2759)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ, BosniŽ en Herzegovina, de Republiek KroatiŽ, de voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ, de Republiek MoldaviŽ, Montenegro, de Republiek ServiŽ en de United Nations Interim Administration Mission in Kosovo in naam van Kosovo in overeenstemming met resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Secretariaat van het Central European Free Trade Agreement, ondertekend te Brussel op 26 juni 2008 (Stuk 5-2760)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van de financiŽle bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn, gedaan te Luxemburg en te Brussel op 24, respectievelijk 26 juni 2013 (Stuk 5-2788)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tot beperking der staatloosheid, gedaan te New York op 30 augustus 1961 (Stuk 5-2789)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie van de Verenigde Naties voor IndustriŽle Ontwikkeling inzake de vestiging in BelgiŽ van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 20 februari 2006 (Stuk 5-2791)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Monetair Fonds inzake de vestiging in BelgiŽ van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 16 maart 2004 (Stuk 5-2792)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten:
1ļ het Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo, gedaan te Brussel op 29 april 2009, en
2ļ het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 29 april 2009 (Stuk 5-2793)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese Organisatie voor kernfysisch onderzoek, gedaan te GenŤve op 18 maart 2004 (Stuk 5-2794)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, aangenomen te Doha op 8 december 2012 (Stuk 5-2800)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 187 inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk, aangenomen te GenŤve op 15 juni 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 95ste zitting (Stuk 5-2802)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid, ondertekend te Brussel op 21 mei 2008 (Stuk 5-2803)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Ecuador inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 29 juni 2012 (Stuk 5-2801)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de nationale bank van BelgiŽ, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiŽle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŽle instrumenten (Stuk 5-2808) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiŽle planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Stuk 5-2809) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 121 en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van ... inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiŽle planning door gereglementeerde ondernemingen (Stuk 5-2810)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiŽle planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Stuk 5-2809) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 121 en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van ... inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiŽle planning door gereglementeerde ondernemingen (Stuk 5-2810)

Procedure voor de terugzending

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen (van mevrouw Els Van Hoof c.s.; Stuk 5-2399/1).

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen met het oog op het invoeren van nieuwe regels van openbaarmaking, informatieverstrekking en transparantie voor vzw's (van de heer Jean-FranÁois Istasse; Stuk 5-2349)
Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een BEL (Brout-Englert-LemaÓtre)-Onderzoekscentrum (Stuk 5-2795)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 5-2734)
Wetsontwerp tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie (Stuk 5-2735) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen (Stuk 5-2770)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie, tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Stuk 5-2771)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure (Stuk 5-2807) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Stuk 5-2746)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State (Stuk 5-2816)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Stuk 5-2776)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de vestiging in BelgiŽ van een Project Office van het "International Oceanographic Data and Information Exchange"-programma, gedaan te Parijs op 18 juli 2005 (Stuk 5-2754)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, ondertekend te Brussel op 12 juli 2006 (Stuk 5-2755)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika, ondertekend te Brussel op 2 maart 2007 (Stuk 5-2756)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake de vestiging in BelgiŽ van een CoŲrdinatiebureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 30 april 2004 (Stuk 5-2757)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Comitť voor militaire geneeskunde, ondertekend te Brussel op 2 juni 2008 (Stuk 5-2758)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1ļ Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982, gedaan te Parijs op 12 februari 2004;
2ļ Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 31 januari 1963 tot aanvulling van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982, gedaan te Parijs op 12 februari 2004 (Stuk 5-2759)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ, BosniŽ en Herzegovina, de Republiek KroatiŽ, de voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ, de Republiek MoldaviŽ, Montenegro, de Republiek ServiŽ en de United Nations Interim Administration Mission in Kosovo in naam van Kosovo in overeenstemming met resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Secretariaat van het Central European Free Trade Agreement, ondertekend te Brussel op 26 juni 2008 (Stuk 5-2760)
Wetsontwerp houdende instemming met het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van de financiŽle bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn, gedaan te Luxemburg en te Brussel op 24, respectievelijk 26 juni 2013 (Stuk 5-2788)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tot beperking der staatloosheid, gedaan te New York op 30 augustus 1961 (Stuk 5-2789)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie van de Verenigde Naties voor IndustriŽle Ontwikkeling inzake de vestiging in BelgiŽ van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 20 februari 2006 (Stuk 5-2791)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Monetair Fonds inzake de vestiging in BelgiŽ van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 16 maart 2004 (Stuk 5-2792)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten:
1ļ het Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo, gedaan te Brussel op 29 april 2009, en
2ļ het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 29 april 2009 (Stuk 5-2793)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese Organisatie voor kernfysisch onderzoek, gedaan te GenŤve op 18 maart 2004 (Stuk 5-2794)
Wetsontwerp houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, aangenomen te Doha op 8 december 2012 (Stuk 5-2800)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Ecuador inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 29 juni 2012 (Stuk 5-2801)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 187 inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk, aangenomen te GenŤve op 15 juni 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 95ste zitting (Stuk 5-2802)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid, ondertekend te Brussel op 21 mei 2008 (Stuk 5-2803)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de nationale bank van BelgiŽ, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiŽle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŽle instrumenten (Stuk 5-2808) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiŽle planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Stuk 5-2809) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 121 en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van ... inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiŽle planning door gereglementeerde ondernemingen (Stuk 5-2810)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen (van mevrouw Els Van Hoof c.s.); Stuk 5-2399/1

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Evocaties

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Grondwettelijk Hof - PrejudiciŽle vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Hof van Beroep

Arbeidshof

Parketten

Arbeidsauditoraten

Rechtbanken van eerste aanleg

Arbeidsrechtbanken

Rechtbanken van koophandel

Nationale Arbeidsraad

Algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken

Belgisch Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek