5-131

5-131

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 DECEMBER 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de weigering van Oekraïne om het Partnerschapsakkoord te ondertekenen» (nr. 5-1221)
Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de politieke boycot van de Olympische Winterspelen in Sotsji door de Belgische overheid» (nr. 5-1218)
Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «het niet uitvoeren van het regeerakkoord met betrekking tot het gelijkstellen van de aftrek van de woonbonus op de fictieve belastingschaal van 45%» (nr. 5-1217)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de minister van Werk over «het sociaal statuut van kunstenaars» (nr. 5-1214)

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (Stuk 5-2365) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de stakingsaanzegging van de Brusselse federale politie in het Justitiepaleis» (nr. 5-1222)
Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de buurtinformatienetwerken» (nr. 5-1223)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het gebrekkig functioneren van de noodcentrales en een beveiligingslek in het communicatienetwerk van de politie en de hulpdiensten» (nr. 5-1226)
Mondelinge vraag van de heer Jan Roegiers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het overleg met de ziekenhuizen met betrekking tot de problemen van transgenders» (nr. 5-1219)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het plan inzake de huisartsenwachtdiensten en de Brusselse situatie» (nr. 5-1220)
Mondelinge vraag van mevrouw Veerle Stassijns aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het tekort aan griepvaccins» (nr. 5-1225)

Wetsontwerp houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht (Stuk 5-2361) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie en houdende wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (Stuk 5-2367) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan de minister van Justitie over «de erkenning van polygame huwelijken» (nr. 5-1215)
Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de minister van Justitie over «de perspectieven voor het gerechtspersoneel in het kader van de hervorming van Justitie» (nr. 5-1216)
Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de minister van Justitie over «de verhoging van de griffiekosten» (nr. 5-1224)

Rouwhulde aan de heer Nelson Mandela, oud-president van de Republiek Zuid-Afrika

Stemmingen

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (van de heer Philippe Mahoux c.s.; Stuk 5-2170)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie en houdende wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (Stuk 5-2367) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht (Stuk 5-2361) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (Stuk 5-2365) (Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Evocaties

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Indiening van een wetsontwerp

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

In-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en militair materieel