5-140

5-140

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 13 FÉVRIER 2014 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Questions orales

Question orale de M. Bart Laeremans au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur «la question de savoir si les déclarations du vice-premier relatives aux élections à la Chambre concordent avec les positions du gouvernement» (no 5-1308)

De heer Bart Laeremans (VB). - Minister Reynders heeft Vlaanderen ontdekt. In zijn hoedanigheid van minister van Buitenlandse Zaken is dat allicht niet slecht, aangezien hij blijkbaar inziet dat Vlaanderen voor hem "buitenland" is en beseft dat Vlaanderen en Wallonië twee aparte landen zijn. In het kader van wat de minister als een charmeoffensief beschouwt, verkondigt hij overal dat een Vlaamse stem voor de Kamer een nutteloze stem is in Brussel en dat die zelfs de PS zou versterken. Dat is bijzonder vernederend voor alle Brusselse Vlamingen, die voortaan blijkbaar alleen nuttig stemmen als ze op een Franstalige kandidaat stemmen.

Hiermee komt uit waarvoor het Vlaams Belang altijd al heeft gewaarschuwd. De BHV-hervorming werd zodanig mismeesterd dat Brussel, onze hoofdstad, politiek een eentalig Franstalige stad dreigt te worden, althans wat de belangrijkste parlementaire vergadering van het land betreft.

Bovendien had de minister het lef hiervoor in Vlaanderen steun te zoeken. Hij vraagt de Vlamingen eigenlijk hem te steunen in zijn strijd om de Brusselse Vlaamse partijen te liquideren.

Sprak de vice-eersteminister namens de regering? Erkent hij dat hij vanuit die functie een zo groot mogelijke terughoudendheid in acht moet nemen in communautair gevoelige dossiers en dat hij op dit vlak te ver is gegaan?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken. - Net als alle andere kandidaten bij de verkiezingen zal ik binnenkort campagne voeren voor mijn partij, en misschien ook voor mezelf. Ik denk immers niet dat de regering en de oppositie met twee gemeenschappelijke lijsten zullen opkomen. Om vragen te voorkomen, zal ik daar volgende week toelichting bij geven, niet als lid van de regering, maar in eigen naam.

Ik heb een opmerking gemaakt over de gevolgen van de splitsing van BHV, die allerlei analisten, ook Nederlandstalige, eveneens hebben gemaakt. Misschien werd een fout gemaakt, maar diverse Vlaamse partijen stonden een splitsing van BHV voor. Daaraan zijn nu eenmaal gevolgen verbonden. Meer moet daarachter niet worden gezocht.

Ik beklemtoon nogmaals dat ik geen lijsttrekker zal zijn van een regeringslijst. Mijn partij stelt de lijsten op, ook voor Brussel.

De heer Bart Laeremans (VB). - De minister heeft dus duidelijk niet gesproken namens de regering. Een ander antwoord had ik eigenlijk niet verwacht. Hij gaat echter wel ver en steekt een dolk in de rug van zijn eigen regeringspartners, zijn liberale geestgenoten in Brussel. Zij zullen in Brussel wel voor de Kamer opkomen, maar volgens de minister is een stem voor hen een verloren stem, ook al zijn ze zijn collega's en geestgenoten. Alleen een Franstalige stem is nuttig. Dat getuigt van een immense arrogantie en een enorm leedvermaak. Minister Reynders danst bijna op het politieke graf van de Brusselse Vlamingen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik ben nog niet dood.

De heer Bart Laeremans (VB). - Dat hoor ik graag, mijnheer Anciaux. Onze procedure voor het Grondwettelijk Hof over Brussel-Halle-Vilvoorde is nog hangende en ik heb nog altijd hoop.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Snotneus! Toen u nog niet eens wist waar Brussel ligt, was ik in Brussel al aan het vechten.

De heer Bart Laeremans (VB). - In elk geval toont het hele dossier aan dat de Brusselse Vlamingen en u in het bijzonder, mijnheer Anciaux, want u bent het tot het einde toe blijven verdedigen, zich ongelooflijk hebben laten rollen. De Franstaligen misbruiken de situatie nu al om te zeggen dat een stem voor u geen enkele zin meer heeft. Hoe erg is het dat u dat laat gebeuren, dat u zelfs niet de moed hebt daartegen op te komen! U doet zelfs niet eens de moeite om de Vlaamse kiezer te overtuigen dat een stem voor u wel degelijk zin heeft. Dat is bijzonder beschamend.

De heer Bert Anciaux (sp.a) (persoonlijk feit). - Vanzelfsprekend verzet ik me tegen de mensen die zeggen dat een stem voor een Vlaamse kandidaat onzinnig is. Bovendien was Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen in het voordeel van duizenden en duizenden Vlamingen in Halle-Vilvoorde en inderdaad niet in het voordeel van de Vlamingen in Brussel. Dat zeg ik ook al heel lang. Dat is de keuze die we hebben gemaakt. We hebben gekozen voor het belang van de Vlamingen in Halle-Vilvoorde. Iets wat u ook pretendeert te doen, mijnheer Laeremans. Dat dacht ik althans.

M. le président. - Je vous laisse le dernier mot, monsieur Laeremans.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Excuseer mijnheer de voorzitter, na een persoonlijk feit is er geen repliek.

De heer Bart Laeremans (VB). - Een beetje meer respect, mijnheer Anciaux. U hebt mij aangesproken.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - U hebt mij uitgedaagd, mijnheer Laeremans. Dan krijg ik het woord voor een persoonlijk feit.

M. le président. - C'est vous qui avez commencé, monsieur Anciaux. La parole est à M. Laeremans.

De heer Bart Laeremans (VB). - Collega Anciaux, we hebben het debat gevoerd. Het gaat niet alleen om Halle-Vilvoorde, het gaat ook om de Brusselse Vlamingen. Het had nochtans ook anders gekund, als gewoon hetzelfde systeem was toegepast als voor het Brussels Gewest en voor Europa, waarbij eerst de Vlaamse stemmen worden samengeteld en die vervolgens onder de Vlamingen worden verdeeld. Dat had het voor de Kamer een enorm verschil gemaakt, want dan hadden we twee Vlaamse kamerzetels in Brussel kunnen hebben. Die kans hebt u echter laten liggen, want de amendementen in die zin hebt u verworpen.