5-281COM

5-281COM

Commission des Finances et des Affaires ťconomiques

Annales

MERCREDI 5 F…VRIER 2014 - S…ANCE DE L'APR»S-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au ministre des Finances, chargť de la Fonction publique sur ęles donnťes des interventions hardware sur les plateformes des e-services pour particuliersĽ (no 5-4644)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Tijdens de lopende legislatuur heb ik de drie opeenvolgende ministers van FinanciŽn jaarlijks een schriftelijke vraag gesteld over de beschikbaarheid van de e-services van de FOD FinanciŽn. Die vragen betroffen elk van de drie categorieŽn die de FOD gebruikt, namelijk de zelfstandigen en ondernemers, de raadgevers en experten, en de particulieren.

Op mijn vraag over het aantal hardware-interventies op de systemen waarop de applicaties voor particulieren draaien, kreeg ik de eerste twee jaren volgend nagenoeg identieke antwoord: "Historische gegevens over het aantal hardware-interventies zijn op dit ogenblik niet beschikbaar voor alle infrastructuursystemen waarop de applicaties die vermeld zijn in de lijst, gedraaid worden. Via de IT-servicemanagementoplossingen die op dit ogenblik geÔmplementeerd worden, waarbij voornamelijk voortgebouwd wordt op de inventarisatiegegevens die opgenomen zijn in HP uCMDB, zullen deze cijfers in de toekomst wel beschikbaar zijn." Dat antwoord betrof dus de gegevens van 2010 en 2011.

Vorig jaar antwoordde de minister echter kortweg: "Statistische gegevens over het aantal hardware-interventies zijn op dit ogenblik niet beschikbaar."

Als ik de antwoorden met elkaar vergelijk, vraag ik me af of het laatste antwoord, in tegenstelling tot de antwoorden op dezelfde vraag van de twee voorgaande jaren, dan betekent dat de implementatie van een IT-servicemanagementsysteem niet meer zal plaatsvinden. Zo ja, waarom? Zo neen, waarom duurt het dan zo lang voor het IT-servicemanagementsysteem operationeel wordt? Wanneer zal het systeem eindelijk operationeel zijn?

De heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken. - De FOD FinanciŽn beschouwt het beheer van ICT-hardware niet als een kernactiviteit van een fiscale administratie en streeft ernaar om het beheer van hardware van systemen op te nemen in contracten van diensten die door gespecialiseerde firma's geleverd worden. Bijna alle hardware in de datacentra van de FOD FinanciŽn wordt inmiddels op die manier beheerd, waardoor de verantwoordelijkheid voor het beheer van de hardware, overeenkomstig de door de FOD FinanciŽn opgelegde standaarden, in principe bij de leverancier ligt. Dat is een tendens op de ICT-markt die zich vertaalt in engineered systemen.

Daarnaast streeft de FOD FinanciŽn naar een intensieve samenwerking met andere organisaties in de publieke sector op het vlak van datacenterinfrastructuur en datacentersystemen, waardoor het beheer van hardware in de toekomst steeds minder tot de taken van de stafdienst ICT van de FOD FinanciŽn zal behoren.

Omdat de cijfers van hardwareaanpassingen weliswaar verspreid zijn over meerdere systemen, maar voor specifieke componenten kunnen worden teruggevonden, is er ook minder nood aan de centralisatie van die informatie en is nog geen specifiek centraal opvolgingssysteem geÔnstalleerd. Het spreekt echter voor zich dat de FOD FinanciŽn deze cijfergegevens nauw opvolgt teneinde de naleving van de resultaatsverbintenissen van de hardwareleveranciers te beheren.

Er is voorrang gegeven aan de implementatie van de opvolging van softwarewijzigingen waarvoor inmiddels wel cijfers kunnen verstrekt worden. De permanentie en performantie van de systemen naar de particulieren, ondernemers en cijferberoepen, dienen immers vooral inzake de software opgevolgd te worden, want ze zijn minder relevant voor de hardware.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Vooral met het laatste statement van de minister ben ik het eens: de doeltreffendheid van de software is inderdaad belangrijk. Het is wel maar een onderdeel van mijn vraag, want uiteindelijk is de wezenlijke opzet de verschillende platformen van elkaar los te koppelen. Ik kom daarop nog terug.