5-134

5-134

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 19 DÉCEMBRE 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Helga Stevens au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels et secrétaire d'État à la Politique scientifique sur «la réforme des allocations» (no 5-1230)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Volgens de media heeft de staatssecretaris een oriëntatieplan klaar om de tegemoetkomingen aan personen met een handicap te hervormen. Het zou tot stand zijn gekomen na uitvoerig overleg met de sector.

Eindelijk, zou ik zeggen. De staatssecretaris kondigt immers al lang zo een hervorming aan. Deze belofte werd overgenomen van zijn voorganger Jean-Marc Delizée. Maar, op enkele maanden verwijderd van de volgende verkiezingen hebben we als senator nog steeds geen zicht op de precieze inhoud van de voorstellen. Bovendien zou de uitvoering van het plan naar de volgende regering worden doorgeschoven. De voorstellen kosten ook allemaal veel geld; daarom zouden de voorgestelde maatregelen progressief worden ingevoerd.

Wanneer zal de staatssecretaris zijn plannen aan het parlement voorleggen en hoe zal de uitvoering ervan verlopen? Hoe ziet het kostenplaatje eruit? Ik wil er graag aan meewerken, maar dan moet het plan in het parlement worden besproken.

De heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en voor Wetenschapsbeleid. - De Ministerraad heeft vandaag akte genomen van de oriëntatienota die ik heb voorgesteld. Hierin worden een aantal principes vastgelegd voor de hervorming van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Deze oriëntatienota kwam tot stand in nauw overleg met de sector en met de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap. De Hoge Raad heeft mij trouwens volledige steun toegezegd en in het advies wordt de nadruk gelegd op de voorbeeldige manier waarop is samengewerkt.

Ik stel een globale en coherente aanpassing van het systeem voor, op basis van de behoeften die door de gehandicapten zelf werden geformuleerd.

De voorstellen zullen geleidelijk aan kunnen worden gerealiseerd, afhankelijk van de beschikbare middelen.

De volgende regering zal de prioriteiten moeten bepalen, maar aangezien het plan tot stand gekomen is met de steun en participatie van de sector, zal de volgende regering er niet omheen kunnen.

Ik ben uiteraard bereid in te gaan op elke uitnodiging van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat om de nota toe te lichten.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Ik kreeg geen antwoord op mijn concrete vragen. Wanneer zal de oriëntatienota in de Senaat worden voorgesteld? Het is niet aan de commissie om de staatssecretaris uit te nodigen. Het is gebruikelijk dat de regeringsvoorstellen aan het parlement worden bezorgd. De hervormingen werden trouwens al door de vorige regering beloofd. Ze werden doorgeschoven naar deze regering en nu vernemen we dat het zelfs de volgende regering zal zijn die het plan zal moeten uitwerken. De hervormingen zijn nú nodig. Ze zouden nú moeten worden goedgekeurd, zodat de volgende regering ze alleen maar moet realiseren. We hebben ook geen zicht op de budgettaire gevolgen. Ik blijf dus, zoals altijd bij de staatssecretaris, op mijn honger.