5-2201/2

5-2201/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

18 MAART 2014


Voorstel van resolutie betreffende de opvang van personen met een handicap met een bijkomende psychische stoornis of ernstige gedragsstoornis, in het bijzonder, voor deze voor wie een ziekenhuisopname is vereist


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW WINCKEL C.S.

In het dispositief, punt 3 vervangen als volgt :

« 3. om het advies te vragen van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, met het oog op de invoering van een nieuwe ziekenhuisnorm en het opstellen van nieuwe normen en een specifieke programmatie voor deze doelgroep. »

Verantwoording

De initiële aanbeveling nr. 3 vervalt, aangezien de regering, zoals de wet er nu uitziet, geen bevoegdheid heeft met betrekking tot de bedoelde projecten en er dus niet voor kan zorgen dat ze behouden blijven. Het zijn de directeurs van de ziekenhuisinstellingen die beslissen waarvoor het personeel wordt ingezet.

Nr. 2 VAN MEVROUW WINCKEL C.S.

In het dispositief, punt 4 doen vervallen.

Verantwoording

Aanbeveling nr. 4 vervalt omdat de nieuwe aanbeveling die wordt voorgesteld een structurele oplossing wil invoeren, waarvan de lopende projecten dan deel kunnen uitmaken.

Fabienne WINCKEL.
André du BUS de WARNAFFE.
Nele LIJNEN.
Cindy FRANSSEN.
Jacques BROTCHI.
Dalila DOUIFI.

Nr. 3 VAN MEVROUW THIBAUT

In het dispositif, bij punt 1, een punt h) invoegen, luidende :

« h) de impact evalueren die het in hun omgeving blijven van de patiënten met een « Dubbele Diagnose » zou hebben op de eerstelijns gezondheidszorg. »

Verantwoording

Het voorstel van resolutie is vooral gericht op het opvangen van patiënten via de ziekenhuisstructuur. Men moet echter ook rekening houden met de opvang in de eigen, huiselijke omgeving.

Cécile THIBAUT.