5-140

5-140

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 FEBRUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Franse republiek betreffende de behandeling van Belgische verbruikte brandstoffen te La Hague, gedaan te Parijs op 25 april 2013 (Stuk 5-2336)

Stemming 8

Aanwezig: 56
Voor: 51
Tegen: 4
Onthoudingen: 1

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - In naam van onze fractie wijs ik erop dat het gevaarlijk is nucleair afval over de weg of via de spoorweg over ons grondgebied te laten vervoeren. We dringen erop aan dat in ons land zo snel mogelijk wetenschappelijk onderzoek wordt verricht, zodat het afval hier kan worden verwerkt.

-Het wetsontwerp is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.