5-273COM

5-273COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 21 JANVIER 2014 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, et secrétaire d'État à la Politique scientifique sur «la reconnaissance des aidants proches» (no 5-3966)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Op initiatief van de staatssecretaris heeft de Ministerraad op vrijdag 22 maart 2013 het voorontwerp van wet betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat, goedgekeurd. Mantelzorgers zijn personen - ouder, kind, echtgenoot of een naaste - die ondersteuning en zorg verlenen aan een zieke of gehandicapte persoon die zich in een situatie van grote zorgafhankelijkheid bevindt. Mantelzorgers staan in voor een bijzondere begeleiding van die persoon zonder dat ze daar tot op vandaag een juridische erkenning voor krijgen.

Ik onderschrijf volledig dat mantelzorgers een belangrijke rol spelen in de zorg thuis. Om die mantelzorgtaken te kunnen blijven opnemen, moeten ze beter worden gewaardeerd en ondersteund. Ook de terechte vraag van mantelzorgers naar erkenning en een statuut is volkomen begrijpelijk, aangezien ze momenteel in een soort van vacuüm werken.

Volgens de tekst van het voorontwerp is de mantelzorger de persoon die doorlopend en regelmatig hulp en bijstand verleent aan de geholpen persoon. De mantelzorger moet de bijstand en hulp op een niet-professionele wijze verlenen, kosteloos en in samenwerking met ten minste één professionele zorgverlener. De tijdsinvestering moet gemiddeld twintig uur per week zijn op een periode van zes maanden en een invloed hebben op de beroeps- en/of familiale situatie van de mantelzorger.

Per geholpen persoon kan een mantelzorger, met het akkoord van de geholpen persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger, bij zijn ziekenfonds een erkenningsaanvraag indienen door een verklaring op erewoord.

Mijnheer de staatssecretaris, ik had graag vernomen wat precies de bedoeling is van zo'n erkenning als mantelzorger? Welke wettelijke gevolgen zijn hieraan verbonden? Volgens u is deze maatregel een doorbraak naar een statuut voor mantelzorgers. Kunt u meedelen hoe het volwaardige statuut voor mantelzorgers er moet uitzien? Welke stappen zult u doen voor het einde van deze legislatuur?

Hoe is de afstemming met de regionale ministers bevoegd voor Welzijn gebeurd? Wat is het resultaat hiervan?

De heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en voor Wetenschapsbeleid. - Het regeerakkoord van 6 december 2011 omvat volgende passage: "De acties ten gunste van de `grote zorgafhankelijkheid' in samenwerking met de deelstaten zullen worden geoptimaliseerd. Zo zal de regering in samenwerking met laatstgenoemden de mantelzorg beter waarderen, in functie van de budgettaire mogelijkheden."

Ik heb dan ook op de Ministerraad van 22 maart 2013 een voorontwerp van wet betreffende de erkenning van de mantelzorger voorgelegd. Dit voorontwerp bevat een definitie van het begrip "mantelzorger". Deze doorbraak, waarop de mantelzorgers al zo lang wachten, vormt een grote stap voorwaarts en geeft erkenning aan heel wat medeburgers.

In uitvoering van de beslissing van de Ministerraad heb ik aan de verschillende adviesraden en aan de sociale partners de nodige adviezen gevraagd over het voorontwerp van wet. Inmiddels heb ik alle adviezen ontvangen.

De Federale Adviesraad voor ouderen gaf op 25 juni 2013 een advies en het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen bracht op 30 september 2013 advies uit. De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap gaf advies op 18 november 2013 en de Nationale Arbeidsraad bracht op 26 november 2013 advies uit. De gemeenschappen en gewesten werden tweemaal geconsulteerd in het kader van de werkgroep Zwaar Zorgbehoevenden van de interministeriële conferentie Sport, Welzijn en Gezin, deel Personen met een handicap.

Conform de beslissing van de Ministerraad worden deze adviezen momenteel bestudeerd in een werkgroep Beleidscoördinatie. Daarna zal het voorontwerp van wet voor advies naar de Raad van State worden gezonden. Eventuele door de Raad van State gevraagde aanpassingen zullen aan de Ministerraad ter goedkeuring moeten worden voorgelegd. Pas dan kan het ontwerp van wet ter ondertekening aan het Staatshoofd worden voorgelegd, met het oog op de indiening ervan in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Ik dank de staatssecretaris voor het interessante antwoord op een vraag die ik niet had gesteld. Ik weet immers hoe de procedure verloopt.

Ik wilde vernemen wat die erkenning door het ziekenfonds betekent voor de mantelzorgers. Welke wettelijke gevolgen zijn daaraan verbonden? Op die vraag heeft de staatssecretaris niet geantwoord.

Geeft de erkenning door een ziekenfonds aan de mantelzorgers een volwaardig statuut? Een "volwaardig statuut" betekent voor mij iets helemaal anders. Iemand waarderen houdt ook een financiële incentive in. Nu moet de mantelzorger een verklaring afleggen, maar krijgt hij/zij daarna een lege doos.

De heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en voor Wetenschapsbeleid. - Het gaat om een loutere erkenning, niet meer en niet minder, maar een erkenning is belangrijk in een beginfase.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Daar ben ik het volkomen mee eens, maar een erkenning biedt geen meerwaarde. Wat zal er met die mantelzorgers gebeuren en wat zijn de fiscale gevolgen van die erkenning?

Ik ben van oordeel dat deze aangelegenheid veel ruimer moet worden bekeken dan als een loutere erkenning. Een mantelzorger zet zich fantastisch in en er zijn duizenden mantelzorgers die elke dag een inspanning doen voor hun kwetsbare medemens. Daaraan mag dan toch wel wat meer vasthangen dan een loutere erkenning.