5-139

5-139

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (Stuk 5-2258) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking

De voorzitster. - Het woord is aan mevrouw DetiŤge voor een mondeling verslag.

Mevrouw Leona DetiŤge (sp.a), rapporteur. - De plenaire vergadering van de Senaat heeft op 5 december 2013 het geamendeerde wetsvoorstel van de heer Schouppe en consoorten aangenomen. Het betreft een aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie. Het werd aangenomen met 45 stemmen bij 11 onthoudingen en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. Daar werd het ontwerp technisch geamendeerd en tijdens de plenaire vergadering van 23 januari 2014 met 98 stemmen bij 37 onthoudingen aangenomen.

Gedachtestreep vier in artikel 2 van het overgezonden wetsontwerp wordt als volgt gewijzigd: "de uitwerking van de aanvullende indicatoren gebeurt op basis van de participatie van de bevoegde overheidsdiensten en het Belgische middenveld en in overleg met de diensten van Eurostat en de OESO."

Ten gevolge van die wijzigingen zal de Nationale Bank mee rapporteren.

Het geamendeerde ontwerp werd op 24 januari 2014 teruggezonden naar de Senaat.

De commissie voor de FinanciŽn en de Economische Aangelegenheden besprak het geamendeerde wetsontwerp tijdens haar vergadering van 4 februari 2014, met toepassing van de artikelen 81, derde lid, en 79, eerste lid, van de Grondwet.

Overeenkomstig artikel 64 van het Reglement van de Senaat boog de commissie zich alleen over de bepalingen die door de Kamer werden geamendeerd of toegevoegd en die nieuw zijn in vergelijking met het aanvankelijk aangenomen wetsontwerp.

De commissie besliste met 11 stemmen bij 3 onthoudingen om het wetsontwerp in zijn geheel aan te nemen, zoals het door de Kamer van volksvertegenwoordigers werd overgezonden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van een mondeling verslag in de plenaire vergadering.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Uit het inspirerende bezoek en uit de bevlogen toespraak van de gewezen premier van Bhutan, de heer Jigme Yoser Thinley, heb ik geleerd dat we voor de geluksindicatoren met dit wetsontwerp op de juiste weg zitten. Ik citeer hem kort: "Het bbp en de ratio's die erop gebaseerd zijn, vertellen ons vooral iets over de effecten en de werking van het principe van de zogenaamde onverzadigbare menselijke hebzucht. Die hebzucht is de oorzaak geweest van de financiŽle crisis. Maar het bbp vertelt ons niets over de welzijnstoestand van de mensen, of iedereen een dak boven zijn hoofd heeft, over de zwaksten in deze samenleving, over hen die uit de boot vallen of die zich net aan het randje kunnen blijven vasthouden. Het vertelt ons niet of iedereen deelt in de sociaaleconomische welvaartsgroei. De bestaande meetinstrumenten zeggen ook niets over de culturele ontwikkeling van de mensen, noch over de duurzame ontwikkeling van een land of een regio, noch over de impact die het beleid heeft om de ontwikkeling te verduurzamen en evenmin over de ontwikkeling van good governance, zoals het respect voor de universele rechten van de mens, de rechtsgelijkheid tussen burgers en de onbelemmerde toegang tot het rechtsapparaat."

Meten is weten, maar zonder deugdelijke basiscijfers is een plan niet meer dan een papieren werkstuk. De nieuwe meetinstrumenten zullen ons helpen om een beleid te voeren, om de evolutie en de interactie van de maatschappelijke en economische ontwikkelingen te doorgronden, om het beleid te sturen en het Parlement het gevoerde beleid te laten controleren. Vanaf nu zal ook de NBB hierover moeten rapporteren en weten wij, politici, ook hoe we een goed beleid moeten voeren. Dat alles dankzij het bezoek van de gewezen premier van Bhutan die deze week bij ons op bezoek was.

-De algemene bespreking is gesloten.

(De tekst aangenomen door de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers teruggezonden ontwerp. Zie stuk Kamer 53-3234/5.)

-De stemming over het wetsontwerp in zijn geheel heeft later plaats.