5-2485/2

5-2485/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

26 FEBRUARI 2014


Wetsontwerp houdende invoeging van Boek XVIII, « Maatregelen voor crisisbeheer » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW MAES EN DE HEER SIQUET


I. INLEIDING

Het optioneel bicameraal wetsontwerp « houdende wet houdende de invoeging van boek XVIII « Maatregelen voor crisisbeheer » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht » werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsontwerp van de regering op 15 januari 2014 (stuk Kamer, nr. 53-3291/1).

Het ontwerp werd op 13 februari 2014 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers en dezelfde dag overgezonden aan de Senaat. Het ontwerp werd geëvoceerd op 18 februari 2014.

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 26 februari 2014.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE HEER VANDE LANOTTE, VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN ECONOMIE, CONSUMENTEN EN NOORDZEE

Voorliggend ontwerp van wet voegt het (chronologisch) laatste boek aan het Wetboek van economisch recht toe, met name boek XVIII « Crisismaatregelen ».

Boek XVIII bevat in hoofdzaak de overname van de maatregelen waarin de artikelen 3 en 4 van de wet van 22 januari 1945 « betreffende de economische reglementering en de prijzen » voorzien.

Het preciseert uitdrukkelijk in de wet de voorwaarden die moeten worden vervuld om gebruik te kunnen maken van deze uitzonderlijke maatregelen, evenals de formaliteiten die moeten worden vervuld om hun grondwettelijkheid te verzekeren, en het komt aldus tegemoet aan de huidige juridische vereisten. Deze voorwaarden beantwoorden de vraag vanaf welk ogenblik de minister die de economie in zijn bevoegdheid heeft kan oordelen dat er zich een crisis voordoet die het nemen van ingrijpende maatregelen zoals het verbod van productie, van het te koop aanbieden, van export of zelfs van opeising van goederen, rechtvaardigt.

III. ALGEMENE BESPREKING

Mevrouw Maes herinnert eraan dat zij reeds, naar aanleiding van de behandeling in commissie van het mededingingsdossier, het standpunt van de N-VA-fractie heeft toegelicht. Dit standpunt is niet gewijzigd.

Voorts vindt zij het opmerkelijk dat men met het wetsontwerp een wet van 1945 heractiveert, een wet die toch in zeer specifieke omstandigheden tot stand kwam. Mevrouw Maes vraagt zich dan ook af in welke mate het tijdskader van nu nog strookt met het tijdskader van net na de Tweede Wereldoorlog.

Mevrouw Maes wijst er nog op dat de Raad van State in zijn advies op het voorontwerp van wet opmerkte dat bepaalde begrippen onvoldoende precies zijn uitgewerkt. Zij vermeldt in dit verband het begrip « bijzondere waarborgen inzake het noodzakelijk en tijdelijk karakter van het optreden ». Deze bepaling werd wel in het wetsontwerp toegevoegd, maar is nog steeds onvoldoende gepreciseerd, aldus mevrouw Maes.

De vice-eersteminister repliceert dat hij hoopt dat voorliggende wetgeving nooit zal moeten worden toegepast. Maar hij wijst er wél op dat men ten tijde van de recente bankencrisis maar wat blij was dat er gelijkaardige bepalingen in het financieel recht van kracht waren.

IV. STEMMING

Het wetsontwerp in zijn geheel wordt ongewijzigd aangenomen met 7 tegen 2 stemmen.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteurs voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteurs, De voorzitster,
Lieve MAES. Louis SIQUET. Fauzaya TALHAOUI.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp (zie stuk Kamer, nr. 53-3291/4).