5-269COM

5-269COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 14 JANVIER 2014 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles et secrétaire d'État à la Régie des bátiments et au Développement durable sur «le transfert vers la Communauté flamande des centres fermés pour jeunes d'Everberg et de Tongres» (no 5-4331)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - In de plenaire vergadering van 21 november 2013 stelde ik de minister van Justitie vragen betreffende de overdracht van de federale gesloten jeugdinstellingen te Everberg en Tongeren aan de Vlaamse Gemeenschap.

Het bewakings- en veiligheidspersoneel van deze instellingen is heel ongerust over de toekomst en liet dat al blijken door het werk meermaals neer te leggen.

De interfederale taskforce Zesde Staatshervorming zou zich verder bezighouden met de overdracht van deze twee gesloten jeugdinstellingen. Op 27 november 2013 zou de taskforce opnieuw samenkomen om hierover te vergaderen en zoveel mogelijk onrust weg te nemen bij de betrokken personeelsleden.

Heeft die vergadering effectief plaatsgehad en wat is het resultaat van het interfederaal overleg? Zal de staatssecretaris samen met Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen overleg organiseren met de betrokken personeelsleden, teneinde ze volledige informatie te verschaffen over hun statuut en de gevolgen van de geplande overdracht van de federale gesloten jeugdinstellingen aan de Vlaamse Gemeenschap?

Naar ik heb vernomen, bestaat de mogelijkheid dat personeel dat niet naar de Vlaamse Gemeenschap wil overstappen, een overplaatsing kan aanvragen naar de gevangenisinstelling in Beveren. Is die informatie correct?

De heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, en voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling. - Het voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de zesde staatshervorming, dat eind vorig jaar door het federaal parlement werd goedgekeurd, voorziet inderdaad in de overdracht van de gesloten jeugdinstellingen te Everberg en te Tongeren.

De concrete overdracht, de datum en de nadere regels van de overgang maken conform artikel 88 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 voorwerp uit van een koninklijk besluit waarin in de effectieve overdracht van de personeelsleden zal worden behandeld. Dit koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 1989 wordt momenteel door de diensten van de Kanselarij van de eerste minister voorbereid en zal conform de wettelijke procedure ook voor overleg aan de representatieve vakorganisaties worden voorgelegd.

Specifiek met betrekking tot de jeugdinstelling te Tongeren werd tussen de minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin overeengekomen dat de helft van de over te dragen personeelsleden werkzaam te Tongeren als federale personeelsleden werkzaam zullen blijven in de gesloten jeugdinstelling tot de volledige ingebruikname van de gevangenis te Haren en ten laatste tot 31 december 2018. Dat houdt verband met de primodelinquenten die er verblijven en die na voltooiing van de gebouwen naar Haren worden overgebracht. Dan zal de gevangenis van Tongeren definitief en volledig een gemeenschapsinstelling zijn.

De interfederale taskforce is samengesteld uit ambtenaren van diverse departementen en niet uit medewerkers van mijn beleidscel. Ze ressorteert onder de diensten van de Kanselarij van de eerste minister. Bijgevolg verzoek ik mevrouw Stevens bijkomende vragen rechtstreeks tot hem te richten. Eind vorig jaar is de Ministerraad ingegaan op de vraag van de Vlaamse regering en andere deelstaatregeringen om een voorhoede aan personeelsleden te laten werken bij de gemeenschappen en de gewesten, teneinde de overgang vlot te laten verlopen.

De specifieke vraag over tewerkstelling in Beveren kan ik niet beantwoorden. Deze informatie is mij totaal onbekend. Ik weet alleen dat deze gevangenis binnenkort zal openen. Vragen over de penitentiaire ambtenaren die er zullen worden tewerkgesteld kunnen beter aan de minister van Justitie worden gesteld.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Ik ben niet veel wijzer geworden, maar ben me ervan bewust dat de wet met betrekking tot de staatshervorming net voor de kerstvakantie werd goedgekeurd en dat er bijgevolg nog veel werk aan de winkel is. De details moeten verder worden uitgewerkt, ook op het terrein. Ik zal deze aangelegenheid alleszins wel van nabij blijven volgen.