5-2338/5

5-2338/5

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

13 MAART 2014


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende, en houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (1)


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (zie stuk nr. 5-2338/4).

Brussel, 13 maart 2014.

De voorzitster van de Senaat,
Sabine de BETHUNE.
De griffier van de Senaat,
Hugo HONDEQUIN.

(1) Artikel 1 van de Grondwet.