5-281COM

5-281COM

Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 5 FEBRUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee en aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken over ęhet beleggen in zeldzame aardmetalenĽ (nr. 5-4628)

De heer Yoeri Vastersavendts (Open Vld). - Via internetreclame op diverse Belgische krantenwebsites worden sinds kort argeloze beleggers naar een website gelokt die het beleggen in zeldzame aardmetalen promoot. Er worden rendementen van 400% op jaarbasis voorgespiegeld. Nadat men persoonlijke informatie heeft doorgegeven, ontvangt men "gratis" een beleggingsdossier.

Uit het colofon van de webpagina blijkt dat achter deze beleggingen een Oostenrijkse firma schuilgaat. Onderzoek leert dat zeldzame aardmetalen, waaronder dysprosium, europium en yttrium, in fysieke staven worden aangeboden. Wat er niet bij wordt verteld is dat de staven maar een fractie van de waarde van het desbetreffende aardmetaal bevatten en dus waardeloos zijn.

Hebben de minister en zijn diensten vragen ontvangen betreffende beleggingen in zeldzame aardmetalen? Kan hij dit desgevallend cijfermatig toelichten?

Heeft de minister weet van frauduleuze beleggingsvoorstellen voor zeldzame aardmetalen? Zo ja, wat heeft hij concreet gedaan en wat zal hij doen?

Hoe kunnen we in de toekomst preventief optreden tegen firma's die zulke uiterst riskante en mogelijk zeer frauduleuze beleggingsvoorstellen doen via gerichte internetadvertenties?

Welke concrete stappen werden gedaan om die firma's aan te pakken en het publiek te waarschuwen?

De heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken. - De handel in edele metalen onder fysieke vorm is geen financiŽle activiteit die een vergunning vereist van de FSMA of de Nationale Bank van BelgiŽ. Deze instellingen houden er dan ook geen toezicht op, evenmin als op handel in andere zaken waarin mensen wel eens beleggen, zoals kunst, classic cars of postzegels.

Het valt wel onder de bevoegdheid van de FOD Economie in het kader van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Investeringen in edele metalen vallen enkel onder de financiŽle regelgeving in de mate waarin ze de vorm aannemen van een beleggingsinstrument in de zin van de Prospectuswet van 16 juni 2006, wat niet het geval lijkt te zijn voor Rare Metal Brokers.

Consumenten kunnen ook terecht op de website www.wikifin.be. Wikifin is een portaalsite die de consumenten gratis objectieve en betrouwbare informatie over financiŽle verrichtingen ter beschikking stelt met als doel hen te helpen bij het nemen van financiŽle beslissingen.

De heer Yoeri Vastersavendts (Open Vld). - Aangezien deze beleggingen als beleggingsproduct worden verkocht, zouden ze in de lijst van de FSMA kunnen worden opgenomen. Verder onderzoek is in elk geval aangewezen.

(Voorzitter: de heer Rik Daems.)