5-143

5-143

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 27 FÉVRIER 2014 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Helga Stevens à la ministre de la Justice sur «le préavis de grève des médecins pénitentiaires» (no 5-1345)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - De vzw IMAS, die de gevangenisartsen groepeert, heeft een stakingsaanzegging ingediend voor maandag 3 maart. Dat kondigt de vzw aan in een persmededeling. De stakingsaanzegging volgt op een "onvruchtbare bijeenkomst" van een delegatie van de gevangenisartsen en het kabinet van de minister van Justitie dinsdag.

De gevangenisartsen vragen onder meer de onmiddellijke uitbetaling van de erelonen voor de door hen geleverde prestaties in november, december en januari. Door een afschaffing van de wachtvergoeding doen de artsen 's nachts en in het weekend al geen wachtdienst meer. Voor die taak moeten gevangenissen zich wenden tot de lokale wachtdienst of de noodcentrale.

Dit komt bovenop de vele andere onbetaalde of veel te laat betaalde facturen van Justitie, onder meer deze van de gerechtstolken en vertalers, de wetsdokters en andere forensische experts.

Wanneer zal de minister eindelijk dit probleem bij de wortel aanpakken en er voor zorgen dat alle relevante actoren die in opdracht van Justitie werken behoorlijk en tijdig betaald worden?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Het probleem heeft betrekking op twee categorieën, namelijk de zorgverleners en de psychiaters.

Wat de zorgverleners betreft, zijn vorig jaar alle geleverde prestaties tot en met augustus betaald. De prestaties van de psychiaters zijn tot en met oktober betaald.

De prestaties voor september en oktober 2013 van alle zelfstandigen, met uitzondering van de psychiaters, hadden respectievelijk in november en december betaald moeten worden, maar werden pas in februari betaald. Voor de psychiatrische zorg waren er geen achterstallen, want de prestaties van november hadden in januari moeten worden betaald en die van december in februari 2014.

Vroeger was er gemiddeld een termijn van twee maanden tussen het leveren van de prestaties en de betaling. Dit is zeer kort, maar de termijn werd onlangs iets verhoogd. Er worden acties ondernomen om de maandelijkse betalingen opnieuw te kunnen garanderen.

De werkgroep is op 21 januari een eerste keer bijeengekomen voor de bespreking van het contract. Er liggen drie door de Orde goedgekeurde ontwerpovereenkomsten ter tafel. Bedoeling is deze nu samen te brengen in één globaal contract dat binnen de Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen voor alle beroepscategorieën kan worden gebruikt, met minimale aanpassingen per beroepsgroep. De week na de krokusvakantie is een vergadering gepland om dit contract te bespreken. De uitnodigingen hiervoor vertrekken nog deze week.

In de Penitentiaire Gezondheidsraad, PGR, werd met dr. Proot afgesproken dat de wachtkringen via de betrokken federaties Noord en Zuid zouden worden aangeschreven om hen in de gevangenissen uit te nodigen en de werking van de dienst voor te stellen. Binnen de PGR, waarin de Orde vertegenwoordigd is door prof. dr. Cosyns, is geen enkele dissonante stem te horen. Iedereen is van mening dat de gevangenis een beroep moet doen op de lokale wachtdienst, die bevoegd is voor een bepaald territorium. Op vraag van IMAS zal dit worden besproken tijdens een vergadering op 11 maart, waarop ook de Nationale Orde zal worden uitgenodigd. De week daarna zullen we met de vertegenwoordigers van de betrokken wachtkringen samenzitten voor de praktische uitwerking. Deze week worden de gemaakte afspraken ten behoeve van IMAS nog op papier gezet.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Ik dank de minister voor haar antwoord, maar aangezien de vzw IMAS een stakingsaanzegging doet, vermoed ik dat er ten gronde toch een probleem moet zijn in verband met de betaling van achterstallige facturen. Anders is dit moeilijk te begrijpen. Ik zal de zaak blijven opvolgen.