5-134

5-134

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 DECEMBER 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over źhet doodschieten van een sneeuwluipaard in het dierenpark Monde sauvage in Aywaille╗ (nr. 5-1232)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van FinanciŰn, belast met Ambtenarenzaken over źde Nickel-bankrekeningen╗ (nr. 5-1227)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid over źde hervorming van de uitkeringen╗ (nr. 5-1230)
Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over źde educatieve brief aan de burgemeesters over de gemeentelijke administratieve sancties╗ (nr. 5-1231)
Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de minister van Justitie over źde correcte financiering van de Dienst omkadering alternatieve gerechtelijke maatregelen╗ (nr. 5-1229)

Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het Europa van de Defensie voor de Europese Top van 19 en 20 december 2013 (van de heer Armand De Decker c.s.; Stuk 5-2378)

Bespreking

Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2012 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2014 (Stuk 5-2357)

Bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Voordracht van een eerste en tweede kandidaat voor het ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de eerste kandidaat voor het ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof
Uitslag van de herstemming over de voordracht van de eerste kandidaat voor het ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof
Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de tweede kandidaat voor het ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof

Stemmingen

Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 143 van de Grondwet (Stuk 5-2371)
Ontwerp van tekst houdende invoeging van een artikel 39bis in de Grondwet (Stuk 5-2372)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 142 van de Grondwet (Stuk 5-2374)
Ontwerp van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden (Stuk 5-2369)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen toe te laten (Stuk 5-2373)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Stuk 5-2375)
Wetsontwerp met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme (Stuk 5-2370)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŰle mededelingen van de overheid (Stuk 5-2376)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŰle mededelingen van de overheid (Stuk 5-2377) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders (Stuk 5-2315)
Wetsontwerp betreffende de wijziging van de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Stuk 5-2409)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, geco÷rdineerd op 13 maart 1991 (Stuk 5-2333)
Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht (Stuk 5-2363)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (I) (Stuk 5-2402) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (II) (Stuk 5-2403)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (Stuk 5-2396) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van 14 december 2005 betreffende de afschaffing van de effecten aan toonder en van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), voor wat betreft de slapende safes (Stuk 5-2404) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (Stuk 5-2407) (Evocatieprocedure)
Ontwerp van programmawet (I) (Stuk 5-2397) (Evocatieprocedure)
Ontwerp van programmawet (II) (Stuk 5-2413)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen (Stuk 5-2418) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (Stuk 5-2417) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet (Stuk 5-2421) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (Stuk 5-2420) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiŰle bepalingen (Stuk 5-2419) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het asbestfonds (van mevrouw Dalila Douifi en de heer Philippe Mahoux c.s.; Stuk 5-2279)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, met het oog op de verhoging van de bijdrage voor werkgevers waarvan de aansprakelijkheid in het kader van het asbestfonds is weerhouden (van de heer Louis Ide en mevrouw Marleen Temmerman; Stuk 5-1352)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 125 van de programmawet (I) van 27 december 2006, om asbestslachtoffers de mogelijkheid te geven een vordering in te stellen tot het bekomen van een integrale schadevergoeding jegens de aansprakelijke derde (van de heer Louis Ide en mevrouw Marleen Temmerman; Stuk 5-1353)
Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat het Asbestfonds betreft (van mevrouw CÚcile Thibaut c.s.; Stuk 5-1388)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van titel IV, hoofdstuk VI "Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers", van de programmawet (I) van 27 december 2006 (van de heer Louis Ide; Stuk 5-1502)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de programmawet (I) van 27 december 2006 betreffende het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers (van de heer Louis Ide c.s.; Stuk 5-2278)
Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het Europa van de Defensie voor de Europese Top van 19 en 20 december 2013 (van de heer Armand De Decker c.s.; Stuk 5-2378)

Wensen

Stemmingen

Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2012 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2014 (Stuk 5-2357)

Regeling van de werkzaamheden

Bijlage

Naamstemmingen

Indiening van een voorstel

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Intrekking van een wetsvoorstel

Evocaties

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Indiening van een wetsontwerp

Grondwettelijk Hof - PrejudiciŰle vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Adviesraad van de magistratuur

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Europees Parlement