5-140

5-140

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 FEBRUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, gedaan te 's Gravenhage op 19 oktober 1996 (Stuk 5-2321)

Algemene bespreking

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a), corapporteur. - Op de ratificatie van het zeer belangrijke Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen wordt al zeer lang gewacht. Het ligt immers in het verlengde van de verdragen van 1961 en 1980 die voorzien in regels voor de tenuitvoerlegging van beslissingen genomen door een buitenlandse autoriteit.

De commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging heeft het ontwerp uitvoerig besproken. De erkenning van wederzijdse beslissingen, die in de tekst wordt geregeld, is uitermate belangrijk inzake kindontvoeringen, voogdij en adoptie.

Zo rees de vraag of de tekst een oplossing biedt voor kindontvoeringen naar Marokko, Duitsland, Zweden of Portugal. We kennen in ons land immers heel wat schrijnende gevallen van een ouder die zijn of haar kind ontvoert naar zijn of haar land van herkomst en het daar soms verbergt voor de in BelgiŽ verblijvende ouder, zodat de uitoefening bezoekrecht vrijwel is uitgesloten.

Ook werd gevraagd om de bevoegdheden van de gemeenschappen te preciseren, bijvoorbeeld in het raam van voogdij- en adoptieprocedures.

Ten slotte rees de vraag wat de Europese regelgeving bepaalt over de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen.

Het ontwerp werd eenparig door de 10 aanwezige leden aangenomen.

De sp.a-fractie is verheugd dat de Senaat na zovele jaren eindelijk de tekst van het verdrag kan goedkeuren. Persoonlijk hoop ik dat de tekst een instrument wordt voor de oplossing van kindontvoeringen naar het buitenland en voor de toepassing van rechtsfiguren als voogdij en adoptie, zij het op een manier conform het recht van het tweede land, zodat bijzonder pijnlijke conflicten tussen ouders op een serene manier kunnen worden bijgelegd.

-De algemene bespreking is gesloten.